vineri, mai 20, 2022

Familia pe înțelesul tuturor – Partea a cincea: Familia reflectată în instrumentele privind drepturile omului

Familia și căsătoria în instrumentele internaționale: În materia drepturilor omului, România este semnatară a mai multor instrumente internaționale care sunt obligatorii, întocmai ca o lege internă. Atunci când reglementează căsătorie și familia fac referire la bărbat și femeie Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948, în art. 16), Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (1976, în art. 23) și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950, în art. 12); nu fac referire la sexul partenerilor Carta Socială Europeană revizuită (1965, în art. 16) și Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (2009, în art. 9).

După apariția acestor instrumentelor cadru cu privire la drepturile omului, apar alte documentele internaționale ce marchează, în opinia mea, cinci etape de evoluție:

În prima etapă, a anilor `50 și `60, se manifestă o atenție sporită pentru mamă și copil, în special cu privire la drepturile sociale[1]. Acest fapt a fost declanșat de fenomenul angajării în câmpul muncii a unui număr mare de femei. Probabil acesta este fenomenul care determină schimbări radicale în rolul tradițional al femeii în familie și în societate.

În a doua etapă, a anilor `70 până în prima jumătate a anilor `80, se constată că există o evoluție în cadrul familiei ce a dus la o relație simetrică între membrii săi, adică la o egalitate în drepturi și responsabilități în cuplu, numit pentru prima dată în mod oficial „familie modernă”[2].

Se vorbește chiar de necesitatea unei modificări a rolului tradițional al bărbatului (!!) în familie și societate pentru a evolua la fel de mult ca femeile, se cere luarea măsurilor pentru eliminarea discriminării față de femei în viața politică, în educație (de exemplu, revizuirea manualelor școlare pentru a se elimina orice concepţii şablon privind rolul bărbatului şi al femeii), în domeniul angajării în muncă, în sănătate, alte domenii sociale (de exemplu sport – așa se explică apariția echipelor de fotbal feminin sau de pugiliste), în toate chestiunile legate de căsătorie și de familie (consacrându-se egalitatea deplină între soție și soț)[3].

Se atrage atenția asupra violenței în familie, aspect ce se va relua într-un mod mai intens în următoarele decade[4].

Eforturile pentru estomparea oricăror diferențe în privința rolului în cadrul familiei și pentru eliminarea stereotipurilor, inclusiv în limbaj (considerându-se că formulele de adresare sunt cu precădere masculinizate), aveau să se reia cu și mai mare amploare în anii 2000[5], iar unele continuă și în prezent[6].

În a treia etapă, ce cuprinde sfârșitul anilor `80 și anii `90, se recunosc „familile de fapt” ca fiind egale cu cele legitime. Astfel, Consiliul Europei[7] constată „profundele mutații intervenite în ultimele decenii în structura familiilor, caracterizate prin creșterea speranței de viață,  o scădere a ratei natalității, scăderea numărului de căsătorii, creșterea numărului de divorțuri, proliferarea familiilor monoparentale, multiplicarea alte forme de viață în comun, cum ar fi conviețuirea, prin evoluții în rolul femeii” și recunoaște că „schimbările care au avut loc au și aspecte pozitive cum ar fi înlocuirea căsătoriei tip alianță cu cea de tip parteneriat, cu îmbunătățirea balanței sociale, economice și intelectuale dintre parteneri”. În același document familia este recunoscută drept mediul în care au loc relațiile cele mai dense și bogate dintre oameni și locul cel mai potrivit pentru educarea copiilor. Se arată că o concepția fixă despre familie ar fi ceva depășit de realitate. Rolul statului este doar acela de a asigura un cadrul familial în care membrii să fie în siguranță, solidari și unde să li se respecte drepturile fundamentale. În acest cadru urmează să se aplice două principii: unul este cel al democratizării familiei (!!), ceea ce presupune egalitatea membrilor și respectul drepturilor fiecăruia, iar celălalt este libertatea de alegere a partenerului.

În a patra etapă, a primei decade a anilor 2000, se dorește a se estompa diferențele date de sexul biologic diferit dintre tată și mamă: se creează cadrul pentru drepturi egale ale tatălui și mamei în primul instrument global privind drepturile copilului, care consacră dreptul copilului de a fi consultat de părinți și de a fi ascultat de autoritățile în privința chestiunilor care îl privesc, respectiv de a fi protejat împotriva violențelor și abuzurilor inclusiv față de părinții săi[8].

Tot acum se acordă dreptul la concediu paternal pentru tată[9] și se militează pentru drepturile ale bărbatului egale cu ale femeii în ce privește custodia după divorț (mentalitatea și practica judiciară fiind până atunci că minorul se cuvine mamei)[10]. Se decide că tatăl divorțat nu poate fi privat de dreptul de a-și vedea copilul, pe motiv că este homosexual[11]. Se cere combaterea violenței împotriva femeilor, extinsă apoi și la celălalt sex[12].

În a cincea etapă, a decadei în curs, se insistă în creșterea sensibilității față de membrii comunității LGBT[13], se cere eliminarea prejudecăților, stigmaitizării,  discriminării, hărțuirii, excluderii, violentării, sancționării penale pe rațiuni de orientare sexuală și identitate de gen[14] și se combate homofobia, indicându-se statelor că  drepturile populației LGBT ar fi protejate mai bine prin legalizarea concubinajului sau instituirea parteneriatelor ori căsătoriei[15]. Se recomandă ca acolo unde legislația acordă drepturi persoanelor necăsătorite acest lucru să nu țină seama de sexul lor, acolo unde statele admit parteneriatele civile pentru homosexuali să se acorde aceleași drepturi ca partenerilor heterosexuali, ca atunci când este vorba de responsabilități privind copiii să nu se facă discriminări pe motive de orientare sexuală[16] sau identitate de gen, iar în statele în care se permite reproducerea asistată pentru femeia singură să nu se țină seama de orientarea ei sexuală[17].

În acest context, asistăm la o extindere – prin lege sau jurisprudență – a aspectelor ce țin de familie și care aparțineau până de curând doar persoanelor heterosexuale către persoanele homosexuale: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că două persoane de același sex care trăiesc în cuplu trebuie să fie protejate nu numai cu privire la viața intimă, ci și cu privire la viața de familie[18], se recunoaște dreptul unui homosexual de a adopta copii[19], sau dreptul de a se reuni cu partenerul într-o altă țară[20], sau dreptul de a beneficia de asigurarea de sănătate a partenerului homosexual[21].

Tot în această perioadă se relaxează condițiile pentru a încheia uniuni legitime: state care în trecut nu permiteau pentru parteneri de același sex nici uniuni, nici căsătorii, în anumite condiții sunt obligate să o facă[22]; state care permiteau parteneriate doar între parteneri de sex opus ajung să le permită și pentru parteneri de același sex[23]; respectiv state care permiteau doar parteneriate civile între parteneri de același sex ajung să permită le permită căsătoria. Din 50 de state europene, 29 state recunosc legal uniuni între persoane de același sex și 15 state au legi pentru căsătoria între persoane de același sex [24].

Este de subliniat că în Europa căsătoria între homosexuali nu se consideră un drept fundamental, căci CEDO îl rezervă doar pentru un bărbat și o femeie. Ca urmare, rămâne la latitudinea statelor de a-l acorda persoanelor de același sex[25]. Alta este situația în SUA, unde Curtea Supremă a decis în anul 2015 în cauza Obergefell ş.a c. Hodges, că prin Constituţia americană se garantează dreptul persoanelor de acelaşi sex de a se căsători în condiţii similare cu persoanele de sex opus şi că statele nu pot rezerva dreptul de căsătorie doar pentru cuplurile de heterosexuali.

ARHIVĂ:

Partea întâi: Reglementarea familiei în legislația României;

Partea a doua: Morala ca argument împotriva formelor „netradiționale” de familie;

Partea a treia: Revizuirea Constituției pe tema căsătoriei;

Partea a patra: Părinții nu au drept de viață și de moarte asupra copiilor.

NOTE ______________________


[1] Organizația Internațională a Muncii: Convenția cu privire la protecția maternală, din 1955 și Recomandarea nr. 123 din 1965 privind angajarea femeilor care au copii, 1965 (în a doua etapă a fost înlocuită cu Recomandarea nr. 165 din 1981 cu privire la angajații care au responsabilități familiale); CoE, Rezoluția CM (70) 15 privind protecția socială a mamelor nemăritate și a copiilor acestora.

[2] CoE, Adunarea Parlamentară, Recomandarea 751 (1975) cu privire la situația și responsabilitățile părinților în familia modernă și rolul societății în această privință.

[3] Convenția ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei din 1981, ratificată de noi în același an. A se vedea și CEDAW, Recomandarea nr. 21 din 1994 privind egalitatea în relațiile maritale și de familie.

[4] Coe, CM, Recomandarea nr. (85) 4 privind violența în familie. Unde CoE este Consiliul Europei și CM este Consiliul Miniștrilor.

[5] CoE, CM, Recomandarea (2007)17 privind mecanismele și standardele pentru egalitatea de gen.

[6] Gender Equlity Commission, Compilație de standarde ale Consiliului Europei privind noțiunea de sexism, 9.03.2017.

[7] CoE, Adunarea Parlamentară, Recomandarea 1074 (1988) privind politicile în domeniul familiei. Zece ani mai târziu Parlamentul European din cadrul Uniunii Europene, prin Rezoluția cu privire la mama celibatară și familiile monoparentale (A4-0273/98, Jurnalul Oficial C-313 din 1998, p. 238), recunoaște familia monoparentală și părintele singur ca șef al familiei.

[8] Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, 1990, ratificată de România în același an.

[9] Organizația Internațională a Muncii (OIM), Recomandarea nr. 191 din 2000 sugerează introducerea pentru tații angajați a instituției „concediului parental”. Primele state care au prevăzut acest lucru au fost cele nordine, încă din anii 70.

[10] CoE Adunarea Parlamentată, Rezoluția 1921 (2013) privind Egalitatea de gen, concilierea vieții private și de muncă și co-responsabilitate și Rezoluţia 2079 (2015) privind Egalitatea şi autoritatea părintească comună: rolul taţilor.

[11] CtEDO, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugaliei, hotărârea din 21.12 1999: condamnare pentru că instanța a decis ca tatăl să nu își mai vadă copilul ce trebuie să traiască în familia tradițională.

[12] CoE, Adunarea Parlamentară, Rezoluția (1635) 2008 privind o convenție a Consiliului Europei cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor. Se va concretiza în Convenția de la Istambul pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și violenței domestice, 2014, ratificată de România în 2016.

[13] CoE, Rezoluția 1728(2010) a Adunării Parlamentare privind discriminarea pe baza orientării sexuale și a identității de gen, Rezoluția 380 (2015) intitulată Garantarea drepturilor populației LGBT (lesbiană, homosexual, bisexual și transgender): o responsabilitate pentru orașele și regiunile din Europa.

[14] ONU, Adunarea Generală, Declarația cu privire la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen, 2008.

[15] UE, Rezoluția Parlamentului European din 24.05.2012 privind lupta împotriva homofobiei în Europa.

[16] Există 75 de studii la nivel mondial, bazate pe peste trei decenii de cercetări care sunt într-un consens covârșitor: un părinte homosexual sau lesbian nu dăunează copiilor, iar copiii din asemenea familii nu au prezentat diferențe semnificative față de colegii lor în rezultatele școlare. Accesibile la https://goo.gl/RyHIlx.

[17] CoE, Recomandarea (2010)5 a Commitetului Miniștrilor privind măsurile de combaterea a discriminării pe baza orientării sexuale și a identității de gen.

[18] CtEDO, Schal k și Kopf c. Austriei, hotărârea din 24.06.2010.

[19] CtEDO, EB c. Franței, hotărârea din 22.01.2008: condamnare pentru că s-a refuzat adoptarea unui copil de către o femeie pe motiv că este lesbiană; Gas și Dubois c. Franței, hotărârea din 15.03.2012, respectiv X și alții c. Austriei, hotărârea din 19.2.2013, pentru că s-a refuzat unei femei să adopte copilul celei cu care avea încheiat un parteneriat civil.

[20] CtEDO, Taddeucci și McCall c. Italiei, hotărârea din 30.06.2016: condamnare pentru că legislația cu privire la imigrare nu permitea partenerului gay din Noua Zeelandă să se căsătorească în Italia și să obțină rezidența aici pe motive familiale. La fel, Pajic c. Croației, hotărârea din 23.02.2016: condamnare pentru că legislație permitea reunirea de familie doar pentru partenerii de sex opus.

[21] CtEDO, P.B. și J.S c. Austriei, hotărârea din 22.07.2013: condamnare pentru că statul permitea ca de asigurarea de sănătate să beneficieze doar ruda apropată sau partenerul de sex opus.

[22] CtEDO, Oliari ș.a. c Italiei, hotărârea din 21.07.2015: condamnare pentru a obliga statul să permite cel puțin parteneriat civil pentru parteneri de același sex, în condițiile în care 24 din cele 47 state membre ale Consiliului Europei recunosc diferite forme de uniune între astfel de parteneri, iar Curtea Constituțională și populația italiană le acceptă.

[23] CtEDO, Vallianatos ș.a. c. Greciei, hotărârea din 7.11.2013: condamnare pentru că statul permitea uniunea civilă doar pentru parteneri de sexe diferite, la fel ca și Lituania, deși alte 17 state europene care recunosc parteneriatul civil îl permite și pentru homosexuali.

[24] Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Islanda, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania.

[25] Cea mai recentă decizie în acest sens este CtEDO, Chapin și Charpentier c. Franței, hotărârea din 9.06.2016.

Distribuie acest articol

92 COMENTARII

 1. Legiferarea dreptului persoanelor LGBT la casatorie CIVILA nu reprezinta o „discriminarea pozitiva” („inventarea de noi drepturi”) ci eliminarea discriminarii acestei categori de persoane. Este o mare diferenta. Voi argumenta aceasta afitmatie.

  „Unul din 5.000 de nou-nascuti, la nivel mondial, vine pe lume cu sex care nu poate fi determinat (hermafrodit). De multe ori, bisturiul nu poate rezolva problema hermafroditilor, transformandu-i in fiinte normale. Tocmai de aceea, in Australia, s-a decis la nivel statal RECUNOASTEREA CELUI DE-AL TREILEA POL SEXUAL.”

  http://tinyurl.com/z2q8hht

  „GERMANIA, PRIMA TARA EUROPEANA CARE RECUNOASTE CEL DE-AL TREILEA SEX”.

  http://tinyurl.com/qbkxhec

  DEX ’09 (2009):

  HERMAFRODIT. Care are organe de reproducere atat masculine, cat si feminine pe acelasi individ; androgin, bisexuat, bisexual.

  https://dexonline.ro/definitie/hermafrodit

  I. „Ideea ca exista doar doua sexe este simplista. BIOLOGII considera acum ca spectrul sexual este mai larg” (vezi mai jos). Hermafroditul nu este nici barbat si nici femeie, deci este „al treilea sex” (vezi mai sus). Rezulta ca limitarea legislativa a definitiei casatoriei (civile) la „uniunea dintre un barbat si o femeie” discrimineaza (cel putin) hermafroditii, carora li s-a stabilit arbitrar sexul la nastere (este specificat in certificatul de nastere), fara „consimtamantul informat” al acestora, si astfel sunt fortati sa adere la o categorie care nu ii reprezinta. Sa vedem un exemplu concret:

  Doi hermafroditi (Ion si Gheorghe) doresc sa se casatoreasca legal si merg sa depuna actele necesare. Functionarul public (reprezentantul statului) le spune ca el ar dori sa ii ajute, insa nu poate deoarece ii interzice legea (pe viitor, si Constitutia). Rezulta ca legea creaza interdictia de a se casatori pentru hermafroditi, deci legea (pe viitor, si Constitutia) este discriminatorie. Amandoi hermafroditii din exemplul de mai sus „au organe de reproducere atat masculine, cat si feminine” – vezi DEX – asa ca, chiar daca (fara voia lor) in buletin sunt amandoi de sex masculin, psihologic unul se simte barbat iar celalalt se simte femeie – si se iubesc ca atare.

  Sexualitatea umana este mult prea complexa pentru a o reduce in categoriile „barbat” si „femeie”. In cazul hermafroditilor nimeni nu poate sa nege apartenenta acestora la „cel de al treilea sex”, deoarece acest lucru se vede cu ochiul liber. Exista insa cazuri in care apartenenta la o anumita categorie sexuala nu este atat de evidenta:

  „Sexul redefinit” – revista „Nature”, 18 Februarie 2015

  „Ideea ca exista doar doua sexe este simplista. BIOLOGII considera acum ca spectrul sexual este mai larg.

  Atunci cand SI GENETICA este luata in considerare, granita dintre sexe devine si mai neclara. Oamenii de stiinta au identificat multe gene implicate in principalele forme de DSD si au descoperit variatii ale genelor care au efecte subtile asupra sexului anatomic si SEXULUI PSIHOLOGIC („physiological sex”) ale oamenilor.”

  Aceste descoperiri nu se impaca cu o lume in care sexul este inca definit in termeni binari. Putine sisteme legislative accepta ambiguitatea sexului biologic, si astfel drepturile legale ale persoanei si statutul ei social poate sa fie puternic influentat de ceea ce scrie in certificatul ei de nastere: sex masculin sau sex feminin.

  „Dincolo de cele doua sexe. Biologii au constuit o imagine mai nuantata a sexului, dar societatea a ramas inca in urma.

  In cazul „sexului psihologic”:

  „Deci, daca legea pretinde ca o persoana este ori barbat ori femeie … cel mai bine ar fi sa intrebi acea persoana.”

  http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

  Nu exista un „proiect al naturii” imuabil, care sa fie scris intr-o carte. Natura are cate un „proiect” unic pentru fiecare om (chiar si mutatiile genetice accidentale sunt „naturale”, indiferent de cauzele care le produc – acesta este chiar mecanismul evolutiei biologice, care a dus inclusiv la aparitia si evolutia speciei umane). Astfel, si persoanele care se nasc LGBT sunt „normale” („naturale”). In caz contrar, trebuie sa consideram ca si persoanele heterosexuale care SE NASC sterile sunt anormale si trebuie sa le interzicem si lor sa se casatoreasca.

  II. Si indivizii heterosexuali care SE NASC infertili si homosexualii apartin CATEGORIEI celor care nu contribuie la „perpetuarea speciei”, asa ca au aceleasi drepturi in ceea ce priveste casatoria CIVILA. Deoarece indivizii heterosexuali infertili au dreptul sa se casatoreasca civil, rezulta ca si homosexualii au acest drept.

  III. In afara de cresterea copiilor, nu exista alte motive relevante pentru a ii diferentia pe heterosexualii infertili de homosexuali cu privire la dreptul de a se casatori civil. INSA, dreptul persoanelor LGBT de a adopta copii (SAU absenta acestui drept) nu poate sa aiba consecinte legale asupra dreptului persoanelor LGBT de a se casatori. Existenta (sau inexistenta) unui drept „A” (adoptia) care DERIVA dintr-un alt drept „C” (casatoria) nu poate sa fie adusa ca argument in discutia despre existenta (sau inexistenta) dreptului „C” (dreptul „radacina”). Deci, eventuala inexistenta a dreptului familiilor homosexuale de a adopta copii nu implica inexistenta dreptului persoanelor de acelasi sex de a se casatori civil. In plus, s-ar putea argumenta ca dreptul de a adopta copii nu deriva din dreptul la casatorie civila, ci este independent de acesta (si persoanele necasatorite au dreptul sa adopte copii – chiar si homosexualii singuri, care nu isi asuma in mod public orientarea sexuala). In acest caz, discutia despre dreptul (sau interdictia) familiilor homosexuale de a adopta copii este una separata (independenta) de discutia despre dreptul la casatorie civila.

