miercuri, noiembrie 29, 2023

Familia pe înțelesul tuturor – Partea întâi: Reglementarea familiei în legislația României

Ce este „familia” și care e legătura cu instituția numită „căsătorie”? De câte feluri este „familia”? Cine sunt „membrii familiei” și ce este „viața de familie”? De ce este necesară modificarea Constituției pentru a se (re)defini „familia”? Prilejuite de o procedură de modificare a Constituției, la aceste întrebări ar trebui să răspundă și juriștii, pentru ca populația să fie informată în mod corect.

Analizând legislația noastră, am ajuns la următoarele constatări și concluzii: a) În prezent se poate căsători doar un bărbat cu o femeie, iar căsătoria dintre homosexuali precum și parteneriatele civile încheiate legal în străinătate nu sunt recunoscute la noi. b) Nu este reglementată așa numita „familie tradițională”, ci avem mai multe tipuri: familia, familia monoparentală, familia adoptatoare, familia extinsă, familia substitutivă, familia separată. În înțelesul anumitor legi, sunt „membri de familie” fostul soț, minorii puși în plasament sau dați în tutelă unui străin, concubinii, cei care doar gospodăresc împreună, străinul care îngrijește o persoană bolnavă, ba chiar majorul care trăiește singur. c) Așadar, familia nu are la bază doar căsătoria. Evident, prin căsătorie se naște o familie.

Iată mai jos reglementările în vigoare:

I. Constituția României

Art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. Art. 48 – Familia (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

II. Legislația penală

Art. 177 Codul penal – Membru de familie: (1) Prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul;  c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.

Legea combaterii violenței în familie, 2003, art. 5: În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii (indiferent dacă convieţuiesc sau nu – urmare a deciziei CCR din 27.04.2017); d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

III. Legislația civilă

Legea fondului funciar, 1991, art. 8: (4) Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor.

Legea locuințelor trecute la stat, 1995, art. 7 (3) a) și art. 9 (6): membrii familiei chiriașului – soţ, sotie, copii minori.

Legea cadrelor militare, 1995, art. 112: În sensul prevederilor prezentei legi, familia cadrelor militare cuprinde soţul, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora. Art. 8 (2) Poate face excepţie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care (…) formează o familie monoparentală.

Legea locuințelor, 1996, art. 17: Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

OUG alocația familială și de susțiere, 2003: Art. 1: Beneficiază de alocaţia familială complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Art. 5: Beneficiază de alocaţie de sustinere familiile formate din persoana singura şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Art. 10: Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptati, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Art. 15: (1) Componența familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie (Notă: HG 495/2007 reglementează livretul de familie, care face trimitere la Legea 119/1197 ce prevede la art. 2 (1) În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege: a) soţul, sotia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun; b) persoana singura, necăsătorită, vaduva sau divortata şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se afla în întreţinerea sa. (2) Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi familiei definite la alin. (1), potrivit legii).

Legea adopției, 2004, art. 2: În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: i) familie adoptatoare – soţul şi soţia care au adoptat sau doresc să adopte, în condiţiile prezentei legi; j) familie – părinţii şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora; k) familie extinsă – rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv; l) familie substitutivă – persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, care, în condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului;

Legea drepturilor copilului, 2004, art. 4: În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: b) familie – părinţii şi copiii acestora; c) familie extinsă – rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; d) familie substitutivă – persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii.

OUG ajutorul public judiciar, 2008, art 5: (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Codul civil, 2009, Art. 258: (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi (…). (4) În sensul prezentului cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie. Art. 259: (1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii. (2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie. Art. 277: (1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. (2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. (3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Legea alocației pt susținerea familiei, 2010, art. 2: (1) Beneficiază de alocaţia prevăzută la art. 1 familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie. (2) Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală. (3) Se consideră familie în înţelesul prevederilor alin. (1) şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Legea venitului minim de incluziune, 2016, art. 6: (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: b) familie – constituie o familie persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii: 1. soţ şi soţie, căsătoriţi în condiţiile legii, care locuiesc împreună; 2. soţ şi soţie cu copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care locuiesc împreună; 3. bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, dacă această situaţie se confirmă la verificarea în teren; 4. bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, cu copiii lor necăsătoriţi şi/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situaţie se confirmă la verificarea în teren; 5. fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor; 6. părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi aflaţi în întreţinere, cu vârsta de peste 18 ani şi care au certificat de persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă; c) familie monoparentală – desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună. (2) Părinţii şi copiii lor necăsătoriţi în vârstă de peste 18 ani care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii sau părinţii şi copiii lor necăsătoriţi în vârstă de peste 26 de ani care frecventează o formă de învăţământ organizată conform legii, care locuiesc şi/sau gospodăresc împreună, constituie familii separate. (3) În înţelesul prezentei legi, persoana singură definită la alin. (1) lit. a) (adică persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil), în calitatea sa de beneficiar al venitului minim de incluziune, se consideră membru de familie.

Distribuie acest articol

59 COMENTARII

 1. Ok, si care e rostul prelegerii asteia seci, in care faceti inventarul normelor legale preexistente unei discutii si dezbateri sociale destul de importante?

  juristii (din toate ramurile: exec, jud si legisl) sunt doar constructorii care lucreaza dupa planurile arhitectului – poporul/societatea;

  iar poporul nu a murit ca sa incercam sa ii deducem vointa din testament/din ce s-a pronuntat pana acum, poporul traieste, dezbate si ar vrea sa se pronunte pe subiect, fara constrangerile pe care incercati sa le aduceti in discutie prin raportare la ce exista sau ce vrea vreun vector politic extern sau intern

  probabil ca nu sunteti de acord cu initiativa Coalitiei pentru Familie – ar fi mai onest sa va asumati un punct de vedere pe fata si nu sa incercati sa sufocati/impiedicati dezbaterile pe calea asta piezisa;

  pentru ca dezbaterea, la vedere, pe fond, este buna si un exercitiu democratic foarte sanatos

  ps: si evident, nu inseamna ca daca esti pro-occidental trebuie sa fii automat impotriva Coalitiei pentru Familie, chiar daca pe partea cealalata, Dragnea si Tariceanu, mari familisti ai natiei, vor sa confiste PR-ul bazat pe familie

  • Rosul postării apare in titlu: voi explica ce inseamna „familia”. Dar nu pot sa o fac intr-o singura postare, pt ca apar oamenii cu prejudecatiile de tip vrem „familie traditionala”, insa daca ii intrebi ce inseamna „familie” sau ce inseamna „traditional” te fac prost si inchid discutia.
   Asadar, cred ca mai inainte