  O lege stabileste precis drepturile si obligatiile CATEGORIEI careia ii este adresata. Un anumit drept poate sa genereze atat alte drepturi (derivate) cat si obligatii. Doar obligatiile (neindeplinirea acestora) pot sa aiba consecinte asupra dreptului care le-a generat (de exemplu, invalidarea dreptului respectiv), nu si drepturile derivate. Familia are DREPTUL sa creasca copii (naturali sau adoptati), NU OBLIGATIA de a creste copii. Ne-existand aceasta obligtie, eventuala inexistenta a dreptului familiilor homosexuale de a adopta copii – adica existenta interdictiei legale de a creste copii – nu implica inexistenta dreptului persoanelor de acelasi sex de a se casatori civil.

  IV. Legile se aplica unor categorii bine definite. Atunci cand logica definirii categoriilor este ocultata de ideologii politice extemiste sau de fanatism religios, drepturile omului (de exemplu, dreptul de a nu fi discriminat pe considerente ce tin de orientarea sexuala) sunt calcate in picioare de dictatura majoritatii (sau a celui mai puternic). Sa vedem la ce aberatii poate sa duca definirea arbitrara a CATEGORIILOR:

  „Din punct de vedere legal, sclavii erau considerati (n.m. ca facand parte din categoria) non-persoane.”

  „Deoarece sunt sclavi … ei sunt obiecte (n.m. fac parte din categoria obiecte), non-persoane.” (Catterall, Helen T., Ed. 1926. Judicial Cases Concerning Slavery and the Negro, Washington, D.C.: Carnegie Institute, p. 247)

  http://tinyurl.com/gsnb4ds

  CATEGORIA „minoritati sexuale” nu poate sa fie invocata atunci cand vorbim despre dreptul la casatorie civila, deoarece introduce o discriminare pe considerente biologice. Dupa cum am aratat mai sus, nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste o eventuala interdictie a acestora de a se casatori civil:

  a. In CATEGORIA persoanelor care nu contribuie la „perpetuarea speciei” intra si indivizii heterosexuali care SE NASC infertili si totusi acestora nu le este interzis sa se casatoreasca civil.

  b. Dreptul persoanelor LGBT de a adopta copii (SAU absenta acestui drept) nu poate sa aiba consecinte legale asupra dreptului persoanelor LGBT de a se casatori civil (vezi argumentele de mai sus).

  c. In ceea ce priveste „morala ca argument impotriva formelor «netraditionale» de familie”, sa vedem ce autoritate are „traditia crestina” in a impune „morala crestina” ca etalon intr-o societate moderna. Citez, deci, din Biblie (versiunea Bisericii Ortodoxe Romane):

  „Cand vei iesi la razboi impotriva vrajmasilor tai si Domnul Dumnezeul tau ti-i va da in mainile tale si-i vei lua in ROBIE,
  Si vei vedea printre robi femeie frumoasa la chip si o vei iubi si vei vrea s-o iei de SOTIE,
  S-o aduci in casa ta, sa-si tunda capul sau, sa-si taie unghiile,
  Sa-si dezbrace de pe ea haina sa de robie, sa locuiasca in casa ta si sa-si planga pe tatal sau si pe mama sa timp de o luna; iar dupa aceea vei intra la ea, ca sa fii barbatul ei si ea sa-ti fie femeie.

  Dupa cum se vede, NICI „dreptul” de a tine in robie oameni (sclavia) nu incalca morala crestina, conform Bibliei. Conform „dreptului revelat”, si femeia (sotia) era de fapt o roaba, roaba barbatului (chiar daca o roaba cu anumite privilegii):

  Femeilor, supuneti-va barbatilor vostri, precum se cuvine, in Domnul.

  Femeia este legata prin lege atata vreme cat traieste barbatul ei.

  Sa vedem si ce „scrieri (si autori) care ar pune in pericol MORALITATEA” au fost interzise (interzisi) de catre Biserica de-a lungul istoriei:

  Lista de carti interzise de catre Biserica, numita „Index Librorum Prohibitorum” a fost actualizata tot timpul (si sub presiunea exercitata de descoperirile stiintifice). „Index Librorum Prohibitorum” nu a fost niciodata abolita din punct de vedere doctrinar. O notificare din 14 iunie 1996 publicata de Vatican: ” … cu toate ca Indexul isi pastreaza forta MORALA, in aceea ca ii invata pe crestini sa se pazeasca … de acele scrieri care ar pune in pericol credinta si MORALITATEA, el nu mai are forta de «lege ecleziastica», cu pedepse asociate”.

  http://tinyurl.com/hye2omb

  Exemple de autori (unii „IMORALI”) ai caror carti au fost interzise de-a lungul timpului de catre Biserica („Index Librorum Prohibitorum”):

  Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Francis Bacon, Denis Diderot (Encyclopedie), Balzac, Emile Zola, Anatole France, Jean-Paul Sartre, Alexandre Dumas (tata si fiu), David Hume, Martin Luther, Baruch Spinoza, John Stuart Mill, George Sand, Jonathan Swift, ETC.

  http://tinyurl.com/zr96jvd

  Dupa cum se vede, „morala crestina revelata de Biblie” (fundamentul „TRADITIEI crestine”) incalca flagrant drepturile omului („vei vedea printre robi femeie frumoasa la chip … s-o aduci in casa ta … sa-ti fie femeie”, „femeilor, supuneti-va barbatilor vostri”, „femeia este legata prin lege atata vreme cat traieste barbatul ei”, ETC.), deci nu poate sa constituie etalonul de moralitate care sa fundamenteze o legislatie moderna (nediscriminatorie). Morala crestina se fundamenteaza pe dogmele biblice care sunt considerate adevaruri absolute. Din acesta cauza evolutia eticii crestine este incorsetata. Conceptele ei nu pot sa incalce dogmele crestine, ceea ce blocheaza adaptarea lor la realitatile unei omeniri in evolutie continua.

  • Aha… pai sa luam la rand toate aberatiile naturale si sa le facem categorii separate. Sunt gemeni care se nasc lipiti la nastere si nu pot fi salvati de o operatie, sa ii consideram un alt tip de om , binar, sa schimbam toata societate. Sunt oameni care se nasc cu 6 degete, fara maini, bolnavi mintal, retarzi etc etc… hai sa facem categorii pentru toti, sa-i consideram pe toti normali si sa revolutionam toti. observi asemanarile idealo-marxisto-comuniste din argumentatia ta? nu? eu da.

   • Ai perfecta dreptate! Mai bine ii omoram pe toti, de la nastere daca se poate. Cum indraznesc sa fie diferiti si sa mai si ceara si sa traiasca, sa aiba drepturi egale cu ceilalti? P.S. Pentru cei mai redusi mintal, ca cel caruia ii raspund, asta a vrut sa fie o gluma exagerata, daca se poate glumi pe o astfel de tema… P.P.S. Hitler a fost mic copil pe langa unii de aici…

    • TOATE LEGILE ROMANIEI SUNT VALABILE SI PENTRU HOMOSEXUALI. Deci sunt protejati contra violentei ca orice alt cetatean. Deci lasa victimizarea asta stupida. Deasemenea AU TOATE DREPTURILE CARE LI SE CUVIN.

     Ce drepturi nu au homosexualii? Dreptul sa schimbe definitia casatoriei? Dreptul ala nu il are nimeni. Deci nu e nici o „discriminare”.

     Suntem „Hitler” daca nu permitem oricarui om cu probleme mintale sau deviatii comportamentale sa schimbe societatea dupa cum se excita el? Suntem „Hitler” daca nu se casatoresc homosexualii”? Si TU spui ca altii sunt redusi mintal?

     Interesant ca e legal sa omori/avortezi alte categorii de fiinte cu defecte genetice. Si aproape toti sunt avortati.

     • 1. Nu cred ca sunt valabile, de ex nu au voie sa se casatoreasca cu cine vor, ca mine sau ca tine. De fapt chiar si tu spui ca „AU TOATE DREPTURILE CARE LI SE CUVIN”, deci nu toate drepturile pe care le au ceilalti ci doar cele care li se cuvin. Gura mincinosului adevar graieste, spune un proverb…
      2. Asta se referea strict la ce a spus „Alegoric”, prin faptul ca Hitler a dictat eliminarea celor care impurificau rasa, cu anomalii fizice sau mentale, etc. Daca nu ai priceput nu e vina mea…
      3. De unde ai scos ca e legal sa omori pe cineva cu deficiente? Prezinta te rog legea, ca eu unul recunosc ca nu stiu asa ceva. Cu avortul e alta problema (sa nu mai spun ca si pentru asta militeaza multi sa fie interzis), dar iarasi, conform legii acel fat nu e considerat fiinta umana, deci nu este considerat omor. Inca o data, NU INCA! P.S. In alte tari e interzis si avortul, poate nu stii asta.

      • Proverbul la care faci tu aluzie e „Gura pacatosului adevar graieste”. Esti la fel de ignorant in materie de proverbe ca si in alte domenii, dar ma faci pe mine „mincinos” si pe altii debili mintali. Asta spune multe.

       Care parte din „sunt protejati contra violentei ca orice alt cetatean” nu ai inteles-o? Am spus asta ca raspuns la falsa victimizare pe care incercai sa o folosesti ca argument: „Mai bine ii omoram pe toti, de la nastere daca se poate. Cum indraznesc sa fie diferiti si sa mai si ceara si sa traiasca”. Nu a cerut nimeni sa fie omorati homosexualii, nici batuti, nici altceva. Daca nu se casatoresc nu mor. Oricum chiar si casatoriti se sinucid in numar mult mai mare decat oamenii normali.

       Casatoria este uniunea dintre un barbat si o femeie. TOTI avem acelasi drept de a ne casatori. Si homosexualii au dreptul sa se casatoreasca. Nu ii intreaba nimeni la starea civila ce „orientare” au. Oricine corespunde definitiei casatoriei (parteneri majori de sex opus), se poate casatori. Nimeni nu are dreptul de a schimba definitia casatoriei si de a se casatori cu pe persoana de acelasi sex, cu o capra, sau cu un frigider. Doar pentru ca „asa simte” el si asa ii place. Inca o data: TOTI avem acelasi drept de a ne casatori, cu respectarea definitiei casatoriei si NIMENI nu are dreptul de a se casatori cu o persoana de sex opus. DECI NU E NIMENI DISCRIMINAT. Ar fi discriminare daca eu as avea dreptul sa ma casatoresc cu o persoana de acelasi sex, iar tu nu. Scrie asta de 100 de ori pe tabla. E banal de simplu.

       Referitor la „drepturile care se cuvin”, ar fi trebuit sa nu te grabesti si sa incerci SA GANDESTI. Nu ai dreptul la pensie, daca nu ai varsta de pensionare. Nu ai dreptul la concediu de maternitate, daca nu esti femeie si nu nasti un copil. Nu ai dreptul sa te inscrii pentru admitere la facultate, daca nu ai absolvit liceul. Nu ai dreptul sa te casatoresti daca nu formezi o uniune liber consimtita cu o persoana de sex opus (mai sunt si alte conditii). Sunt o gramada de drepturi pe care nu le primesti daca nu indeplinesti niste conditii. ADICA NU TI SE CUVIN DOAR PENTRU CA EXISTI SI PENTRU CA LE VREI.

       2. Eu ti-am pus niste intrebari. Puteai sa raspunzi „nu”. Dar se pare ca raspunsul clar la intrebari simple nu e tocmai punctul tau forte.

       3. Sa avortezi inseamna sa intrerupi o viata, adica sa omori. Indiferent ce ar decide unii prin vot. E perfect legal sa faci avort daca analizele (care mai si gresesc) spun ca exista o numita sansa ca sa aiba sindrom Down copilul. Sau alte boli sau defecte genetice.
       Daca tot faci apel la lege, tot conform legii in vigoare in Romania, singura casatorie legala e cea dintre un barbat si o femeie. Deci toata discutia nu mai are sens. Sau legea e buna doar cand iti convine tie?

   • @Alegoric

    Mai intai, o precizare: atunci cand vorbeam despre „definirea arbitrara a CATEGORIILOR” (in comentariul anterior) ma refeream la categorii juridice:

    Din punct de vedere LEGAL, sclavii erau considerati (n.m. ca facand parte din categoria) non-persoane.”

    http://tinyurl.com/gsnb4ds

    Spui urmatoarele: „sa luam la rand toate aberatiile naturale si sa le facem categorii separate…”

    Din punctul tau de vedere, „oamenii care se nasc cu 6 degete” fac parte din „categoria aberatii naturale”, la fel ca persoanele LGBT. In momentul in care persoanelor LGBT le este interzisa LEGAL casatoria civila, „categoria aberatii naturale” devine o categorie juridica. In consecinta, tuturor indivizilor care fac parte din categoria juridica „aberatii naturale” le va fi interzisa casatoria civila, inclusiv „oamenilor care se nasc cu 6 degete”.

    O logica elementara ne arata ca „facem categorii (juridice ) separate” atunci cand discriminam categorii de oameni, nu atunci cand eliminam discriminarile. „Facem categorii (juridice ) separate” (INFERIOARE) atunci cand „stampilam” fiinte umane cu eticheta „aberatii naturale”.

    P.S. Daca tot pledezi pentru interzicerea dreptului la casatorie civila a „aberatiilor naturale”, sa nu ii uiti pe orbi, chiori, surzi, schiopi, ciungi, „etc etc…”.

    P.P.S. „Observi asemanarile” naziste „din argumentatia ta? Nu? Eu da.”

    • Culmea prostiei e sa critici EXACT CEEA CE FACETI VOI. Asta datorita inconsistentei in gandire si logica.

     Voi faceti exact lucrul asta: oricine e in „minoritate”, INDIFERENT DE MOTIVUL pentru care e minoritate, intra automat la „minoritati”, e echivalat cu o o culoare a pielii, cu femeile etc. si trebuie sa aiba „drepturi”, mai ales DREPTUL DE A FACE ORICE LE VINE, cu argumentul penibil ca „asa s-au nascut” si „asa simt ei”. Analogiile astea SUNT FALSE si ABERANTE. Nu poti sa pui cleptomanii, canibalii, negrii si femeile in aceeasi categorie si orice se aplica la unii sa se aplice si la altii.

     Apoi continuati in acelasi stil aberant: spuneti ca „oamenii cu 6 degete” sunt la fel ca homosexualii. Homosexualitatea se refera la un comportament sexual, iar comportamentul sexual are legatura cu relatia intre parteneri si evident cu casatoria. CE LEGATURA ARE A AVEA 6 DEGETE CU SEXUL SAU CASATORIA?

     SA STABILIM NISTE LUCRURI. Cititi-le incet si notati-le, ca sa nu mai fie nevoie sa le repetam de fiecare data:

     1. In toate discutiile, cand vorbim despre homosexualitate VORBIM DESPRE UN COMPORTAMENT, NU DESPRE O CARACTERISTICA. Deci analogia cu negrii, cu femeile, sau cu „oamenii cu 6 degete” E TERIBIL DE STUPIDA.

     2. Orice lege judeca si eventual sanctioneaza un comportament, nu o „orientare” (adica CEEA CE FACI, nu ceea ce iti trece tie prin cap, sau ce simti tu).

     3. NU NE INTERESEAZA CUM A AJUNS UN OM SA SE COMPORTE INTR-UN ANUMIT FEL. Asta e o alta discutie. NU EXISTA NICI O LOGICA SAU PRINCIPIU OBIECTIV CARE SA SPUNA CA ORICE ITI VINE SA FACI, E NORMAL, PENTRU CA ASA SIMTI TU SI PENTRU CA NU POTI ALTFEL. Nu exista niciun drept de a schimba societatea dupa preferintele tale subiective. Mai ales cand e vorba de o institutie care sta la baza societatii.

     4. COMPORTAMENTUL, CEEA CE FACI, E INTOTDEAUNA O ALEGERE. Tot veniti cu lozinca „homosexualitatea nu e o alegere”. Poate nu e o alegere directa. Nici betivii nu aleg sa ajunga alcoolici si sa doarma prin santuri, nici femeile care consuma alcool cand sunt insarcinate nu aleg sa aiba copii cu malformatii. Dar pana la urma ASTA NICI NU CONTEAZA, IN DISCUTII CA CEA DE FATA.

     5. ABSOLUT TOTI CETATENII ROMANI AU EXACT ACELEASI DREPTURI. ABSOLUT TOTI CETATENII AU DREPTUL DE A SE CASATORI. Conditia e SA FIE RESPECTATA DEFINITIA CASATORIEI, care este „uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie”. Nu te intreaba nimeni la starea civila ce „orientare” sau fantezii sexuale ai tu. Nici macar daca te simti atras de partener.

     6. Nimeni nu are „dreptul” de a schimba definitii ale societatii, pentru ca el simte altfel.

     Nu poti sa spui ca esti discriminat daca nu esti primit sa joci fotbal cu mana (mai ales cand ai picioare), pentru ca asa „simti” tu si asa iti place tie. Nu esti discriminat daca nu se schimba jocul de fotbal pentru tine. E ciudat ca trebuie explicate lucruri banale ca asta. Unele drepturi necesita indeplinirea unor conditii, ca sa le primesti. Nu primesti pensie de handicap, daca nu esti handicapat. Degeaba „simti” ca esti handicapat. (Desi asta ar fi un pas inainte).

     P.S. 1: Nazism e ce se intampla acum in tarile unde homosexualii au primit drepturi. Daca indraznesti sa ai o parere diferita, esti chemat imediat la Gaystapo (mai precis LGBTQstapo), sa dai socoteala, si poti fi dat afara din serviciu, poti fi amendat cu mii de dolari si poti fi obligat sa participi la ore de reeducare. in care ti se va baga in cap ideologia „corecta”. Chiar si in Romania, reputatul neurochirurg Danaila, a fost chemat sa se prezinte la Gaystapo (Consiliul pentru combaterea discriminarii, sau asa ceva), sa dea socoteala. Ce conteaza ca e neurochirurg, daca nu stie singurul adevar absolut din stiinta: ca e „normal” sa fii gay.

     P.S. 2: Tot apropos de nazism, e interesant ca homosexualii erau foarte prezenti in conducerea celui de-al 3-lea Reich. Si nu e nici o contradictie cu faptul ca au si gazat homosexuali. Un articol interesant scris de un homosexual, despre fascistii gay: http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/the-strange-strange-story_b_136697.html

     • @Mens Sana

      Primele doua paragrafe contin un ghiveci de lozinci, o rabufnire nervoasa fara niciun fir logic. Nu am ce sa comentez.

      In al treilea paragraf ai trecut la manipulare: nu eu am apelat la „stilul aberant” ci comentatorul @Alegoric, care face parte (la fel ca tine) din tabara celor pentru care egalitatea in drepturi a cetatenilor reprezinta un moft. @Alegoric a decretat existenta „categoriei aberatii naturale” in care i-a bagat atat pe homosexualii cat si pe „oamenii cu 6 degete”. Eu doar am tras concluziile logice care decurg dintr-o astfel de aberatie. Repet raspunsul catre @Alegoric:

      „Din punctul tau de vedere, «oamenii care se nasc cu 6 degete» fac parte din «categoria aberatii naturale», la fel ca persoanele LGBT. In momentul in care persoanelor LGBT le este interzisa LEGAL casatoria civila, «categoria aberatii naturale» devine o categorie juridica. In consecinta, tuturor indivizilor care fac parte din categoria juridica «aberatii naturale» le va fi interzisa casatoria civila, inclusiv «oamenilor care se nasc cu 6 degete».

      1. In continuare ai „stabilit niste lucruri”, decretand: „cand vorbim despre homosexualitate VORBIM DESPRE UN COMPORTAMENT, NU DESPRE O CARACTERISTICA”.

      Am invalidat deja (pe larg) acest „decret” in primul meu comentariu, trebuia doar sa il citesi cu atentie. Pe scurt:

      „Sexul redefinit” – revista „Nature”, 18 Februarie 2015

      „Ideea ca exista doar doua sexe este simplista. BIOLOGII considera acum ca spectrul sexual este mai larg.

      http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

      2. Mai departe spui: „Orice lege judeca si eventual sanctioneaza un comportament, nu o «orientare» (adica CEEA CE FACI, nu ceea ce iti trece tie prin cap, sau ce simti tu)”.

      Daca taceai, filosof ramaneai! ;-)

      a. O lege NU „judeca”, un judecator judeca:

      DEX ’09:
      Judeca vb. 4. A examina o cauza sau o persoana in calitate de judecator si a da o hotarare judiciara.

      NODEX:
      Judeca vb. 5. A poseda facultatea de a gandi logic.

      https://dexonline.ro/definitie/judeca

      b. Codul Civil – Casatoria – Art. 259:

      (2) Barbatul si femeia au DREPTUL de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.

      https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009/12

      In primul rand, legea („Codul Civil”) instituie un drept (DREPTUL de a se casatori), NU „sanctioneaza un comportament” sau a o „orientare”. „Argumentul” tau este pe langa subiect.

      In al doilea rand, la fel ca homosexualii, si heterosexualii FAC ceea ce SIMT. Ei SIMT o atractie sexuala fata de un parteneri de sex opus, de aceea FAC sex cu parteneri de sex opus. Astfel, atat ceea ce FAC heterosexualii cat si ceea ce FAC homosexualii este in concordanta cu ceea ce SIMT ei. Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: nu poti sa ceri unui homosexual sa intretina relatii sexuale cu o persoana de sex opus, pentru care nu simte nicio atractie sexuala. Este la fel ca si cum ai cere unei persoane heterosexuale sa intretina doar relatii sexuale (in cadrul casatoriei) cu o persoana de acelasi sex. Ce este „firesc” pentru homosexuali este „nefiresc” pentru heterosexuali, si invers. Este FIRESC ca un homosexual (fara „vina”) sa aiba acelasi drept ca si persoanele heterosexuale sa se casatoreasca cu omul pe care il iubeste si fata de care simte SI o atractie sexuala.

      „Sexul redefinit” – revista „Nature”, 18 Februarie 2015

      „Ideea ca exista doar doua sexe este simplista. BIOLOGII considera acum ca spectrul sexual este mai larg.

      Atunci cand SI GENETICA este luata in considerare, granita dintre sexe devine si mai neclara. Oamenii de stiinta au identificat multe gene implicate in principalele forme de DSD si au descoperit variatii ale genelor care au efecte subtile asupra sexului anatomic si SEXULUI PSIHOLOGIC („physiological sex”) ale oamenilor.”

      Aceste descoperiri nu se impaca cu o lume in care sexul este inca definit in termeni binari. Putine sisteme legislative accepta ambiguitatea sexului biologic, si astfel drepturile legale ale persoanei si statutul ei social poate sa fie puternic influentat de ceea ce scrie in certificatul ei de nastere: sex masculin sau sex feminin.

      „Dincolo de cele doua sexe. Biologii au constuit o imagine mai nuantata a sexului, dar societatea a ramas inca in urma.

      In cazul „sexului psihologic”:

      „Deci, daca legea pretinde ca o persoana este ori barbat ori femeie … cel mai bine ar fi sa intrebi acea persoana.”

      http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

      3. Spui ca: „NU NE INTERESEAZA CUM A AJUNS UN OM SA SE COMPORTE INTR-UN ANUMIT FEL.”

      Tocmai ca ne intereseaza (poate nu si pe cei indoctrinati religios). Homosexualitatea nu este o „preferinta subiectiva”, este o realitate determinata biologic-genetic (vezi mai sus „Sexul redefinit – revista Nature, 18 Februarie 2015”). „Nu exista niciun drept” de a-i discrimina pe acesti oameni pentru ca asa vrea „societatea”. Dreptul de a nu fi discriminat pe considerente biologice-genetice (vezi mai sus) este garantat intr-un stat de drept..

      4. Mai spui: „COMPORTAMENTUL, CEEA CE FACI, E INTOTDEAUNA O ALEGERE.”

      Dupa aceasta logica, si heterosexualii au devenit heterosexuali in urma unei alegeri. Este ridicol! Comportamentul sexual (instinctual) NU este „o alegere”, ci este determinat biologic-genetic.

      5. In continuare spui: „ABSOLUT TOTI CETATENII AU DREPTUL DE A SE CASATORI.”

      Cat cinism! „Uiti” sa precizezi ca unii cetateni, homosexualii, nu au dreptul sa se casatoreasca cu cei pe care ii iubesc si fata de care simt SI o atractie sexuala (drept rezervat doar heterosexualilor), ci au doar „dreptul” sa se casatoreasca cu indivizi de care nu se pot apropia nici emotional si nici fizic. Acest „drept” reprezinta de fapt o discriminare cinica, „DEFINITIA CASATORIEI” fiind impusa de cei care ii discrimineaza (le distrug vietile) fara nicio remuscare.

      6. Puncul 6 este o insiruire de analogii aberante care nu au nicio sustinere juridica. Compararea dreptului persoanelor LGBT de a se casatori civil cu „dreptul de a juca fotbal cu mana” nu mai are nevoie de niciun comentariu.

      Spui ca: „Nu primesti pensie de handicap, daca nu esti handicapat. Degeaba «simti» ca esti handicapat”.

      „Daca nu esti handicapat” nu „«simti» ca esti handicapat”, decat daca esti un sarlatan si vrei sa fraudezi sistemul public de pensii, adica sa obtii un avantaj material nemeritat. Daca simti cu adevarat ca esti handicapat, atunci in mod sigur ESTI handicapat, si acest lucru va fi constatat si de catre medicii care te examineaza. Homosexualii nu obtin un avantaj material prin legiferarea casatoriei intre persoane de acelasi sex: drepturile lor ar fi identice cu cele ale familiilor heterosexuale. In ceea ce priveste substratul biologic-genetic al homosexualitatii, acesta este deja evident pentru oamenii de stiinta. Problema in Romania este ca:

      Deficitul cognitiv-stiintific al publicului romanesc este unul dintre cele mai mari din Europa si nu pare sa se imbunatateasca.

      „Citatul provine dintr-un studiu finantat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica din Romania.”

      «… pentru 42% dintre romani Soarele se invarte in jurul Pamantului», comenteaza autorii raportului„.

      http://www.descopera.ro/cultura/10884957-romanii-si-stiinta-suntem-codasii-europei

      Atunci cand 42% dintre romani mai cred si astazi ca Soarele se invarte in jurul Pamantului (asa cum decreta Biserica in Evul Mediu), la ce putem sa ne asteptam atunci cand argumentele sunt din domeniul geneticii? Evident, la o initiativa de genul celei initiate de CpF cu sustinerea BOR.

      In ceea ce priveste afirmatia ca „nimeni nu are «dreptul» de a schimba definitii ale societatii, pentru ca el simte altfel”, te rog sa ne luminezi si pe noi (cititorii) si sa ne prezinti o lista cu „definitii ale societatii” care sunt eterne, ca sa ne putem face o idee despre cum va arata omenirea peste 1000 de ani :-) . Dupa acesta logica, sclavia nu ar fi fost abolita nici in ziua de azi, nici „in vecii vecilor”.

      P.S. Nazista este mentalitatea multor romani (si nu numai) indoctrinati religios, care atunci cand vorbesc despre fiinte umane au exprimari de genul: „sa luam la rand toate aberatiile naturale si sa le facem categorii separate … sunt gemeni care se nasc lipiti la nastere … sunt oameni care se nasc cu 6 degete” (vezi comentariul lui @Alegoric). Totusi, aceasta mentalitate nazista nu ma surprinde, ea are radacini istorice: Inchizitia ii ardea pe rug pe eretici, adica pe cei care indrazneau sa incerce „sa schimbe definitii ale societatii” crestine din vremea lor. La fel faceau si nazistii: ardeau cadavrele „aberatiilor naturale” in crematorii. Totusi, nazistii erau mai umani decat Inchizitia: nu ardeau oamenii de vii, mai intai ii ucideau prin gazare (o moarte mai putin atroce).

  • Dom’le,

   Io zic să mai încercați. Ceva mai concis, mai puțin prolix și mai puțin plictisitor. Tre’ să mărturisesc că pe mine nu m-ați convins. Mă voi duce la referendum și o să votez așa cum nu vă doriți :P

   Nu văd nimic ilegal în inițiativa de modificare a articolului 48 din constituție. Iar propaganda furibundă, absurdă și nu rareori ridicolă (vedeți par egzamplu producțiile duneavoastră :P) împotriva acestui demers civic fără precedent în partea aia e Europă are efectul contrar celui dorit. Tot așa cum propaganda isterică a oamenilor lui Ponta la alegerile prezidențiale din 2014 sau cea a cleptocrațilorlui Dragnea în iarna lui 2017 au dat pe lângă, tot așa dați pe lângă și dumneavoastră…

   • Nu e nici-o pierdere daca intarim si constitutional ceva ce ni se spune mereu ca-l avem prin lege. Ce e rau sa-l avem si prin constitutie, adica asa pentru mai mult de o sesiune parlamentara sau poftim o legislatura? :)

    PS Cat despre articole lamuritoare nu este nici-o problema sa apara . Dar esential este ce doreste majoritatea populatiei si aceasta dorinta sa nu se incerce a fi influentata prin instrumentele propagandei prea larg azi folosite in toate alea. :)

   • @Josef Svejk

    Ca de obicei, nu ai contraargumente la argumentatia mea asa ca faci ceea ce sti tu mai bine: decretezi „adevaruri” de genul: „productiile dumneavoastra … propaganda furibunda, absurda si nu rareori ridicola”. Totusi, aceasta abordare a „dialogului” nu ma surprinde la tine: predica crestina este tot o forma de a decreta „adevaruri” absolute (dogmele crestine). Trebuie, totusi, sa iti amintesc ca nu suntem la biserica ci pe Contributors, si aici se obisnueste sa se argumenteze afirmatiile, fara a recurge la dogme si lozinci.

    Spui ca eu fac „propaganda furibunda”, cu toate ca singurele site-uri pe care comentez (din cand in cand) sunt Contributors si Hotnews, sunt heterosexual, nu fac parte din nicio organizatie care apara drepturile persoanelor LGBT, in plus nu am participat la nicio manifestatie organizata de catre cei care apara drepturile acestor persoane. In contrast cu activitatea mea „furibunda”, situatia ta este urmatoarea (extrase din doua comentarii pe care le-ai facut la alte articole de pe „Contributors”):

    „Eu donez bani periodic pentru Biserica Ortodoxa Romana din congregatia careai ii apartin.”

    https://tinyurl.com/hue7ntn

    „Am semnat initiativa CpF si am donat bani pentru activitatea CpF. Cand se va ajunge la referendum ma voi duce de asemenea cele vreo 25-30 de mile pana la biserica ortodoxa romana de dincolo de Mississippi unde e de regula sectia de votare.”

    https://tinyurl.com/ycczahse

    La ultimul articol de pe Contributors dedicat initiativei CpF, ai postat 23 de comentarii in timp ce eu am postat doar 7 comentarii, dintre care 4 comentarii au fost raspunsuri la „productiile” tale.

    https://tinyurl.com/y9x268ac

    P.S. Orice cititor de buna credinta poate sa vada care dintre noi face, de fapt, „propaganda furibunda, absurda” si care argumenteaza de pe o pozitie neutra.

    • Stimate domn,

     Problema dumneavoastra e ca nu aveti argumente convingatoare. Sau, ma rog, aveti genul de argumente care le scornea Scanteia in vremea lui Pingelica. Sau altfel spus genul de argumente care ii conving cel mult pe fanaticii cauzei ce nu mai trebuie oricum convinsi :D Da, cotizez la Biserica Ortodoxa din SUA. Am semnat initiativa CpF pentru organizarea referednumului si am facut donatii CpF. Sunt deci exact genul de persoanj pe care trebuie sa-l convingeti. Daca cumva intentionati sa-i faceti pe cei ce vor merge la referendum sa se razgandeasca va spun de la bun inceptu ca sunteti bine de tot pe langa. Asta e tot. Incercam sa va ajut :P

     In reast sunt flatat de atentia cu care-mi colectionati comentariile. Marturisesc cu umilinta ca undeva intr-un viitor nebulos ma voi apuca sa le organizez pe capitole si versete (dupa modelul biblic :P) ca sa ma puteti cita mai usor :D

     Si acum daca tot m-ati binedispus inainte de pranz, haideti sa incerc sa va luminez un pic: Institutia casatoriei nu e deloc un drept fundamental ci un privilegiu. E o ascoiere a doua persoane de sex opus ce e protejata de stat si beneficiaza de diverse facilitati din partea statului pentru a-i produce in schimb noi cetateni. Familia a o asociere destul de dificil de dizolvat tocmai pentru a proteja copii ce reprezinta ratiunea ei fundamentala de a exista. O „familie” homosexuala nu poate produce evident copii. Nu exista nici un motiv ca cele doua persoane de acelasi sex ce sunt parte a ei sa fie inlantuite prin restrictii legale atat de stranse precum cele ale familiei heterosexuale. de asemenea statul nu are nici un stimulent sa risipeasca resurse si facilitati fiscale pe o asemenea asociere ce nu produce nimic. Mai ales cand vine vorba de un stat atat de amarat si ca statul roman. In cazul homosexualilor cred ca unicul compormi acceptabil e parteneriatul civil.

     Mai exista apoi un motiv foarte important pentru referendum si pentru clarificarea inechivoca a notiunii de casatorie: Iata exemplul SUA. Nimeni nu a avut vreodata capacitate sa modifice sau abroge pe cale legislativa (asa cum e normal in orice democratie) „Defense Marriage Act” ce defineste casatoria ca o institutie heterosexuala. In schimb o serie de judecatori „progresisti” din diferite instante culminand cu cea suprema in 2015, au luat locul vointei populare inventand pur si simplu libertati constitutionale ce nu exista. Din acest motiv a inceput si aici procesul de initiere a unui amendament constitutional ce sa limiteze casatoria la un barbat si o femeie. Numai ca spre deosebire de Romania procvesul va fi mai dificil si mai indelungat.

     Apoi o alta problema e agresivitatea fascitoida fara limite a grupusculelor LGBT. In Europa de vest si America de Nord, ele duc o campanie violenta impotruiva libertatii opiniei si constiintei si pentru pervertirea educatiei publice. Daca in SUA macar sistemul educational e in mare majoritate privat/comunitar/confesional (~ 80%) deci activistii LGBT-ei sunt alungati usor cu niscai bastoane in teste sau socuri electrice (dupa caz), in Canada, Franta si Olanda sau in distreictele socale re publice din SUA (adica acolo unde sunt cei mai nenorociti copii) reusesc sa oblige scolile si gradinitele sa le bage copiilor pe gat scenete si filme despre virtutile homosexualitatii.

     • @Josef Svejk

      Pe tine nu te poate convinge nimeni (deci nici eu) deoarece ignori argumentele care iti sunt prezentate. Prin urmare, ai trecut din nou la manipulare. Spui ca „institutia casatoriei nu e deloc un drept fundamental ci un privilegiu”. Sa vedem care este de fapt adevarul:

      Codul Civil – Casatoria – Art. 259:

      (2) Barbatul si femeia au DREPTUL de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.

      https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009/12

      Dupa cum am argumentat in primul comentriu, nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste „DREPTUL de a se casatori”civil. Deoarece „barbatul si femeia au DREPTUL de a se casatori„, rezulta ca si persoanele LGBT au acest drept (citeste inca odata TOATA argumentatia din primul meu comentariu, poate reusesti sa o intelegi pana la urma). Legiferarea dreptului persoanelor LGBT la casatorie CIVILA nu reprezinta o „discriminarea pozitiva” („inventarea de noi drepturi”) ci ELIMINAREA DISCRIMINARII acestei categori de persoane. Este o mare diferenta.

      Tot in primul comentariu am argumentat de ce dreptul persoanelor LGBT de a adopta copii (SAU absenta acestui drept) nu poate sa aiba consecinte legale asupra dreptului persoanelor LGBT de a se casatori. Familia are DREPTUL sa creasca copii (naturali sau adoptati), NU OBLIGATIA de a creste copii. Ne-existand aceasta obligtie, eventuala inexistenta a dreptului familiilor homosexuale de a adopta copii – adica existenta interdictiei legale de a creste copii – nu implica inexistenta dreptului persoanelor de acelasi sex de a se casatori civil (vezi intregul rationament in primul meu comentariu).

      Un alt „argument” pe care l-am invalidat deja in primul meu comentariu este acela ca „o «familie» homosexuala nu poate produce evident copii”. Nici indivizii heterosexuali care SE NASC infertili „nu pot produce copii”, si totusi au dreptul sa se casatoreasca civil. Din acest motiv, capacitatea de a „produce copii” nu poate sa fie invocata pentru a interzice dreptul la casatorie civila a personelor LGBT. Deoarece indivizii heterosexuali infertili au dreptul sa se casatoreasca civil, rezulta ca si homosexualii au acest drept. Acest argument invalideaza si afirmatia ca „statul nu are nici un stimulent sa risipeasca resurse si facilitati fiscale pe o asemenea asociere ce nu produce nimic”: dreptul de a nu fi discriminat pe considerente biologice (genetice – vezi primul meu comentariu) este garantat intr-un stat de drept..

      Partea din comentariu cu „exemplul SUA” reprezinta o diversiune (manipulare) care nu aduce niciun argument de fond, asa ca o voi ignora.

      In ceea ce priveste ultimul paragraf, „agresivitatea fascitoida fara limite a grupusculelor LGBT” vine ca raspuns firesc la „agresivitatea fascitoida fara limite” (cu radacini istorice mult mai vechi) a fanaticilor religiosi, care vor sa impuna tuturor cetatenilor modul lor de gandire (modelul lor de societate) prin legiferarea dogmelor crestine: interzicerea casatoriei persoanelor LGBT, interzicerea avortului, interzicerea eutanasiei voluntare, scoaterea din manualele scolare a teoriei evolutiei in paralel cu introducerea obligativitatii orelor de religie, etc. Prin comparatie cu aceste agresiuni perpetue ale crestinilor la adresa restului societatii, recenta (la scara istorica) „campanie violenta” dusa de persoanele LGBT pentru a atrage atentia societatii ca si ele au dreptul la cautarea fericirii reprezinta un progres important in directia corecta.

      • Adevărata tragedie e aceea că nu convingeți pe nimeni, nu numai pemine. După cum vă spuneam vă cam lipsesc argumentele. Sunteți captiv monologului autist al Pravdei fără a avea însă monopolul comunicării :P

       Despre articolul 259 al codului civil.

       Primo: Constituția e legea fundamenetală a țării și are precedență fațăde codul penal, codul civil, sau regulamentul de instrucție al infanteriei :D Iar articolul 48 ce se referă la căsătorie nu vorbește de vreo-un drept la căsătorie. ci doar de dreptul părinților de a-și crește și educa copii: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Pentru conformitate îl gășiți aici: http://www.constitutiaromaniei.ro/art-48-familia/

       Secundo: Modificarea paragrafului 1 al articolului 48 al constituției, înlocuind sintagma „între soți” cu „între un bărbat și o femeie” nu va modifica cu nimic validitatea articolului 259 al codului civil.

       De aici încolo cam toată „argumentația” dumneavoastră bazată pe un articol al codului civil pică.

       Și oricum v-ați luat cu bătutul câmpilor și ați uitat să răspundeți la întrebarea simplă pe car v-am pus-o: Dacă, căsătoria e un drept fundamental, de ce le este interzis fratelui și surorii?! De ce nu vă zbateți și pentru acest „drept”?! Sau pentru dreptul pregresistului de a se însura cu văcuța lui?! :D Cum puteți fi atât de discriminatoriu :P ?!

       Cât despre partea cu exemplul SUA aduce cel mai important argument de fond: Cetățenii au dreptul să-și apere valorile, liberățile și modul de viață. Cetățenii români o fac aflându-se în plin proces de modificare al arricolului 48 din constituție. Cetîțenii americani o fac inițiind procedurile de adoptare a celui de al 28-lea amendament al constituției americane (după cum am spus un proces îndelungat și dificil) ce va preciza același lucru: căsătoria legitimă e exclusiv cea dintre un bărbat și o femeie

      • @Josef Svejk

       „Adevarata tragedie” este ca ai inceput sa te crezi atotstiutor si sa ne destainui revelatii de genul: „nu convingeti pe nimeni, nu numai pe mine”. Ma ingrijorezi! ;-)

       1. Spui ca: „Constitutia e legea fundamenetala a tarii si are precedenta fata de codul penal, codul civil, sau regulamentul de instructie al infanteriei Iar articolul 48 ce se refera la casatorie nu vorbeste de vreo-un drept la casatorie”.

       O noua manipulare. Constitutia „nu vorbeste de vreo-un drept la casatorie” dar nici „nu vorbeste” despre inexistenta dreptului la casatorie. In consecinta, chiar daca „Constitutia are precedenta fata de codul penal”, „DREPTUL de a se casatori” prevazut in Codul Civil Art. 259 nu este in contradictie cu Constitutia, deci nu este invalidat de catre aceasta.

       2. Spui ca: „Modificarea paragrafului 1 al articolului 48 al constitutiei, inlocuind sintagma «intre soti» cu «intre un barbat si o femeie» nu va modifica cu nimic validitatea articolului 259 al codului civil. De aici incolo cam toata «argumentatia» dumneavoastra bazata pe un articol al codului civil pica.”

       Inca o manipulare. Articolul 259 din Codul Civil a creat deja discriminarea persoanelor LGBT cu privire la DREPTUL acestora de a se casatori civil: doar „barbatul si femeia au DREPTUL de a se casatori„. Intr-adevar, modificarea paragrafului 1 al articolului 48 din Constitutiei „nu va modifica cu nimic validitatea articolului 259 al codului civil” ci va „cimenta” aceasta discriminare (deja existenta). Deci, si dupa modificarea Constitutiei vom avea aceeasi situatie discriminatorie ca si in prezent (insa mult mai greu de corectat), in consecinta argumentatia mea ramane valida (nu „pica” ;-) ).

       3. Mai spui: „Si oricum v-ati luat cu batutul campilor si ati uitat sa raspundeti la intrebarea simpla pe car v-am pus-o: Daca, casatoria e un drept fundamental, de ce le este interzis fratelui si surorii?!”

       In primul rand, pe mine nu m-ai intrebat asa ceva. Ai inceput sa fi confuz. In al doilea rand, eu nu am afirmat ca exista un „drept fundamental” la casatorie (insa nici nu am negat acest lucru – argumentatia mea nu are nevoie de aceasta „ipoteza”). Am afirmat doar ca legislatia Romaniei instituie „DREPTUL de a se casatori” in Codul Civil Art. 259.

       Dupa cum am argumentat in primul meu comentariu, nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste „DREPTUL de a se casatori” civil (citeste inca odata TOATA argumentatia din primul meu comentariu). Nu putem sa afirmam acelasi lucru in ceea ce priveste casatoria dintre frate si sora. Acestia au un fond genetic comun si astfel exista un RISC CRESCUT sa le transmita copiilor eventualele boli genetice de care sufera. Aceasta interdictie tine cont, deci, de drepturile viitorilor copii (probabilitate mare de a mosteni boli genetice – TRANSMISE CU BUNA STIINTA in lipsa interdictiei casatoriei intre rude apropiate). Acest risc nu exista in cazul persoanelor LGBT, asa ca argumentul cu care este interzisa casatoria dintre frate si sora nu are nicio relevanta in cazul casatoriei persoaneloe LGBT. Repet: nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste „DREPTUL de a se casatori” civil.

       4. Mai spui ca: „Cat despre partea cu exemplul SUA aduce cel mai important argument de fond: Cetatenii au dreptul sa-si apere valorile, liberatile si modul de viata.” Ai dreptate: cetatenii LGBT „au dreptul sa-si apere valorile, liberatile si modul de viata”. ;-)

       Nu doresc sa fiu vulgar, insa trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: nu poti sa ceri unui homosexual sa intretina relatii sexuale cu o persoana de sex opus, pentru care nu simte nicio atractie sexuala. Este la fel ca si cum ai cere unei persoane heterosexuale sa intretina doar relatii sexuale (in cadrul casatoriei) cu o persoana de acelasi sex. Ce este „firesc” pentru homosexuali este „nefiresc” pentru heterosexuali, si invers. Este FIRESC ca un homosexual (fara „vina” lui) sa aiba acelasi drept ca si persoanele heterosexuale sa se casatoreasca cu omul pe care il iubeste si fata de care simte SI o atractie sexuala.

       Din nou iti dau dreptate ;-) : „Cat despre partea cu exemplul SUA aduce cel mai important ARGUMENT DE FOND.”:

       Cristi Danilet: „Alta este situatia in SUA, unde Curtea Suprema a decis in anul 2015 in cauza Obergefell s.a c. Hodges, ca prin Constitutia americana se garanteaza dreptul persoanelor de acelasi sex de a se casatori in conditii similare cu persoanele de sex opus si ca statele nu pot rezerva dreptul de casatorie doar pentru cuplurile de heterosexuali.”

      • @Cetatean

       Nu ma cred atotstiutor, dar nu cred ca e mare lucru pentru cam oricine sa fie binisor peste nivelul dumneavoastra :P In orice caz regret sincer ca v-am creat ingrijoriari si alte tulburari, respectiv sper sa va treaca pana la urma…

       1. Constitutia nu prevede si nici nu interzice dreptul la casatoire. Asta nu inseamna deloc ca el este unul implict & natueral. Ea nu prevede nici dreptul la poligamie ceea ce nu inseamna ca poligamia e un drept natural. Nu-i asa? :D

       2. In postarea dumneavoastra initiala ati apelat la articolul 259 al codului civil spre a sustine dreptul implict al LGBT-ilor la casatorie. Cateva ore mai tarziu, dupa ce v-ati mai flexat un pic neuronu’, ati facut descoperirea epocala ca articolul 259 din codul civil ce ar fi consfintit dreptul LGBT-ilor la casatorie ii discrimineaza. Dom’le daca nu va puteti abtine de la sofisme incercati macar unele ceva mai inteligente. Totusi nu suntem la crasma mahalalei dupa 8-a bere :D

       3. Intrebarea nu era de ce nu e permisa casatoria dintre frate si sora, ci aceea ca daca, casatoria e sau nu o institutie supusa anumitor reguli si limitari, nefiind apriori acpicabila oricui si oricum. Deci cred ca ati priceput si dumneavoastra ca nu e nicidecum un drept natural. Pentru ca daca ar fi, atunci nimic nu ar trebui fie oprita casatoria dintre frate si sora. q.e.d

       4. Sigur ca LGBT-eii au dreptul sa-si apre valorile si modul de vaita. La fel cum il avem si noi. Se pare ca exista un conflict ireductibil. Aici intra in actiunea a democratia prin instrumentul referendumului. Daca exista dezacorduri majore intr-o chestiune de interes public majoritatea trebuei sa decida prin vot. E ceea ce se va intampla.

       Cat despre „legalizarea” casatoriei homo in SUA printr-o decizie arbitrara a curtii supreme, din 2015 e din nou cel mai bun argument in favoarea referendumului din Romania. Cel putin in chestiunile fundamentale constitutia trebuie sa fie lipsita de echivoc. Oricand se pot gasi judecatori „militanti” care in loc sa aplice legea o distorsioneaza sau o reinventeaza. Dupa cum spuneam si aici a inceput procesul de adoptarea a amendamentului 28 care va avea ca scop tocmai clarificarea casatoriei si rasturnarea decizie absurde din 2015. Numai ca e bine ca omul sa fie proactiv. In acest sens initiativa romana de modificare a constitutiei e una laudabila si foarte inteleapta.

      • @Josef Svejk

       Trebuie sa iti atrag din nou atentia: nu suntem la biserica ci pe Contributors, si aici se obisnueste sa se argumenteze afirmatiile, fara a recurge la „credinte”. Pot foarte usor sa afirm si eu (dar nu o voi face) ca „nu cred ca e mare lucru pentru cam oricine sa fie binisor peste nivelul tau”, eu fiind cu mult peste nivelul tau. Acest TIP de „argumentatie”, pe care il folosesc cu naivitate copiii prescolari: „- Esti prost! – Ba tu esti prost! – Ba tu esti prost! – Ba tu esti prost! – etc.”, este unul infantil.

       1. Spui ca: „Constitutia nu prevede si nici nu interzice dreptul la casatoire. Asta nu inseamna deloc ca el este unul implict & natural. Ea nu prevede nici dreptul la poligamie ceea ce nu inseamna ca poligamia e un drept natural.”

       Vad ca nu vrei sa renunti la manipulare. „Constitutia nu prevede si nici nu interzice dreptul la casatoire”, insa dreptul la casatoire este instituit de Codul Civil. Deoarece Constitutia nu interzice dreptul la casatoire, Constitutia nu invalideaza dreptul la casatoire instituit de Codul Civil. Credeam ca am lamurit deja acest lucru.

       Spre deosebire de DREPTUL de a se casatori care este prevazut de Codul Civil, „casatoria poligama” este interzisa de Codul Civil:

       Codul Civil – Casatoria – Art. 259:

       (1) Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii.

       (2) Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.

       https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009/12

       Codul civil limiteaza numarul persoanelor care pot constitui o familie la UN barbat si O femeie, adica un total de doua persoane: 1 + 1 = 2 :-) .

       2. Este incredibil apetitul tau pentru manipulare!

       In primul rand, „in postarea initiala” NU „am apelat la articolul 259 al Codului Civil spre a sustine dreptul implict al LGBT-ilor la casatorie”. Am apelat la articolul 259 al Codului Civil in momentul in care ai afirmat ca „institutia casatoriei este privilegiu” – o manipulare evidenta.

       In al doilea rand, nu am afirmat ca „articolul 259 din Codul Civil consfinteste dreptul LGBT-ilor la casatorie” (o alta manipulare). Din contra, am spus ca nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste „DREPTUL de a se casatori”civil (discriminare care o institue Codul Civil). Deoarece „barbatul si femeia au DREPTUL de a se casatori„, rezulta ca si persoanele LGBT au acest drept. Legiferarea dreptului persoanelor LGBT la casatorie CIVILA (adica modificarea Codului Civil) nu reprezinta o „discriminarea pozitiva” („inventarea de noi drepturi”) ci ELIMINAREA DISCRIMINARII pe considerente biologice-genetice a acestei categori de persoane. Este o mare diferenta.

       3. Spui ca: „Intrebarea nu era de ce nu e permisa casatoria dintre frate si sora, ci aceea ca daca, casatoria e sau nu o institutie supusa anumitor reguli si limitari, nefiind apriori aplicabila oricui si oricum. Deci cred ca ati priceput si dumneavoastra ca nu e nicidecum un drept natural. Pentru ca daca ar fi, atunci nimic nu ar trebui fie oprita casatoria dintre frate si sora.”

       O noua manipulare: nu mai stiu de cate ori ti-am atras atentia ca eu nu am afirmat ca exista „un drept natural” la casatorie (nici nu am infirmat existenta acestui drept – argumentatia mea nu are nevoie de aceasta „ipoteza”).

       Tocmai ca este esential raspunsul la intrebarea „de ce nu e permisa casatoria dintre frate si sora”. Dupa cum am argumentat in comentariul anterior, este interzisa casatoria dintre frate si sora (care au un fond genetic comun) deoarece un eventual drept al acestora de a se casatori ar expune viitorii lor copii la un risc major de a a mosteni boli genetice (TRANSMISE CU BUNA STIINTA). Aceasta interdictie este necesara, deci, PENTRU A PROTEJA DREPTURILE VIITORILOR COPII, lucru OBLIGATORIU intr-un stat de drep: nu poti sa institui PRIN LEGE un drept care incalca drepturile altor cetateni.

       Acest risc nu exista in cazul persoanelor LGBT, asa ca argumentul cu care este interzisa casatoria dintre frate si sora nu are nicio relevanta in cazul casatoriei persoaneloe LGBT. Repet: nu exista motive RELEVANTE JURIDIC pentru a diferentia (discrimina) persoanele LGBT de persoanele heterosexuale in ceea ce priveste „DREPTUL de a se casatori” civil (citeste inca odata TOATA argumentatia din primul meu comentariu).

       4. Intr-un stat de drept nu se poate legifera orice, chiar daca majoritatea populatiei sustine acel demers. Majoritatea nu are dreptul SA DISCRIMINEZE o minoritate doar pentru ca isi poate impune vointa prin vot. Ti-am raspuns deja la acest „argument” atunci cand ai ajuns sa faci afirmatii aberante de genul: „Referendumul pentru robirea tiganilor, e OK daca e votat legal.” Iata ce sustineai atunci (citez raspunsul meu):

       Link la comentariul tau:

       https://tinyurl.com/y89m876j

       Raspunsul meu:

       @Josef Svejk

       „Argumentatia” ta devine hilara, asa ca ma voi retrge din acest dialog. Orice cititor de buna credinta poate sa vada deja cat de valide sunt „argumentele” tale, asa ca nu are rost sa mai pierd timpul pentru a demonta aberatii de genul:

       – „Principiile sunt adoptate prin vot popular.” :)
       – „Drepturile fundamentale ale omului sunt adoptate tot prin vot popular” (deci si dreptul la viata a minoritatilor, acesta fiind unul dintre „drepturile fundamentale ale omului” – sau dreptul de a nu fi discriminat pe considerente biologice-genetice).
       – „Referendumul pentru robirea tiganilor, e OK daca e votat legal.”
       – „Democratia implica responsabilitatea alegatorilor – ei au dreptul sa voteze orice” (in principiu, chiar si condamnarea la moarte a „progresistilor” care sustin dreptul homosexualilor de a se castori civil ;) ).

       https://tinyurl.com/ydfas9pb

       P.S. Din nou devii ridicol: decizia Curtii Supreme a SUA este „arbitrara” din punct de vedere juridic, in timp ce lozincile, predicile si dogmele religioase pe care iti fundamentezi tu argumentatia respecta toate cerintele unui stat de drept. :-)

       P.P.S. Spui ca judecatorii Curtii Supreme a SUA sunt „judecatori militanti”. „Hotul striga: hotii!” :-) Extrase din doua comentarii pe care le-ai facut la alte articole de pe „Contributors”):

       „Eu donez bani periodic pentru Biserica Ortodoxa Romana din congregatia careai ii apartin.”

       https://tinyurl.com/hue7ntn

       „Am semnat initiativa CpF si am donat bani pentru activitatea CpF. Cand se va ajunge la referendum ma voi duce de asemenea cele vreo 25-30 de mile pana la biserica ortodoxa romana de dincolo de Mississippi unde e de regula sectia de votare.”

       https://tinyurl.com/ycczahse

       La ultimul articol de pe Contributors dedicat initiativei CpF, ai postat 23 de comentarii.

       https://tinyurl.com/y9x268ac

       Orice cititor de buna credinta poate sa vada cine este, de fapt, „militant”.

      • @Cetățean

       Evident că nu suntem la bserică. Pe măsură ce o luați tot mai tare pe arătură, suspiciunile devin certitudine :P

       1. În mintea dumneavoară simplul fapt că articolul 259 al codului civil menționează la un moment dat „dreptul la căsătorie” consfințește automat statutul de drept fndmaetal și inalienabil la căstorie al oricui cu oricine sau orice :P . Genial :D ! Codul rutier mentionează doar la articolul 23 de două ori „dreptul de a conduce un autovehicul”.
       http://www.euroavocatura.ro/print2.php?print2=lege&idItem=1243
       După „raționamentul” dumneavoastră asta înseamnă că oricine are dreptul inalienabila de a conduce un automobil. Iar dacă cetățenilor patriei le-ar trăzni prin cap să adauge un articol în constituție care să limiteze dreptul de a conduce un atuovehicul la perosanele majore ar comite o cumpliă discrimnare împotriva bebelușilor cărora li se răpește astfel un drept fundamental :P

       2 &3. Faptul că toată lumea (inclusiv dumneavoastră) acceptă interdicția căsătoriei dintre frate și soră, sau alte rude apropiate, îneamnă că dreptul la căsătorie nu este unul fundamental și nici inalienabil. Drepturile fundamentle, precum dreptul la viață, nu au nici un fel de limitări. Ce ziceți?! Ați priceput până la urmă?!

       4. Nu-i cere nimeni nimic și nici nu-l obligă la nimic pe nici un homosexual. Îi refuză căsătoria homosexuală pentru că acesta nupoate oricum să îndeplinească fie și teoretic rolul fundamental al căsătoriei.

       Cazul „legalizării” căstoriei homosexuale în SUA în 2015 printr-o decizie arbitrară și fără fundament în constituția țării, și împotriva legii votată de reprezentanții legitimi ai națiunii, dovedește clar necesitatea eliminării oricăror formulări echivoce din textul constituțional. După cum spuneam în SUA efortul de adoptare a celui de-al 28-lea amendament al constituției, ce definește căsătoria ca o uniune dintre un bărbat și o femeie e curs. Va dura mult și nu va fi simplu dar va fi în final adoptat.

       În ultimii ani 7 țări ale UE au adoptat sub diverse forme modificări ale constituțiilor lor spre a defini căsătoria ca o uniune dintre un bărbat și o femeie.România e a 8-a țară ce recurge la o astfel de modificare. Pe măsură ce iseria LGBT-ee continuă să degenereaze vor urma și altele. E inevitabil și nu aveți nimic altceva de făcut decât să luați niscai calamante :D

      • @Josef Svejk

       „Argumentatia” ta devine (din nou) puerila si redundanta, asa ca ma voi retrge, si de aceasta data, din dialogul cu tine. Cred ca ai devenit disperat ca nu mai gasesti argumente rationale, daca ai ajuns sa compari dreptul unui bebelus de a conduce un automobil cu dreptul unui adult responsabil de a se casatori!

       In plus, cred ca ai o problema de … nici nu stiu cum sa ma exprim, sa nu te jignesc! Spui ca: „IN MINTEA DUMNEAVOARA … articolul 259 al codului civil … consfinteste automat statutul de DREPT FUNDMAETAL … LA CASTORIE”. Vorbesti DIN NOU despre „un drept fundamental” la casatorie, cu toate ca ti-am atras deja atentia de mai multe ori (citez):

       – „Eu nu am afirmat ca exista un «drept fundamental» la casatorie (… argumentatia mea nu are nevoie de aceasta «ipoteza»).
       – „O noua manipulare: nu mai stiu de cate ori ti-am atras atentia ca eu nu am afirmat ca exista «un drept natural» la casatorie.

       Nu stiu ce sa mai cred! Te faci ca nu intelegi, sau esti … distrat (ca sa folosesc un eufemism)?

       P.S. Afirmi ca exista „formulari ECHIVOCE” in constitutia SUA in aceeasi fraza in care ii acuzi pe judecatorii de la Curtea Suprema a SUA de „decizie arbitrara si fara fundament in constitutia tarii”! In acest caz, eu imi pun intrebarea fireasca: oare cine este mai calificat sa interpreteze corect niste „formulari (juridice) ECHIVOCE”? Niste magistrati ai Curtii Supreme a SUA, sau un individ care nu poate sa retina nici macar mesajele repetate prin care i se atrage atentia ca ii pune in gura interlocutorului o afirmatie pe care acesta nu a facut-o? Intrebare, evident, retorica.

      • @ Cetățean

       OK. Deci se pare că într-un rar oment de luciditate ați acdeptat indirect că libertățile & drepturile fundamentale nu decurg nici din codul civil, nici din cel rutier și poate (aș adăuga eu) nici măcar din regulamentul CFR :D Dacă ați acceptat în final că dreptul la căsătorie nu e unul fundamental, atunci cum puteți să afirmați că definirea căsătoriei în constituție ca o instituție întemeiată de un bărbat și o femeie ar încălca vreo-un drept al homosexualilor?!

       În ce privește de Decizia Curții Supreme a SUA de a accepta căsătoria homosexuală a fost luată cu un scor de 5 la 4 încălcând pe fță legislația adoptată de Congress (Marriage Defense Act). Pentru prima oară (cred că) în istoria țării cei 4 judecători ce au votat împotrivă au formulat o opinie separată comună în care au indicat că decizia curții nu se bazează pe NIMIC. Că nu există nici un text constituțional ce să o justifice și că, Cutea Supremă trebuie să aplice legea nu să o inventeze.

       Din cei 5 udecători ce au votat pentru căsătoria homosexuală Sonya Sotomayor (numită de Barak Obama) a admis că a intrat la facultatea de drept de la Harvard pentru că era hispanică și nu pentru că ar fi avut rezultatele școlare necesare, că a fost numită judecător federal de Bill Clinton tot pentru că era hispanică și nu pentru că ar fi avut practica de drept necesară (a terminat cu chiu cu vai facultatea de drept, și a lucrat apoi ca și conțopist în adminstrația locală socialistă). Ea a afirmat foarte senină că negrii și hispanicii trebuie să aibă criterii separate (mai permisive, evident) de admitere în universități și magistratură decât albii sau asiaticii :P Foare probabil că și Barak Obama a trimis-o la curtea supremă tot pentru că era hispanică și socialistă, nu pentru pentru că ar fi un jurist eminent. Alți doi din judecătorii ce au votat pentru legalizaea căsătoriei homosexuale (Ruth Ginsburg și Stephen Breyer numiți de Bill Clinton) au făcut pe față campanie electorală pentru stânga (ambii pentru Obama și Ginsburg atât penttu Obama cât și pentru Hillary Clinton) – ceea ce-i e cu desăvâșire interzis unui judecător american.

       Asta arată clar lipsa de validitate a acelei hotărâri a curții. Deci modificarea constituțională în România e pe deplin justificată și necesară, așa cum e de atfel și ăn SUA. Mai ales că CCR nu e cu nimic mai brează ca și curtea supremă a SUA. Dimpotrivă.

     • Zici: „Institutia casatoriei nu e deloc un drept fundamental ci un privilegiu.”

      Rareori mi-a fost dat să văd atâtea prostii într-o propoziție atât de scurtă.

      Instituțiile, oricare ar fi ele, nu sunt nici drepturi și nici privilegii. Ele se pot întemeia pe drepturi sau pe privilegii sau, invers, pot genera drepturi sau privilegii.

      Dreptul la căsătorie este un drept fundamental, prevăzut ca atare atât în convenții internaționale cât și, implicit, în Constituția României.

      Prostia capătă moț atunci tocmai atunci când recunoști ceea ce homofobii instruiți n-ar face-o nici picați cu ceară, că ei vreau să fie înscrisă în Constituție o categorie de privilegiați, heterosexualii, deși aceasta contravine art. 16 alin 1 din Constituția României „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”

      • Io zic să începeți prin a pune mâna pe carte. Constituția României nu vorbește de nici un drept la căsătorie. Dacă sunteți curios, lecturați articolul 48 al constituției. Sunt două rânduri, pe care le puteți pricepe chiar și duneavoaastră :P :

       „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Pentru conformitate îl gășiți aici: http://www.constitutiaromaniei.ro/art-48-familia/

       Nici un fel de tratate internaționale nu precizează dreptul neîngărdit la căsătorie. Dovadă faptul că majoritatea statelor lumii nu recunosc căăroria homosexuală și cred că nici o țară a lumii nu le dă fratelui și sorei sale dreptul să se căsătorească. Deci vă recomand cu cădură să mai încordați un pic neuronu’ înainte de a vă abera. :D

      • @Josef Svejk
       Zici: „Io zic să începeți prin a pune mâna pe carte. Constituția României nu vorbește de nici un drept la căsătorie. Dacă sunteți curios, lecturați articolul 48 al constituției. Sunt două rânduri, pe care le puteți pricepe chiar și duneavoaastră :P :”

       Bag seamă, ești dintre cei care citesc două rânduri și nici pe acelea nu le înțeleg.

       Cu un pic de atenție băgai de seamă că am folosit cuvântul „implicit” și, dacă-ții mergea mintea înțelegeai că dreptul la căsătorie este pitit printre rânduri.

       Dacă citeai nițeluș mai mult de două rânduri vedeai că art. 48 din Constituție este în Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

       Dacă aveai un piculeț de cultură juridică știai că într-o anexă a Tratatului de la Lisabona este o carthă care are prioritate față de Constituția noastră și față de legile interne și știai că dreptul la căsătorie trebuie să fie pitit, măcar din acest motiv, și în Constituție.

       Un pâș-pâș din CCR spunea cu emfază cam ceea ce ziceai aici, acum vreun an, pe scările măgăoaiei de pe dealul Arsenalului, dar s-au găsit unii asistenți pe acolo care să-l trezească. Așa se face că CCR zice altceva decât pâș-pâșul vostru, adică: „Curtea reţine că art.48 din Constituţie consacră și protejează dreptul la căsătorie, şi relaţiile de familie rezultând din căsătorie […]”

      • Culmea prostiei e sa comentezi aiurea la un articol pe care nu l-ai citit:

       „Este de subliniat că în Europa căsătoria între homosexuali nu se consideră un drept fundamental, căci CEDO îl rezervă doar pentru un bărbat și o femeie. ”

       Casatoria e un drept fundamental. Schimbarea definitiei casatoriei dupa cum ai chef, nu e drept fundamental.

      • Zici: „Nici un fel de tratate internaționale nu precizează dreptul neîngărdit la căsătorie. Dovadă faptul că majoritatea statelor lumii nu recunosc căăroria homosexuală și cred că nici o țară a lumii nu le dă fratelui și sorei sale dreptul să se căsătorească. Deci vă recomand cu cădură să mai încordați un pic neuronu’ înainte de a vă abera.”

       Doar un singur drept este neângrădit, numit în varii feluri, ba dreptul de a gândi, ba libertatea conștiinței, ba unii îl restrâng, după mintea lor, la libertatea religioasă, dar eu, cu gândul la ultimii, îi zic „dreptul de a fi prost”.

       Îngrădirile celorlalte drepturii sunt absolut necesare, dar linia fină care desparte necesarul de abuz este rațiunea care dictează ca drepturile unora să nu le facă un rău obiectiv altora. Ignoranții, proștii și cei stăpâniți de prejudecăți – Ooo, Doamne, Doamne – sunt întotdeauna gata să confunde răul obiectiv cu cel subiectiv.

       Întrebare ca pentru Gâgâ: Care-i răul obiectiv pe care ți l-ar putea crea cpsptoria între persoane de același sex?

       Bulă ar răspunde că din lor radio Erevan s-a mutat în Armenia, și babele nu mai vor să fie ajutate să treacă strada.

      • @Sicmar

       Si ce alte chestii mai prevede constitutia in mod „implict’? Obligatia de a castiga la loterie? :P Asta asa ca sa ne amuzam un pic…

       In ce priveste tratatul de la Lisabona, bag ca treaba e buboasa bine de tot. 2/3 din tarile UE nu recunosc casatoria homosexuala. 7 din ele si-au amendat deja constitutiile in ultimii ani pentru a defini casatoria exclusive ca o uniune dintre un barbat din o femeie. Romania va fi a 8-a. Altele aveau deja acesta prevedere dinainte de intrarea in vigoare a tratatului de la Lisabona.

       Daca nu va e cu suparare, n-ati vrea va rog sa ne luminati indicandu-ne articolul din Tratatul de la Lisabona care face stipularea casatoriei ca o institutie exclusiv heterosexuala in constitutiile tarilor memebre ilegitima?! :D

     • Svejk ,propun un curs si tomuri stiintifice bine platite si cat mai docte, care sa se preocupe de sexualitatea adeptilor lui Onan. :)

 2. Scurt si la obiect. Fiecare isi poate trage concluziile. Si fiecare stat isi poate reglementa definitia. Iar metoda de consultare publica mai democratica decat referendum -ul nu exista.

  • Referendumul este o metoda de aburire a populatiei, asa cum conducatorul nostru inculpat a si spus (decizie politica).
   Ce-ar fi sa facem un referendum in care sa decidem:
   – daca fiecare cetatean roman are dreptul de a primi 1000 euro ca venit minim garantat
   – daca religia ortodoxa este obligatorie
   – daca programul de munca sa se reduca la maxim 4 ore pe zi (3 zile pe saptamana)
   – daca expulzam toti ungurii din Romania

   Revenind la subiect: fie ca vrem sau nu, homosexualitatea este o realitate. Homosexualitatea nu se trateaza, nu este o boala, o anomalie! Homosexualii (barbati sau femei) sunt oameni la fel ca si ceilalti oameni, si cu cat acceptam asta mai repede cu atat mai bine pentru toata lumea. Sa faci un referendum pe tema asta e o mare nedreptate si o cale de a „prosti” pe fata oamenii! E de la sine inteles ca intr-o societate dominant (+99%) heterosexuala referendumul o sa iasa in favoarea lor! Majoritatea nu da dreptu majoritatii de a priva de libertate o minoritate (vezi exemplu despre unguri)!

   • Esti o contradictie cap coada.
    Daca „homosexualii sunt oameni la fel ca si ceilalti oameni”, de ce se numeste marsul lor „al diversitatii”?
    De ce „e de la sine inteles ca intr-o societate dominant (+99%) heterosexuala referendumul o sa iasa in favoarea lor”. In Irlanda cum a iesit in favoarea lor? Doar n-o sa spui ca sunt mai bine de jumatate homosexuali.
    Cum se face ca daca oamenii voteaza e abureala, dar daca sunt pusi in fata faptului implinit, ca in SUA, au primit indreptare de la mai marii nostril intelepi judecatori?
    Nimeni nu priveaza pe nimeni de nici o libertate, asta e o abureala de prostit oameni care se cred destepti si emancipati.

    • 1. Pentru ca oamenii SUNT DIVERSI. Poti gasi doi oameni IDENTICI? Nu cred. Si atunci de ce nu un mars al diversitatii?
     2. E o mare diferenta intre Irlanda si Romania. Vezi si modul de gandire al unora ca „Josef Svejk” (ca sa dau doar un exemplu).
     3. Asta cu drepturile e chiar hilara. Cum adica nu priveaza pe nimeni de nici o libertate? Chiar e asa de greu de priceput? E clar ca nu se vor putea casatori cu persoana cu care vor, sa isi intemeieze o familie…

     • 1. Evident ca oamenii sunt diversi. Tocmai de aceea e atat de dificil sa fie satisfacute cerintele fiecaruia. Si tocmai de aceea orice societate civilizata are datoria sa rezolve in primul ram problemele comune ale celor mai multi membri ai sai. Si apoi sa mearga in jos pe lista in limitele posibilitatilor.

      2. Aia cu irlanda e adanca si n-am prins-o. Traiesc mult mai la vest de ea.

      3. Dar familia e ceva totalmente superfluu pentru cineva care nu poate procrea in mod fundamental. Familia nu e deloc un drept fundamental ci o forma de asociere ce beneficiaza de anumite facilitati din partea statului cu un scop foarte precis. Pe acelasi criteriu sunt interzise casatoriile intre frate si sora, mama si fiu fiica si tata. chiar daca acestia pot de fapt procrea dar exista riscul sa aiba descendenti cu grave handicapuri. Stau si ma intreb cum de interdictiile de casatorie ale ruidelor directe sunt acceptate cu seninatate in timp ce lipsa casatoriei homosexuale e o asemenea tragedie. Ma puteti lumina?! Cum de accceptati asemenea discriminari?! :D

      • Familia este mai mult decat o asociere in scopul de a procrea! Familia are foarte multe implicatii legale, ofera drepturi membrilor (co-proprietate, mostenire, decizie etc). Din cauza asta homosexualii vor familie (casatorie).

       Ceea ce nu inteleg e adevaratul motiv pentru care oamenii sunt impotriva casatoriilor homosexuale. Casatoria cuiva nu ar trebui ii sa afecteze pe cei din jur; nu iti produce tie sau mie nici un prejudiciu daca doi oameni de acelasi sex se casatoresc (poate daca esti invitat la nunta si trebuie sa oferi un cadou iti poate pricinui un prejudiciu).

       Ca sa inchei intr-o nota umoristica: de cate ori vad un cuplu homosexual masculin ma bucur stiind ca doua femei sunt „neconsolate”, o sansa in plus pentru mine, hetero, de a avea acces la un numar mai mare de femei!

      • @eu

       Sigur ca familia are o serie de implicatii juridice. In acelasi timp casatoriea genereaza legitimitate. Asta e si motivul pentru care se naste o opozitie tot mai puternica impotriva casatoriei homosexuale.

       Grupurile LGBT devin tot mai agresive. Atenteaza la libertatile fundamentale ale majoritatii (libertatea de expriamre, de constiinta, etc.). Ele se implica agresiv in educatie (in conditiile in care nu pot avea oricum copii) incercand pervertirea mintilor copiilor printr-o propaganda agresiva inceptua inca de la nivelul presoclarilor.

       Homosexualitatea si casatoria homosexuala au faot acceptate cu indiferenta intr-o prima faza. Agresivitatea isterica a LGBT-ilor genereaza reactia majoritatii. E simplu. Acum atim priceput?!

     • 1) „Homosexualii sunt oameni ca ceilalti oameni”. „Oamenii sunt diversi”. Evident astea sunt sloganuri care suna frumos, de intrebuintat dupa convenienta. Doublethink si dialectica revolutionara. Vrem legalizarea sodomiei, strigam in strada despre diversitate. Vrem legalizarea „gay marriage”, strigam „love is love”. Din transgresori eclatanti ai moralei publice ne transormam in conservatori cuminti, familisti la casa lor, sustinatori ai unei institutii patriarhale.
      2) Deci referendumul e bun daca stim ca iese intr-un anumit fel si „o mare nedreptate” cand iese in alt fel.
      3) Confunzi libertatea cu promovarea sociala.

      „este democratic să tolerăm existența tuturor punctelor de vedere și a stilurilor de viață…, însă e o iluzie să credem că statul e imputernicit să le legifereze pe toate. Nu există nici o rațiune care să mă oblige să accept în spațiul legiferării ceea ce sunt dispus să tolerez în planul existenței, pentru că cel dintâi îmi cere să girez niște modele comportamentale, ghidându-mă după o rațiune de ordin moral, în timp ce al doilea îmi cere să respect bunul plac al fiecăruia dintre noi. Cum sunt satisfăcute într-o democrație funcțională aceste nevoi aparent paradoxale? Prin menținerea diferenței dintre planuri (ce asigură de altfel și logica separației puterilor in stat): evident că ești liber să-ți trăiești existența cum dorești, este un drept al tău pe care ai posibilitatea să-l revendici în fața oricărei instanțe morale, potențial abuzive, dar este un abuz de data asta din partea ta să-i ceri acesteia să-ți cauționeze orice expresie a propriei libertăți.”

      http://inliniedreapta.net/c-t-p-ul-pe-religie-contradictiile-stangii-progresiste/

      • 1. Daca faptul ca homosexualii sunt si ei oameni sau ca oamenii sunt diversi sunt sloganuri, incep sa am dubii in ce priveste inteligenta unor persoane.
       2. Referendum-ul poate da un rezultat sau altul. Importanta sa insa rezida din ce se cere in referendum. Asa cum au spus si multi altii preintre care si eu, nu se poate face un referendum pentru a restrange drepturile cuiva asa cum nu se poate face nici pe unele teme economice, etc.
       3. Aici ai avea dreptate, dar cu o conditie: sa nu se legifereze inegalitatea in drepturi.

      • @Liviu

       O singura chestie pe care n-a reusit sa mi-o lamureasca nimeni pana acum: Am tot auzit diversi propagandisti vituperand ca oamenii nu pot decide tot ce vrea muschiu lor la referendum. Dar daca alegatorii nu-s suficent de competenti ca sa decida ce au voie sa aleaga, atunci cine e?! Cum se ajunge la meseria aia captivanta de decident a ceea ce e voie sa nu sa alegem?! Cine ii numeste pe astia in functie?! Kim Jong-un :D ?!

     • In Irlanda subiectul referendumului era exact ca in Romania.
      Domnul Danilet a scris clar ca in Romania nu exista un drept al „casatoriei homosexuale”

   • @ eu

    Conform teoriei dumneavoastra, elvetienii ar fi niste cetateni taaare aburiti, la cate referendum -uri au intr-un an. :)
    Daca ma duc la referendum, nu inseamna ca-l girez, in vreun fel, pe Dragnea. Mai ales ca buletinul de vot s-ar putea sa aiba doua intrebari…

    Cat despre homosexualitate, m-am saturat sa mi se spuna ce NU este! Eu astept sa-mi spuna stiinta CE ESTE homosexualitatea. E un cromozom, o gena? Te nasti sau nu cu ea? Poate fi depistata in profilul ADN, la nastere? Daca nu e o gena, e posibil sa fie o preferinta, un obicei dobandit – caz in care se schimba radical datele problemei…
    Realitati sunt si pedofilia si zoofilia si altele… Faptul ca homosexualitatea e o realitate nu-i confera legitimitate, as zice. :)

    • Salut Decebal,
     Nu stiu cum e cu referendumurile in Elvetia, insa mi se pare ca subiectele de referendum nu se refera la drepturile minoritatilor ci la probleme de interes national.

     O sa incep prin a spune ca sunt barbat, heterosexual, casatorit (cu o femeie), tata al unui copil, nascut in Romania, emigrat in tari calde!

     O sa incerc sa iti raspund, asa cum vad eu lumea, la problemele ridicate de tine: homosexualitatea nu e o boala, nu e genetica (din cate stiu eu), e o preferinta, orientare a unei anumite categorii de oameni (in egala masura femei sau barbati). Relatiile homosexuale nu afecteaza, in mod normal, pe nimeni, la fel ca si o legatura heterosexuala. Nu ma afecteaza pe mine, sau pe tine, in nici un fel ca doua femei sau doi barbati se casatoresc intre ei. Casatoria respectiva le da anumite drepturi. Cuplurile homosexuale au aceleasi valori ca si cuplurile hetero. Nu vad nici un motiv obiectiv pentru a interzice astfel de casatorii.

     Referitor la celelalte tipuri de legaturi pe care le-ai enumerat, se pot gasi explicatii, asa cum ai spus, in cazul relatiilor intre rude, genetica se supara si genereaza erori.

     Eu am cativa prieteni homosexuali, deci vorbesc in cunostinta de cauza. Sunt oameni absolut normali, duc vieti identice cu ale celor hetero, au probleme, bucurii, sperante, tristeti, griji, preocupari etc identice cu cele ale omului in general. In afara de orientarea sexuala nu poti face diferenta intre un homosexual si un heterosexual!

     • @ eu

      Punctual:
      – daca homosexualii nu se nasc asa si e vorba DOAR de o preferinta sexuala, orice minoritate sexuala poate milita pentru cine-stie-ce drepturi;
      – o familie de homosexuali care adopta un copil nu va face altceva decat sa-i ofere acestuia un model de viata; daca homosexualitatea nu este o gena pe care acel copil o are din nastere, mi se pare abominabil!
      – referendumul nu este despre homosexualitate, ci despre familie; diluarea semnificatiei conceptelor/notiunilor este doar un prim pas catre haos, iar a preveni este muuult mai usor decat a vindeca.

      Inchipuiti-va ca, printr-o imprejurare nefericita, copilul dumneavoastra ajunge sa fie adoptat. Gandindu-va, astazi, la aceasta posibilitate, ati prefera sa ajunga intr-o familie de homosexuali? (nu trebuie sa-mi raspundeti mie, ci sa va raspundeti dumneavoastra insiva)

   • Genial! :P

    Cam același lucru îl susțineau atât Hitler cât și ideologul lui Stalin: Jdanov. Democrația e o formă de aburire și asuprire a maselor înventată de exploatatorii cei șamecheri și hulpavi. Oamenii nu sunt destul de maturi ca să-și decidă în mod înțelept soarta. Se lasă prostiți de plutocrați așa că au nevoie de un conducător providențial care să-i păstorească cu înțelepciune și să-i trimită pe indezirabili în camere de gazare sau lagăre de muncă dincolo de cercul polar. Că popoarele lăsate de capul lor numai tâmpenii aleg :D

    Unul din locurile comune ale propagandei naziste antidemocratice era tocmai genul de exemple pe care le dați: „Ce ar fi dacă poporul decide în mod democratic să taie toți porcii din Germania și să se îndoape câteva săptămâni la rând? Ce face după aia? Moare de foame?” Nu am nici cea mai mică bănuială că v-ați fi inspirat din Goebbels. Aici pur și simplu a lucrat instinctul fascistoid ce e pitit în fiecare „progresist”. :P

    Democrația e un sistem care se autoreglează. Aberațiile își pot găsi un număr limitat de aderenți dar ei nu vor forma niciodată o majoritate suficientă pentru a se impune. Când nu e așa sistemul se autodistruge.

    P.S.: PEntru cultura duneavoastră generală referedumul e apogeul democrației. Dacă vă pute, poate că n-ar fi rău să luați în calcul emigrarea în Belarus sau Coreea de Nord. Alde Lukașenko șau Kim al lII-lea nu vă vor pune niciodată în fața riscului de a fi victima inocentă a vreo-unui referendum :P

    • Mda, e tare greu sa manipulezi in Romania sau in Georgia masele impotriva unei minoritati (in special impotriva homosexualilor;). In numele democratiei ;)

     P.S. Tinta s-ar putea sa fie alta. Pana in prezent, era nevoie de o lege adoptata de Parlament si promulgata de Presedinte pentru a stabili data referendumului. Astfel, presedintele avea posibilitatea sa solicite reexaminarea legii adoptate si sa verifice constitutionalitatea acesteia (in concluzie , presedintele a fost exclus din procedura de declansare a referendumului). Nimic nu este intamplator!

     • Ce inseamna manipulare in acest caz, afara de o calomnie fetida?!

      Aproape 3 milioane de cetateni au initiat in mod legal, legitim, transparent si democratic procedura de modificare a unui articol al constitutiei Romaniei. Cu toate ca majoritatea tarilor lumii civilizate admit modificarile legislative sau constitutionale prin initiativa publica, se intampla foarte rar ca o anume tema sa prezinte interes pentru atatia oameni incat o astfel de procedura sa fie utilizata. Care e problema dumneavoastra?! E probabil cea mai semnificativa initiativa civica din Estul Europei de la aparitia primilor hominizi acolo si pana in zilele noastre. Ea face cinste Romaniei asa cum au facut mobilizarea civica de la prezidentialele din 2014 ce a dus la disparitia politica a mitomanului Ponta sau cea din iarna acestui an ce a stopat adioptarea ordonantei 13.

      Care e problema dumneavoastra?! Faceti-va datoria civica de a vota cum va dicteaza constiinta. azlterantiva e sa stati acasa asa cum au facut numerosi idioti ingeniosi la alegerile din 2012 si apoi la cele din 2016 permitand proliferarea unor monstruozitati de teapa lui Ponta, Firea sau Dragnea. Faceti un efort sa iesiti din evul intunecat si sa utilizati de democratia respectiv sa respectati votul corect chiar daca nu va place intotdeauna rezultatul…

    • ” Democratia este un sistem cae se autoregleaza . Aberatiile …nu vor forma niciodata o majoritate pentru a se impune …referendumul este un apogeu al democratiei ”
     Se poate .
     Totusi , nu mi-e foarte clar : un apogeu al democratiei a fost si referendumul din 1934 , prin care poporul german a aprobat – cu peste 90 % din voturi – ca Hitler sa devina unicul detinator al puterii in Germania / desfiintarea parlamentului ?
     O lectura interesanta ar fi poate si la https://www.google.com/search?rct=j&q=Robert Swartz : 90-95 % dintre oameni nu stiu sa gandeasca .
     Pe mine lectura articolului m-a facut oleaca mai circumspect fata de virtutile referendumului …
     In prostia mea , io imi inchipuiam ca scopul democratiei este obtinerea deciziilor optime pentru societate .
     Pare ca – in epoca corectitudinii politice – scopul democratiei este sa dea satisfactie populatiei …
     Indiferent de consecinte …
     In marginea asta de lume , ” progresistii ” din categoria Putin – urmat de tucalari din categoria dottore Ponta – ii clasifica pe adversari drept ” fascisti ” .
     Parea ca dv sunteti un conservator .
     Destul de bizar sa vad ca folositi retorica ” progresistilor anti – fa ” .
     Poate ca n-am inteles eu bine orientarea dv …
     Sever Voinescu – conservator si crestin ortodox practicant – a scris acum vreo doua luni un articol pe tema referendumului CpF – pe dilema.ro .
     Este o lectura extrem de interesanta – poate chiar utila …
     Altfel , io as fi destul de preocupat daca opiniile mele in vreo chestiune s-ar suprapune cu cele ale lui ” Pablito ” Dragnea …
     Sigur , e democratie …
     Si fiecare e liber sa faca alegerile pe care le crede de cuviinta …
     P.S. Numele pe care il folositi are vreo legatura cu bravul soldat Svejk ?
     Bravul soldat Svejk era un personaj extrem de relaxat …
     Care ar fi ras tare mult de constipatii jalnici de la CpF …
     Zic si eu …

     • Domnu’ Butoi,

      Ce ar fi sa incordati un pioc neuronu’?! :D Aici vorbim de alegeri libere si corecte nu de mascarada. Asa si la alegerile lui Pingelica castigau candidatii frontului democratiei si unitatii socialiste cu peste 99.99% din voturi dandu-i clasa lu’ alde Hitler. :P Ala din Germania din 1934 ca si cel din 1938 au fost referendumuri la care nu a existat notiunea de vot secret. Asa cum spunea un comentator al epocii numai cineva suferind de o severa afectiunea mintala poate numi referendumurile lui Hitler corecte si reprezentative.

      Faceti un efort sa iesiti din grota. Sa intelegeti macar rudimentele sistemului democratic. Sa-l utilizati asa cum e bine sa faca orice cetatean cat de cat responsabil si mai ales sa aveti un minim de toleranta pentru opiniile si optiunile celorlalti. Ei? Ce ziceti?! Incercati macar?!

     • Domnule ” Josef Svejk ”

      Constat ca – pana la urma – referendumul este doar in principiu ” un apogeu al democratiei ” .
      Inteleg ca – in Realitate – exista unele exceptii – pe care , din fericire , le clarificati dv .
      Ma bucur sa aflu ca in tara condusa de Ponta , Firea , Dragnea nu avem motive sa ne preocupe caracterul de mascarada al referendumului CpF .
      Observ totusi o coincidenta : partidul lui Ponta , Firea , Dragnea a obtinut la alegerile din 2016 aproximativ acelasi numar de voturi cu cel obtinut de petitia CpF .
      Unii spun ca – in Realitate – intre cele doua numere exista o legatura semnificativa , fiind vorba de acelasi bazin de votanti .
      Unii spun ca pentru a face alegeri corecte , oamenii ar trebui sa inteleaga problema supusa dezbaterii .
      Robert Swarz sustine ca doar 5-10 % dintre oameni sunt capabili sa faca asta .
      Din pacate , eu nu am nici un argument cu care sa-l contrazic .
      Cum va spuneam , nu mi-e clar daca scopul sistemului democratic este sa duca la alegeri bune pentru societate sau sa dea satisfactie populatiei
      M-ar fi ajutat daca dv – un fin cunoscator al lucrurilor , inteleg – ati fi lamurit acest mic detaliu .
      Gluma cu neuronu’ chiar este amuzanta .
      Arata ca pastrati un spirit autentic romanesc , in pofida apreciabilei distante fizice care va separa de vanoasa spiritualitate stramoseasca .
      Felicitari .
      Ma bucur sa vad ca va amuza si pe dv .
      ( nu-mi este foarte clar stilul , pare mai curand de galerie elitista – poate dinamovista ? )
      Apreciez mult indemnul dv la responsabilitate si toleranta .
      Ma gandesc serios daca n-as putea sa va iau pe dv ca model .
      De responsabilitate – evidenta ( si ) prin utilizarea unui pseudonim .
      De toleranta – vizibila in interventiile dv .
      Eventual – de smerenie ( inteleg ca sunteti o persoana religioasa , nu stiu daca smerenia este valorizata in cultul dv ) .
      Evident – de eleganta .
      Ba chiar si de politete .

      • Domnu’ Butoi,

       Am înțeles de pe urna unei prime încordări a neuronului dumneavoastră că democrația a câh. OK. Așa să fie. Aveți bunăvoința să-l mai încordați încă odată și să ne luminați asupra mecanismului potrivit de luare a decziiilor majore și de producere a legislativului?! Cine este creatura providențială ce trebuie să înlocuiască prostimea când vine vorba de alegeri?!

       P.S.: Oare pocitanii ca Oprescu, Firea, Dragnea, Ponta sau apostulul LGBT-imii Remus Cernea (propulsat în parlament pe listele PSD :D ) n-au ajus acolo mai ales din cauză că personaje din astea pline de înțelepciune și spirit civic (cum presupun că sunteți și dumneavoastră) găsesc cele mai aiuritoare motive să stea acasă cu ocazia alegerilor?! Nu-i așa că veți boicota și aest referendum?! Păi vedeți?! Nu credeți că vă meritați soarta de supus fără scăpare al lui Dragnea?! :P

      • Domnule ” Josef Svejk ”

       Ati inteles gresit .
       Democratia este OK .
       Doar ca un tip – Winston Churchill – ne-a explicat , de mult , ca nu este perfecta .
       Nici macar ea .
       Asa sunt lucrurile create de oameni .
       Imperfecte .
       Relative .
       Toate .
       De la o varsta , reusim sa acceptam asta .
       Cred ca se numeste maturizare .
       Sistemul democratic functioneaza pe baza delegarii puterii de la cetateni ,
       prin vot , catre parlamentarii carora le acorda increderea lor .
       Deoarece considera ca ii reprezinta .
       Astfel ca Ponta , Firea , Prostutza Vasilescu , Dragnea , reprezinta – democratic – populatia Romaniei .
       Cam neplacut .
       Dar real .
       Am putea oare incepe sa avem unele indoieli in privinta democratiei ?
       Pentru incurajare , am putea compara cu rezultatele democratiei in nordul Europei – Danemarca , Finlanda , Suedia , Norvegia , Olanda : prosperitate & cei mai fericiti oameni din lume.
       Posibil ca diferenta sa fie facuta de faptul ca cetatenii acestor tari au fost educati , cateva sute de ani , de biserici protestante .
       Si au fost capabili sa-si aleaga lideri politici onesti , devotati , integri , competenti .
       ” Dupa chipul si asemanarea lor ” .
       Si romanii fac la fel .
       Aleg democratic ” dupa chipul si asemanarea lor ” .
       Rezultatele sunt vizibile cu ochiul liber .

       Putem sa negam faptul ca scopul campaniilor electorale este sa influenteze votul alegatorilor ( adica sa-i manipuleze ) .
       Dar asta inseamna doar sa negam Realitatea .
       Putem sa sustinem ca un analfabet functional ( care nu intelege informatia transmisa de un text scris ) are abilitatea sa discearna intre adevar si fals
       intr-o chestiune logica .
       Dar asta ar fi mai curand un miracol .
       Care nu se intampla prea des in Realitate .

       In rest , ati ghicit .
       Este adevarat , nu am participat la vot .
       La alegerile din perioada 1980 – 1989 .
       ( cred ca a fost si un referendum pentru pace , prin ‘ 83 )
       Nu din cauza asta am temei sa fac o cerere la CNSAS.
       In ultimii 25 de ani am votat la fiecare scrutin .
       Intotdeauna impotriva FDSN / PDSR / PSD
       Intentionez sa fac acelasi lucru , pana la sfarsit .
       Da , nu voi vota la referendumul CpF .
       Pentru ca nu ma intereseaza subiectul .
       Deloc .
       Nici delirul si isteriile sarmanilor de la CpF .
       Dar admit ca acest referendum ne reprezinta .
       Spune totul despre noi .
       Cat de precis am identificat noi cea mai importanta problema pe care o avem .
       Si cu cata hotarare am pornit sa o rezolvam .
       Daca o rezolvam pe asta , in mod sigur se vor rezolva si celelalte .
       Mult mai putin importante .
       De exemplu , macar o autostrada care sa traverseze tara .
       O autostrada care sa permita accesul din vest spre Moldova .
       O sosea de centura cu patru benzi pentru capitala unei tari membre UE .
       Astea se rezolva sigur , pana in 2030 .
       Singure .
       Nu are rost sa ne grabim .
       Intre timp , termina scoala si noile generatii de copii .
       Viitorul tarii .
       42 % dintre ei sunt analfabeti functionali .
       Oficial .
       Nu-i problema !
       Viitor de aur tara noastra are .
       42 % chiar ca e putin fata de procentajul analfabetismului functional al intregii populatii – care e probabil spre 70 % .
       Iar la anu’ , sarbatorim centenarul marii uniri .
       Si totul o sa fie bine .
       Important este sa treaca referendumul CpF .
       Care trebuie aprobat de 12,5 % din cetatenii cu drept de vot .
       Adica 1 din 8 .
       C’asa-i democratic !
       In democratie nimeni nu ne intreaba daca intelegem ce votam .
       Pentru ca asta nu e mascarada .
       E democratie !

      • @Paul Butoi

       Genial de-a dreptu’ domnu’ Butoi!

       Ceea ce spuneți dumeaavoastră se poste rezuma pe sucrt la: Dacă referendumul pentru modificarea definirii constituționale a familei nu rezolvă problema corupției, a autostrăzilor, a foametei din Africa și a alfabetizării în Feretari își pierde legitimitatea, iar democrațiea e foaie verde și doar o forma de maipulare cu ocazia campaniilor electorale… :D

       Mari devastări provoacă dom’le drogurile și beutura asezonate cu un pic de exces de Antene & RTV-uri. :P Vă rog să primiți expresia sincerei mele compasiuni…

      • Domnule ” Josef Svejk ”

       Ceea ce spun eu se poate rezuma ( pe scurt sau pe lung ) oricum .
       Se poate discuta in ce masura rezumatul respectiv are legatura – sau nu – cu Realitatea ( spuselor mele ) .
       In rezumatul dv , nu am inteles unde ati gasit ca eu contest legitimitatea referendumului CpF .
       In Realitate , eu doar mi-am exprimat indoiala ca referendumu’ CpF reprezinta o prioritate – sau are vreo utilitate – pentru Romania .
       Pe scurt : ” tara arde si baba se piaptana ” .
       Da’ asta e doar o parere .
       Nu este cazul sa va indignati .
       Din nou .
       Foarte tare .
       Da , in Realitate , oamenii rationali isi ierarhizeaza problemele si isi prioritizeaza actiunile .
       Da , in Realitate , lucrurile sunt relative – inclusiv democratia – si oamenii sunt manipulati la greu .
       Din fericire , in democratie nu sunteti obligat sa acceptati Realitatea .
       Sunteti sigur ca A 3 si Rtv s-au pozitionat impotriva referendumului CpF ?
       A 3 si Rtv tin intotdeauna cu poporu ‘ .
       Iar poporu’ voteaza pentru referendumu’ CpF .
       Singura incertitudine este legata de atingerea pragului de validare – 30 % .
       Da’ se rezolva , daca se implica fortele Binelui : PSD , BOR , A 3 , Rtv .
       Va asigur ca nelinistea dv nu are temei in Realitate .
       Binele va invinge .
       Ma bucur sa constat ca va amuzati pe seama glumelor subtiri pe care le faceti .
       Referirea la ipotetice droguri&alcool este de mare efect .
       Artistic .
       Unii vor spune ca – in Realitate – asta este un demers jalnic , care dezvaluie ( si ) lipsa dv acuta de argumente .
       Nu-i ascultati .
       Sunt oameni rai .
       Dv sunteti un om bun .
       Credincios .
       Care greseste cu 180 grade obiectul compasiunii sale .

      • Domnu’ Butoi,

       Ați plect de la aberația cu referendumul care nu e justificat din cauza referendumului măsluit de Hitler în 1934 (pe care l-ași considerat corect :P) și ați ajuns să admiteți până la urmă că referendumul e totuși legitim dar că e o risipă și că nu merită. :D Asta din urmă e o aberație profund antenardă și RTV-ee.Deci bag seama că v-am bunghit la fix când am presupus că sunteți consumator fervent de A3 & RTV-eu. Numai A3 & RTV au mania de a chibița agresiv acțiunile perfect legitime ale unor oameni ce nu au nici o treabă cu respectivele oficine. În acest sens sunteți pe aceeași cracă cu ele.

      • Domnule ” Josef Svejk ”

       In Realitate , am plecat de la afirmatia dv – cam prea hazardata dupa parerea mea – „referendumul este apogeul democratiei ” .
       Doar dv – aplicand o logica personala – puteti sa intelegeti ca am considerat
       referendumul din 1934 ” corect ” .
       In comentariul meu se vede ca – in Realitate – l-am dat ca exemplu de esec al democratiei .
       Am incercat sa va comunic opinia mea , ca – in Realitate – lucrurile , inclusiv democratia , sunt departe de a fi perfecte .
       Din motive care imi scapa , ideea asta va provoaca dv o stare de nervozitate extrema .
       Poate ca asta va afecteaza capacitatea de a furniza contraargumente .
       Sau poate ca nu asta este cauza .
       Remarcabila pirueta logica prin care imi ” demonstrati ” apartenenta la grupul credinciosilor A 3 / Rtv .
       Observ ca nu am fost ( inca ) etichetat ” fascist ” – doar drogat , alcolic , antenist rtevist ; apreciez sincer .
       Inteleg ca ma apropie de respectivele oficine ” mania de a chibita agresiv actiunile perfect legitime ale unor oameni …”
       Se poate .
       Diferenta ar consta in faptul ca eu sunt ( doar ) un cetatean – Paul Butoi .
       Adica nu sunt o oficina care manipuleaza oamenii.
       Din interventiile dv anterioare , am inteles ca – in democratie – toti cetatenii au dreptul la opinie .
       Ba chiar au datoria sa si-o manifeste – dv indemnati oamenii sa-si spuna opinia prin participare la referendum .
       Nu inteleg de ce dv considerati ca eu nu am dreptul sa-mi spun opinia intr-o dezbatere pe tema referendumului .
       Doar pentru ca nu corespunde cu opinia dv ?
       Asta nu este o atitudine antidemocratica ?
       Ne puteti lamuri ?
       (” ne ” vine de la faptul ca asta nu este o discutie privata )

 3. Gradul de civilizatie al unui stat consta in modul in care sunt tratate persoanele cele mai vulnerabile : copiii, batranii, handicapatii si minoritatile.
  Asa judeca lumea normala : esti respectabil daca asiguri egalitatea in drepturi a tuturor cetatenilor, si daca tratezi cu echitate pe toti membrii societatii. Fara exceptii PUNCT
  E curios cum romanii, pe de o parte sunt mandri ca fac parte din UE, si pe de alta detesta cam toate initiativele europene referitoare la apararea drepturilor omului, ca primirea refugiatilor sau casatoria homosexualilor. Poate ca locul natural al RO nu este alaturi de Olanda, Franta sau Spania, ci mai catre Turcia&co, daca privim si profilul principalilor responsabili politici actuali.

  Bref, de ce se teme „familia traditionala”? Ca se vor casatori homosexualii cu duiumul, si vor adopta hoarde de copii, pe care ii vor viola si transforma in si mai multi homosexuali depravati?
  Inteleg ca un grup de exaltati habotnici pot sa debiteze asemenea enormitati, inteleg si ca 3 milioane de romani complet ignoranti in medicina, psihologie sociologie, antropologie, epistemologie, etc., etc., pot sa creada asa ceva, dar nu inteleg „deranjul” produs…
  Desigur, e o problema delicata si care infierbanta instantaneu, credeam insa ca mai sunt si ceva oameni responsabili in varful statului, care sa se ocupe de lucruri serioase.

  p,s. Si in Elevetia se voteaza luna aceasta pentru modificarea constitutiei. Tema : garantarea prin legea suprema a sigurantei alimentare.

  • Bineinteles ca asta e pericolul, se vor casatorii homosexualii cu duiumul, si va ajunge si Romania pe marginea prapastiei, acolo unde sunt deja Africa de Sud, Argentina, Belgia,Canada, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Islanda, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Statele Unite, sau Uruguay…. (inexplicabil, toate fiind tari mai dezvoltate ca Romania …)

   • Mai ales Mexicul și Africa de Sud :P

    Dragnea & Co au îndreapră oricum România pe drumul cel fără de întoarcere al mexicanizării. Tot ce-i mai lispește țărișoarei nostre ca să ajugă la perfecțiune e căsătoria homo…

   • Tarile pe care le mentionezi n-au ajuns civilizate si dezvoltate datorita aprobarii homosexualitatii, ci din cauza crestinismului, fiind tari crestine pentru cam 1000 de ani. Pana acum doar cativa zeci de ani, in toata lumea civilizata era interzisa homosexualitatea si considerata o boala mintala. Era legala doar in tari precum Congo, Benin si altele la fel de „civilizate”. Cam la nivelul ala ne-am intors, doar ca acum e mult mai pervers. Intelectualii corupti sunt mult mai periculosi decat niste pagani ignoranti si necivilizati.

    In tarile astea dezvoltate e tot mai rau, de cand cu ideologia asta distructiva. Nu e mai bine in niciuna. Nu numai financiar, ci mai ales pe plan personal si moral. Suedia a ajuns sa fie numita capitala violurilor. Au infintat si o clinica pentru barbati victime ale violurilor. Sinuciderile sunt la un nivel foarte ridicat. Mai ales in randul populatiei LGBTQ, desi are toate drepturile acolo. Numar foarte mare si de depresii, anxietate si alte boli. Asa ca argumentul tau e foarte superficial si se foloseste de corelatii false.

  • E adevărat gradul de civilizație al unei societăți e indicat și de grija cu care-i tratează pe ci mai vulnerabili membri ai săi. Atâta doar că homosexualii nu sunt nici copii și nici handicapți. :P În același timp gradul de civilizație al unei societăți se măsoară și prin capacitatea sa de a nu crea categorii privilegiate.

   Puteți să detaliați ce inițiative europene legate de drepturile omului sunt respinse de români?! Oare nu e tocmai afirmația dumnevoastră un clișeu rasist/naționalist primitiv?

   În ce-i privește pe„refugiați” e bine să clarificăm lucrurile: E vorba de migranți care au trecut ilegal mai multe frontiere europene. Ei veneau din tabere dintr-o țară sigură: Turcia. De trecut în Europa au trecut EXCLUSIV cei ce și-au permis să plătească câteva mii de euro pe căciulă traficanților de carne vie turci și greci. Că altfel nici musca nu trece forniera turco-greacă. Adică a fost pur și simpu o investiție făcută de niște infractori: Plătesc suma X traficantului Y ca să iau pe viață un ajutor social în Germania. Genulăsta de exrocherie a costat Germania 20€ de miliarde doar în 2016, Adică bani furați instituțional de la copii, handicapați, bolnavi spre a se ghiftui diverși infractori ce au făct un gheșeft frumușel p sinarea contribuabililorgermani.Îmintea dumneavoastră jefuirea copiilor, bolanvilorși handicapașilor o fi dovada supremă a civilizației,nu-i așa?!

   P.S.: În ce privește Elveția, țara a interzis prin referendum în 2008 sau 2009 construcția de minarete. Cel puțin unul din cantoane a interzis un element de vestimentație islamică (burka) acum câțiva ani. Si după câte știu eu nici în Eveția căsăroria homosexuală nu e legală. Or fi elevțienii ăia niște bigoți balcanici conduși de popi cu potcapurile pe cefe și bărbile în vânt :D ?!

  • Si in Georgia se revizuieste Constitutia. Tema: casatoria doar intre cei de sex diferit, Constitutia lor prevazand dreptul la casatorie fără a preciza sexul. Initiator: o alianta de ONG-uri conservatoare si religioase.

   • Vai! Scandalos! Dar cum e poate asa ceva?? ONG-urile conservatoare si oamenii religiosi nu trebuie sa aiba voie sa aiba o parere sau sa initieze ceva! Numai ONG-urile LGBTQ au voie. Si oamenii care cred ca aparitia lor si a inteligentei pe planeta e produsul unui accident aleator. Doar ideologia unora trebuie sa fie „separata de stat”. A altora nu. Pentru ca e produsul unui accident fara sens sau scop.

    • Poate ma insel, dar nu am remarcat ca in Romania, credinciosii ar fi persecutati sau marginalizati, in favoarea vreunei minoritati culturale sau cultuale.
     Problema este rezultatul concret al amestecului, constant si nemoderat, al religiei in rezolvarea problemelor societatii.
     De 27 de ani, religia crestin ortodoxa se studiaza in scoala publica romaneasca, intensiv si obligatoriu. Cu ce efecte? Sunt oamenii mai senini, mai cinstiti, mai respectuosi?
     Nu.
     De 27 de ani se construiesc biserici, alaturi de alte biserici, in loc de spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii, dar si langa gradinite, scoli sau simple locuinte care, ele, sunt in paragina!
     De 27 de ani se jura pe Biblie in direct la TV, iar pe peretii Parlamentului si in birourile tuturor sefilor si sefutilor sunt icoane langa icoane, si iar icoane!
     Cu toate acestea, coruptia,hotia si minciuna, sunt la putere, instalati confortabil si, aparent, durabil!
     Asta mi se pare mie anormal!

  • @ Ela

   As zice ca gradul de civilizatie al unui stat are (mult) mai multi indicatori, totusi…
   Iar in „lumea normala” despre care vorbiti, adeseori, „political correctness” ucide libertatea de expresie (care tot un drept democratic este, pana la urma)…

   Nu va impiedica nimeni sa oferiti hrana si adapost, la dumneavoastra acasa, unui refugiat, pentru a da si altora un exemplu de adevarat civism european. Aderarea la UE nu inseamna inregimentare, putem (inca) avea pareri personale.

   Daca referendum -ul pentru familia traditionala este folosit in scop politic, nu inseamna ca este, automat, ilegitim. „Comunitatea LGBTQ” („Q” fiind ultima zorzoana atasata „comunitatii”) imi pare foarte activa in a se promova (uneori chiar agresiv) si stie foarte bine sa se foloseasca de „discriminarea pozitiva”. La ce clasa politica (jalnica) avem, redefinirea familiei in Constitutie nu este altceva decat un fel de asigurare ca o minoritate nu va ajunge sa dicteze majoritatii care e prea corecta-politic ca sa reactioneze. :)

   Eu zic sa asteptam sa vedem daca se organizeaza referendum -ul, sa vedem care este intrebarea (sau intrebarile), iar apoi sa decidem, fiecare dintre noi, daca merita sau nu sa iesim din casa…

   • Nu judec legitimitatea referendumului (e de resortul CC!), ci necesitatea acestui demers costisitor si profund clivant, astazi, in Ro. In opinia mea deci, este INUTIL.
    Din ce am inteles din cele 5 articole ale dlui judecator Danilet, caruia-i multumesc pentru efortul pedagogic depus, in legislatia romaneasca exista DEJA toate parghiile necesare garantarii casatoriei exclusiv, heterosexuale!
    Orice alta „asigurare” nu este decat o perdea de fum, menita sa agite bine spiritele si sa distraga atentia oamenilor de la ADEVARATELE PERICOLE ale Romaniei contemporane, care nu au nimic in comun nici cu homo, nici cu refugiatii!
    Este o manipulare perversa, ca o publicitate de detergenti care promite ca face rufele albe, mai albe!

    • Pai daca nu contestati legitimitatea referendumului atunci care e problema?! Aproape 3 milioane de romani il considera totusi necesar. Nu vi se pare cel putin bizar si poate un pic lipsit de bun simt (as indrazni sa spun) sa comentati cu atata vehementa dorintele oamenilor care nu va cer nimic dumeavoastra?! E ca si cum cineva pleaca in vacanta in Tahiti iar un oarecare se apuca sa comenteze in public „ca uite nene burjuiu’ dreaqu’ cum cheltuie un purcoi de bani sa plece tocmai in Tahiti intr-o vacanta asa de costisitoare cand putea foarte bine sa mearga pe mai nimic in Balta Brailei :P ?! Dumneavoastra cum vi se pare cand cineva se bage neavenit si neintrebat peste optiunile, aspiratiile sau pur si simplu tabieturile dumenavoastra?! :D

     In al doilea rand propaganda LGBT-ee reuseste sa saprga cu gratie toate limitele ridicolului. Pe de o parte raguseste zbierand ca referendumul e inutil, costitsitor si redundant deoarece nu stiu cate legi si reglemente romanesti precizeaza clar ca, casatoria e o uniune intre un barbat si o femeie. Pe de alta parte, in marea majoritate a cazurilor (iar dumenavoastra nu faceti exeptie :P ), exact aceleasi persoane incep tanguiala cu „stai nene sa vezi ca bigotii astia vor sa le ia dreptul la casatorie homosexualilor” ca si cum nu tot ei ar fi afirmat cu putin timp in urma ca acel drept oricum nu exista :D Ne puteti explica resorurile acestei dedublari stranii de personalitate?! :P

  • Referendumul nu este pt. normalitatea sau anormalitaea homosexualilor si nici pentru dreptul la casatorie, cum incerca multi sa induca in eroare sau nu pricep. Casatorii pot avea cite vor, cui ii pasa? Adoptia e un subiect ce necesita dialog social.
   Problema este ca in orice cadru legal se va constitui acea casatorie, cuvintul familie nu are ce sa caute acolo. Chiar daca 99% din casatorii ar fi homosexuale.
   Sau sa ramina pt. ei termenul de familie si gasim un alt termen pt. familia formata din barbat si femeie(cu sau fara copii, monoparentala sau nu). Eu zic ca unii(nu toti) psihologi, antropologi, cu „studii” bine finantate, pot sa se duca(unde vor ajunge oricum) inca de pe acum la latrina istoriei. Nu vad diferenta intre studiile lor(care vor ajunge probabil legi), LA LIMITA, si inchizitie, perioada neagra a teocratiei in occident, genocidul nazist si cel belgian in Congo. De ce nu si cel britanic, in India. Sau cu Teroare din timpul revolutiei franceze. Acolo duce, sa nu ne amagim. Radicalismele au si ele rostul lor in scena democratica si tot timpul exista imbecili care sa le sustina, la ambele capete, norocul celorlalti ca se evidentiaza mai limpede, unde ar trebui sa fim si cum e cel mai bine. Dar nu totii gindesc. Cei mai multi se infierbinta, se agita, infiereaza, in loc sa gaseasca calea adecvata a convietuirii. Nu trebuie sa ne speriem nici de un referendum, nici de homosexuali. Lumea isi gaseste mereu echilibrul. Sa avem incredere si in om, aceasta mizerabila si deplorabila fiinta. Dar asa cum trebuie sa depistam minciuna, impostura si abuzurile, cred ca merita sa aratam si prostia si goliciunea imparatului. La ambele extreme.
   Chiar trebuie mereu sa ne certam pe toate basinile importate din occident si sa mimam si penibilul discurs vesnic dualist al putrezitei lumi occidentale? E asa frumos acolo, ca ne dorim si noi, esticii, inclusiv dejectiile lor? Alterneaza de secole intre extreme si niciodata nu se vor echilibra sau aseza. Sau daca se aseaza mai extermina niste nativi americani, mai distrug singeros vreo forma sociala sau politica. Mai aduc vreo forma de sclavie sau colonialism ideologic(cidn o extrema cind alta). S-au molipsit si arabii, de aceasta penibila alternanta intre extreme(mereu intemeiate pe cine nu e ca noi e impotriva noastra)Urmeaza probabil chinezii.

   Fiecare dreptul la amagire in ce priveste felul in care vede normalitatea. Chiar si pedofilii. Nu este nici o problema cu practica viciului sau a oricarei „normalitati” proprii. Problema este cind vrei sa incluzi in normalitatea stabilita(deja) pe criterii comune(culturale, traditionale, conventii sociale, majoritati, bun simt) si alte „normalitati”. Sa le vrei legalizate e altceva. Nu are nimeni nimic imptotriva, atit timp cit nu fac rau nimanui, ba chiar aduc uneori si foloase. Si cei care au luptat impotriva unor reguli stabilite sau impuse, au dus lumea in directia buna. E nevoie de discernamint insa aici.
   Casatoria homosexuala nu e familie, tot asa cum sexul nu este o alegere(cum e de pilda culoarea imbrcamintii) si nici miniciuna nu e adevar, oricit de frumos e ambalata(tot pute). Unele lucruri sint nenegociabile. Pt. altele poti face si viciu si obsesie din ale negocia. Daca scopul e ca totul sa fie mai frumos…pt om.

  • „…Si viata intru gindire(indoiala, ironie, ratiune) cedeaza pe nesimtite locul infruntarii teribile si derizorii intre fanatic si strigoi”
   „…Astazi, este vizibil[autonomistii, in orice forma istorica], au cistigat batalia pe jumatate: au eliminat despotismul, dar nu si obscurantismul”
   Alain Finkelkraut, 1987
   Cum s-ar spune au eliminat legaturile traditionale(religie, traditie, patrie, familie, morala, norme), autoritarismul, pastrind formele, doar ca decor de muzeu, dar eliminind radacinile si fondul, dar au pastrat toate prejudecatile, mentalitatile de turma, ignoranta, insa NU in forma, ci CULMEA, in fond.
   Si astazi toti luptam in numele libertatii. Libertatii de a fi ignoranti, de a trai ignoranti orice placere ne face pofta, totul in numele iubirii si umanismului. Doamne fereste de cuvinte ca resonsabilitate, consecinde, discernamint, firesc, autentic. Toate astea stau in calea poftei si a consumului. Orice cheama la asceza, cumpatare, rezistenta, gindire este noul dusman al noului proletariat. Sau e anacronic, ceva ce trebuie distrus. Inclusiv un contemporan. Pe motiv de…tradare. Si toti sint(em) pe rind strigoi si fanatici. Fanatici fata de dusman(in context insasi ideea de normalitate, nu doar cea a familiei) si strigoi prin dezradacinarea totala fata de orice „constringere”, care ne-ar putea vatama „libertatea” si care vine aproape ca o obligatie sociala.
   Poate ca „familia” „traditionala” se teme, pt. viitor. Teama insa este o consecinta fireasca a gindirii. Infantilismul are si aceasta insusire, ca nu se teme. Din ingnoranta bineinteles.
   De cind a capatat teama sens peiorativ? Retoric? Nu. De cind este confundat egoismul cu independenta. Dar si egoismul se teme totusi de ceva. Sa nu i se limiteze accesul la doza. Teama de supradoza nu o cunoaste..inca. Societatea occidentala este in faza de junkie. Cu siguranta nu pt. totdeauna.
   Dar sentimenul este mereu acelasi si este profund religios si mistic, acum, ca si in vremuri de inceput: „you know that I would untrue, you know that I would be I liar, if I was to say to you, girl(?) WE couldn’t get much higher(sic)” Nu degeaba se spune „ignorance is bliss”. Si tot contemporanul vrea, ca orice fiinta absoluta(cum numai omul dupa chipul lui Dumnezeu poate fi), bliss, bliss, bliss. Dar veste buna, nu este caldicel, ca burghezul de altadata. Urmeaza cenusa si apoi urmatoarea pasare Phoenix. Happy rock’n’rolling 21th century Sisif ! :)

 4. Cum schimbi felul de a gindi al oamenilor? Incepi prin a schimba definitia si sensul cuvintelor pe care acestia le folosesc.

  „Limbajul ii face pe oameni usor se controlat. Controleaza limbajul si controlezi oamenii!” (Orwell).

  Fundamentul puterii culturale constind in abilitatea de a defini si redefini cuvintele, cei care controleaza limbajul controleaza discursul, dezbaterea, dialogul.

  Familia hetero si monogama, inteleasa ca un „contract pe viata”, exista prin locurile noastre de mii de ani si stim cu totii ce e. Din astfel de familii s-a format poporul roman si, evident, subminarea ACESTEI familii, opera inceputa de bolsevicii Anei Pauker, va scoate poporul roman de pe scena istoriei daca nu intervine un punct de inflexiune in putinul timp care a mai ramas la dispozitie pentru schimbarea radicala a cursului.

  Nu e nevoie de guverne recente, parlamente recente, constitutii recente, curti internationale recente sau juristi recenti cu mai multe divorturi si copii abandonati la pasiv care sa ne explice „pe intelesul tuturor” ceea ce stim… din familie.

  P.S. Ca orice meserias incintat pina peste poate de propriul sau mestesug, autorul acestei serii de texte pe tema familiei ilustreaza perfect vorba americaneasca: „If al you’ve got is a hammer, then everything starts to look like a nail.”

  Pe cind un articol cu titlul „Mersul pe jos / apa calda / mamaliga cu brinza / … / pe intelesul tuturor”?

  • Daca as fi expert in sport, poate as scrie si cum e cu mersul pe jos. Dar, revenind: aici e vorba de familie, pe care dvs o analizati din perspectiva sociologica, si vorbiti de cutume, obiceiuri si perceptii. Iar eu vorbesc de reglementari juridice ale familiei si evolutia lor in timp fara aprecieri personale asupra subiectului.

 5. Se pare ca una din caracteristicile crestinismului si anume toleranta ii va veni de hac. Toleranta impinsa pana la nivel de inconstienta va duce la sfarsitul civilizatiei europene care tocmai pe aceasta religie a fost fondata. Orisicat, tot ce are un inceput, trebuie sa aiba si un sfarsit. E o lege naturala a lucrurilor. Europa, asa cum o stim e terminata.

 6. In societatea perfecta oe cale de a fi implementata de progresisti cei mai vulnerabili, cei care nu isi pot cere singuri drepturile, copiii, ies intotdeauna pe ultimul loc, pentru ca le-o iau inainte tot felul de minoritati vociferante in care isi gasesc o cauza asa-zisii social justice warriors. Asa e cu avortul, asa e cu casatoria. Dintr-o institutie aparuta in mod natural din nevoia de a le asigura copiilor o relatie cu mama si tatal biologic, LGBTistii pun voios umarul la transformarea ei intr-o institutie pentru satisfacerea placerilor adultilor.
  Exista multe motive de ce se teme familia traditionala, dar sigur ca scopul intrebarii nu e sa dezbata argumente, ci sa marcheze puncta retorice transformand partenerul de dialog intr- tinta usoara, atribuindu-i argumente puerile de pe forumuri. Avem zeci de ani de dezbatere in occident, timp in care nici in reprezentant conservator serios nu a sustinut ce se insinueaza aici. Dar sigur ca, pentru habotnicii de pe partea ailalta, si astea vor fi argumente habotnice.
  a) dizolvarea casatoriei intr-un contract comercial
  https://www.youtube.com/watch?v=ePQexPh6K3w
  b) restrangerea libertatii de constiinta a persoanelor care vor continua sa creada in definitia traditionala a casatoriei
  c) eliminarea distinctiei sexuale in casatorie este urmata in mod logic de eliminarea distinctiei sexuale in general, cum s-a vazut deja cu isteria transgender.

 7. Eu am impresia ca statele care permit reproducerea asistată pentru femeia singura fac o mare discriminare. Si eu , daca as fi singur, as vrea ca statul sa-mi subventioneze cumva o reproducere asistata :) . De ce pentru femei sa existe o astfel de posibilitate si pentru barbati nu? Discriminare!!

  Aparitia echipelor de fotbal feminin sau de pugiliste nu poate fi decat amuzanta, Pentru a testa egalitatea deplina intre femei si barbati ar trebui ca o echipa feminina sa joace impotriva unei echipe masculine.
  Care ar fi argumentul impotriva meciurilor de box mixte daca aceasta egalitate deplina este, sau ar trebui sa fie o realitate? Eu cred ca doar ne jucam cu cuvintele.

 8. Nu inteleg cum poate fi obligativitatea compatibila cu libertatea cu privire la legile firii.

  Firesc suntem barbati si femei si asa suntem haraziti de la Dumnezeu. Cine obliga sa fie recunoscute perversiunile ? Nu poate fi decat sadism … iar victimele care accepta asa ceva si o numesc libertate sunt de buna seama masochisti.

 9. Multa teorie, putina practica.

  Las un link aici, poate intereseaza pe cineva:

  https://reason.com/blog/2017/03/01/moral-outrage-is-self-serving

  When people publicly rage about perceived injustices that don’t affect them personally, we tend to assume this expression is rooted in altruism—a „disinterested and selfless concern for the well-being of others.” But new research suggests that professing such third-party concern—what social scientists refer to as „moral outrage”—is often a function of self-interest, wielded to assuage feelings of personal culpability for societal harms or reinforce (to the self and others) one’s own status as a Very Good Person.

 10. Secolul XX a fost marcat de ideologia marxistă. A venit acum rândul ca secolul XXI să fie marcat de ideologia neomarxistă. Cele două ideologii sunt surori bune, doar că se aplică în domenii diferite: aceeaşi Mărie cu altă pălărie. Marxismul a schimbat radical domeniul social şi cel economic, neomarxismul vrea să schimbe radical domeniul sexual şi cel cultural. Egalitarismul e propovăduit de ambele ideologii, dar fiecare pe tarlaua lui: clasele şi păturile sociale la marxişti, cuplurile sexuale şi minorităţile culturale la neomarxişti. Odată acceptat egalitarismul, se trece cu voioşie la lozinci: „lupta contra exploatării” marxiştii, „lupta contra discriminării” neomarxiştii. Rezultatul final va fi asemănător: degradarea societăţii prin neproductivitate, fie ea economică, fie a natalităţii, fie a identităţii.
  Totuşi noi cei din est suntem mai greu de păcălit de ideologia neomarxistă din motivul banal că am fost deja cobaii marxismului. Se pare că e un ghinion al omenirii ca nimeni să nu scape de ideologia egalitaristă, fie ea marxistă ori neomarxistă. Ideologia egalitaristă e seducătoare, prinde la elite, intelectuali şi tineret, le dă senzaţia unei cauze şi unui scop „înalt”, şi pe asta mizează noii propagandişti. Victimelor ce le cad în plasă le-ar trebui, în mod normal, cam tot vreo 70 de ani ca să vadă limpede rezultatele, dar să sperăm că, având precedentul marxist dinainte, de data asta să se dumirească mult mai repede.

  • „Visul” egalitarist a fost introdus de crestinism in lume. Revelatie pentru unii, basm pt. altii, realitatea e ca de acolo a pornit. Marx saracu’ era fascinat de crestinism, ca si tatucul lui Hegel. ;) Fie dintr-o nostalgie a paradisului, fie o nalucire a viitorului interpretata strict secular. Ideologie a devenit insa de putin timp. Dar acel putin timp a fost copt destul de mult: schisma->reforma->revolutia franceza->teroare->razboaie mondiale->nazism/comunism->multiculturalism->lgbt-ism(un lant a carei continuitate e fireste discutabila si provocatoare). Fiecare si-a dorit sa reinventeze egalitarismul, dar in viziunea proprie. Fiecare a incercat sa se bata pe drepturile de autor cu Dumnezeu. Doar ca apa trece, pietrele ramin. Doar ca nu sintem lamuriti care sint pietrele: prejudecatile, ideile, visurile, amagirile…piatra din capul unghiului.
   Atit timp cit vrem sa avem drepturi de autor, lucrurile vor merge prost. Indreptatirea de sine, descrisa de cineva mai sus, dar in alta limba. Tot ce e bun si poate fi bun, este dat noua, ca sa ne bucuram, sa ne aducem contributia, sa infrumusetam, dar nu este al nostru. Pentru simplu motiv ca azi-miine…murim. Aia e cea mai otravitoare prejudecata, anume ca ideologia „noastra” e aia buna, ceea ce e chiar mai criminal decit a zice ca ce are celalalt e rau. De aici si pina la „trebuie sa vad intii greselile mele” e cale lunga. Se pare ca am luat-o in directia opusa. Am extras din crestinism, in buna traditie nominalista, niste cuvinte goale(pt ca le-am scos din cadrul firesc) si am facut ce ne-am „priceput”: din comunitate si partasie liturgica(din care nu lispeste Cel de sus, evident), comunism, din adevarul te face liber->liberalism sau mai rau libertarianism, din egalitate inaintea Creatorului, a vietii si a mortii, am scos toate felurile posibile de egalitarism, picante, fade, pt. toate gusturile.
   Eu zic ca avem totusi toate motivele sa avem incredere insa. In lumea asta au fost si egipteni si romani si vikingi, cruciati, teutoni, tatari si mongoli. Acum avem si islamisti, fundamentalisti si multiculturalisti. Na fiecare epoca cu zelotii ei. Zelotii se gasesc la ambele extreme. Nu e oare normal sa fie asa? :) Nu e oare deja un fapt cunoscut ca doar aia sint perisabili si trec, nu fara a lasa urme, din pacate. Dar din acele urme invatam. Ce invatam? Sa fugim de indreptatirea de sine(zelotii nu pot, dar ei sint putini si trecatori) si sa avem incredere ca timpul si atitudinea (neaparat amindoua- ca fara implicare cistiga una din parti si se produce dezechilibru), le rezolva pe toate, spala toate relele.

   • @Acolada: „“Visul” egalitarist a fost introdus de crestinism in lume. Revelatie pentru unii, basm pt. altii, realitatea e ca de acolo a pornit.”

    Asta e o iluzie. În Biblie se vorbeşte despre poporul evreu ca popor ales, ceea ce e un scandal pentru progresişti şi cea mai mare discriminare din istorie. Tot în Biblie se spune că:
    „6. Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor;” – A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, Cap. 2.
    Nu e vorba de egalitarism aici. Dimpotrivă. În acelaşi capitol se spune:
    „2. Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită;”
    De fapt întregul capitol merită citit cu atenţie. Biblia a prevăzut viitorul încă de acum 2000 de ani.

    • Prima rugaciune din Biblie este adresata lui Dumnezeu de catre Abraham, si are ca obiect salvarea Sodomei si Gomorrhei!
     Mi se pare a fi o baza de reflectie utila fiecaruia dintre noi, inclusiv faptul ca cele 2 cetati au fost totusi distruse…dar nu de alti oameni, ci de Creatorul lor, prin ingerii Sai.
     Poate ca oamenii ar face mai bine sa fie, precum Abraham, mai indulgenti si mai toleranti cu semenii lor, sa se ocupe mai mult de ei insisi si mai putin de pacatele altora, cat ar fi ele de insuportabile.
     Nu cred ca omenirea ar duce-o mai rau fara actiunea regularizatoare a oamenilor.
     Cat despre egalitate si echitate, cred ca e injust, dar si pagubos, sa le punem in aceeasi oala cu egalitarismul…

     • „20. Zis-a deci Domnul: „Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu.
      21. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să ştiu”.
      22. De acolo doi din Oamenii aceia, plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Avraam stătea încă înaintea Domnului.
      ……..
      23. Şi apropiindu-se Avraam, a zis: „Pierde-vei, oare, pe cel drept ca şi pe cel păcătos, încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui nelegiuit?
      26. Zis-a Domnul: „De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi cruţa pentru ei toată cetatea şi tot locul acela”.
      ……..
      32. Şi a mai zis Avraam: „Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă o dată: Dar de se vor găsi acolo numai zece drepţi?” Iar Domnul i-a zis: „Pentru cei zece nu o voi pierde”.” – Geneza (Facerea), cap.18.

      Îndemnul la reflecţie e bun. Poate ar fi bine să reflectăm şi la cele de mai sus …

    • „Poporul ales” de fapt s-a „ales” singur. Incepand de la Cain si Abel, unul a „ales” sa asculte intocmai de Dumnezeu, altul a ales sa puna parerile proprii mai presus si sa nu asculte. A urmat Noe, apoi Avraam a fost un astfel de om care a ales sa asculte de Dumnezeu si ca urmare a unui legamant, urmasii lui au devenit „poporul ales”.

     Poporul „ales” a fost ales sa fie pastrat curat si necorupt, un model pentru celelalte natiuni. Dumnezeu a fost chiar mai aspru cu „poporul ales” decat cu ceilalti, pentru ca ei au beneficiat de dovezi clare si de prezenta lui Dumnezeu. De cate ori o luau razna, erau pedepsiti. Orice strain s-a alipit de „poporul ales” si i-a adoptat religia, a fost tratat ca un frate si considerat ca facand parte din „poporul ales”. Dupa intruparea lui Isus Cristos, „poporul ales” e format din toti cei care se inchina la adevaratul Dumnezeu, indiferent de natie.

     Ateii au luat doar ce le-a convenit din crestinism si au fabricat o doctrina din care l-au scos pe Dumnezeu, si in centrul careia au pus omul, doctrina care nu are insa nici o justificare reala, obiectiva. Pentru ca notiuni ca „drepturi” si „egalitate” n-au nici un sens sau valoare in teoria evolutiei. O fiinta aparuta in urma unui accident aleator, fara scop sau sens, n-are nici o valoare sau drepturi. E la fel ca un vierme. De asta ateii au inflorit ca niste paraziti in societatea crestina, bucurandu-se de privilegiile ei, dar incercand sa o schimbe dupa teoriile lor utopice si distructive.

    • Desigur ca asa scrie in vechiul testament, citat ca pilda si in noul testament. Dar bazele crestine ale Europei sint cele neo testamentare, ale noilor porunci, care implinesc legea, fara sa o strice. Gasesc adica o cale de a implini in fapt libertatea omului, fara a desfiinta norma si autoritatea pe de o parte si fara a degenera in legitimarea viciului si desfriului ca expresie a libertatii sau celebrarea divertismentului superficial sau vulgar ca si forma de cultura.
     Citatele de acolo nu sint o amenintare, ci o reamintire a faptului ca exista consecinte, oricit am vrea sa scoatem din discutie discernamintul, responsabilitatea si rationamentul, pe motiv ca sint vetuste si ne incomodeaza. Tocmai desfiintarea criteriilor care ne ajuta sa intelegem ce e ratacire si ce nu, duce la extrmisme si xenofobie. Nu este o solutie, ci o di-solutie.
     Pentru ca ne place sau nu, nu putem fi cu adevarat egali, decit atunci cind prin efort, in directia celuilalt, prin incomoditate, adica vazindu-ne greselile, prin respect fata de semeni, nu prin autoindreptatire. Dar ratacirea ramine ratacire, asa cum abuzul de alcool poate duce la crime sau viol. E o constatare,nu o judecata de valoare patriarhala. Unde nu e cap, vai de picioare. Nu spune altceva Apostolul. Evident intr-o expresie prin care elinii sau iudeii, erau obisnuiti sa priceapa. Evident ca altfel s-ar adresa acum unui pbulic emancipat si dezabuzat, nu? Nu putem umbla ca neoprotestantii doar cu citatele convenabile, ca sa aratam fisuri de gindire. E si asta o alta lipsa de masura, ca si ratacirea. Trebuie sa ne regasim masura, oricit de clasic sau patriarhal suna asta. Am vrea noi sa fim dincolo de bine si de rau, dar nu le lasa realitatea. Adica cea cuprinsa intre nastere si moarte, intrucit presupune si convietuire. Nu poti proclama libertate aboluta pt. placere si desfriu, argumentind ca orice constringere si abstinenta e satana sau ca „totul e relativ”(sic – inclusiv afirmatia in sine :) ). E prostie, trebuie spus asta.
     Trebuie sa recapatam capacitate de a gindi, sa ne redobindim criteriile si reperele. Evident pe alte baze decit vechile forme autoritare, patriarhale, traditionale sau cum vrem sa le spunem. O cultura a dialogului, cum se tot cere, adica folosind cuvinte, ca expresie a gindirii, nu de dragul palavragelii sau de placerea de a ne auzi vorbind, pe noi insine. dialogul desi e negociere, fara stabilirea unor criterii comune, fie si temporare sau discutabile, e imposibil.

     • Ce vreau sa spun ca este totusi vorba categoric de un egalitarism, de la cel in fata mortii, pina la cel al potentialului de indumnezeire. De la egalitatea in ce priveste pacatul(inainte de a fi pacat mic sau mare e pacat, adica indepartare de Dumnezeu, pierdere a omenitatii, dezbinare interioara, un fel de ratare ontologica). Cum s-ar zice sintem egali de rai, hai sa ne intrecem in a face bine. Daca tot cautam raul mai mare(la fel de gresit e si raul mai mic), ne impotmolim intr-o fundatura. E treaba Judecatorului sa decida ulterior care e a fost mai bun. Noua, aici, ne trebuie ochi si minte si inima, sa vedem ca toti sintem la fel de rai. Iar bun este numai Dumnezeu. Scandal pt. secularisti, ultima afirmatie. Ca pt. ei trebui sa ajungem sa vedem ca toti sintem OK. Cu conditia ca OK sa fie asa cum inteleg ei. :p

 11. Nu vreau să mă gândesc cum vor arăta etapele 6 și 7. Mă întreb doar daca in mintea acestor neo-marxisti exista răspunsul la dilema firească: cât de egali putem fi și dacă există o limita a egalitatii că sa spun așa. Adică va exista un moment zero in care se va spune: gata am atins egalitatea perfecta ! Evident nu, cum nici libertatea totală nu poate exista in realitate. Toată această șaradă a unei civilizații apuse este doar opera marelui otrăvitor de spirite numit Karl Marx. La capătul marșului către egalitatea utopică nu se afla decât disoluția iar rezultatul ei Omul Nou adică o antiteza a existenței. Cum ne vom salva atunci ?

   • E o coincidenta nemaipomenita sau drepturile omului sunt bune doar cand ne convin si nu mai sunt bune cand nu ne mai convin? Dreptul la exprimare nu e absolut, e limitat in X cazuri, cel la casatorie e nelimitat.

    Nu am nimic cu drepturile, doar cu limitarile si cu flexibilitatea principiilor in functie de starea vremii.

  • Egalitatea in drepturi a oamenilor, nu este o simpla lozinca sau o abstracta notiune de drept, nu este nici marxista nici neo-marxista, ci reprezinta o stare de fapt care trebuie respectata in orice societate umana.
   In lipsa „spontaneitatii” acestui tip de comportament, in tarile civilizate se legifereaza, in celelalte se taie maini si capete.
   Scopul este acelasi : educarea. Doar mijloacele difera.

   p.s.A nu se confunda egalitatea in drepturi, cu egalitatea nevoilor sau a reveniturilor, care sunt derivate subiective (ale notiunii de libertate, nu ale semnificatiei sale intrinseci!!!), ce nu pot fi nici nivelate si nici dictate.

   • Egalitatea in drepturi nu reprezinta nici o „stare de fapt”. Asta e o lozinca goala. Egalitatea in drepturi deriva dintr-o anume viziune asupra lumii si vietii, dintr-un set de valori al culturii iudeo-crestine. Nu exista drepturi si egalitate in teoria evolutiei sau in ateism. Doar ca si conventii sociale subiective. Multi pot sa zica „eu sunt pentru egalitate in drepturi”, dar sa nu aiba o justificare obiectiva pentru motivul pentru care ceea ce inteleg ei prin „drepturi”, chiar sunt drepturi.

 12. Am citit „argumentatia” Coalitiei pt. Familie(CpF) ,respectiv textul „Un referendum pentru Romania” ,m-a indignat ipocrizia , denaturarea adevarurilor oficiale (prezentate in articolele d-lui Danilet si in Constitutia Romaniei art.20) , lipsa totala de respect pentru cetatenii acestei tari – in general – si lipsa totala de respect pentru propriii copii pe care CpF ii doreste indoctrinati prin modificarea notiunii de ” Familie”, prevazuta inca din 1948 in Declaratia Universala a Drepturilor Omului ca un drept fundamental !
  Sunt convinsa ca cele aprox. 3 milioane de semnatari nu au citit in viata lor Constitutia Romaniei si actele internationa de de referinta (desi se gasesc pe internet si trebuie ca doar sa vorbesti in cunostinta de cauza ) dar este ingrijorator faptul ca politicienii care ne conduc habar nu au de Constitutia Romaniei , ca Avocatul Poporului (numit pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice) nu s-a sesizat din oficiu cu privire la discriminarile crase pe care doreste aceasta CpF sa le promoveze ,cu sprijinul populist al pseudopoliticienilor romani !
  NU este vorba de legitimitatea unui referendum (desi s-a vazut rezultatul aceluia care reducea numarul parlamentarilor la 300) ci de oportunitatea unui referendum pe o falsa , imorala si ilegala tema (denumirea „familiei” ) cu consecinte grave asupra societatii romanesti si a viitorului copiilor .Oare cat de mult timp mai trebuie platita ignoranta in tara aceasta? Oare cat de mult timp mai trebuie sa treaca pentru a se intelege ca „legea e lege” , pentru toata lumea ca ea trebuie facuta tinand cont de conditiile specifice natiei (nici intr-un caz „traditionale”:, cu betii , batai , injurii , fuga de responsabilitate ,infidelitati , incesturi , etc…) si ca trebuie respectata -de toata lumea , fara discriminari !

  • CITAT DIN ARTICOLUL DE MAI SUS:

   „Este de subliniat că în Europa căsătoria între homosexuali nu se consideră un drept fundamental, căci CEDO îl rezervă doar pentru un bărbat și o femeie. Ca urmare, rămâne la latitudinea statelor de a-l acorda persoanelor de același sex[25].”

   Chiar daca ar fi drept fundamental, casatoria este „uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie”. Nu exista „dreptul fundamental de a modifica definitia casatoriei dupa cum are fiecare chef’. Ai dreptul sa te casatoresti, nu sa faci tu ce vrei din casatorie.

   APOI CITITI CODUL FAMILIEI, ca sa vedeti ca LEGISLATIA IN VIGOARE defineste casatoria ca uniunea intre un barbat si o femeie.

   Am trait s-o aud si pe asta, ca daca nu se casatoresc homosexualii, „viitorul societatii romanesti si al copiilor nostri e in pericol”.

   Inca n-am intalnit sustinator al casatoriilor homosexuale sanatos la cap.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cristi Danilethttp://cristidanilet.wordpress.com/
Cristi Danileţ este judecător din anul 1998, iar în perioada 2011-2016 a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este promotorul educației juridice în școli și licee www.educatiejuridica.ro si membru fondator al asociației Voci pentru Democrație și Justiție www.vedemjust.ro

conferinte Humanitas

 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este banner-contributors-614x1024.jpg

„Despre lumea în care trăim” este o serie anuală de conferințe și dialoguri culturale şi ştiinţifice organizată la Ateneul Român de Fundaţia Humanitas Aqua Forte, în parteneriat cu Editura Humanitas și Asociația ARCCA.  La fel ca în edițiile precedente, își propune să aducă în fața publicului teme actuale, abordate de personalități publice, specialiști și cercetători recunoscuți în domeniile lor și de comunitățile științifice din care fac parte. Vezi amănunte.

 

Carte recomandată

Anexarea, în 1812, a Moldovei cuprinse între Prut și Nistru a fost, argumentează cunoscutul istoric Armand Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, mai curând rezultatul contextului internațional decât al negocierilor dintre delegațiile otomană și rusă la conferințele de pace de la Giurgiu și de la București. Sprijinindu-și concluziile pe documente inedite, cele mai importante dintre acestea provenind din arhivele rusești, autorul ne dezvăluie culisele diplomatice ale unor evenimente cu consecințe majore din istoria diplomației europene, de la formarea celei de-a treia coaliții antinapoleoniene și negocierea alianței ruso-otomane din 1805 până la pacea de la București, cu anexarea Basarabiei și invazia lui Napoleon în Rusia. Agenți secreți francezi călătorind de la Paris la Stambul, Damasc și Teheran; ofițeri ruși purtând mesaje confidențiale la Londra sau la Înalta Poartă; dregători otomani corupți deveniți agenți de influență ai unor puteri străine; familiile fanariote aflate în competiție spre a intra în grațiile Rusiei și a ocupa tronurile de la București și Iași – o relatare captivantă despre vremurile agitate de la începutul secolului al XIX-lea, ce au modelat traiectoria unor state pentru totdeauna și au schimbat configurația frontierelor europene. Vezi pret

 

 

 

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro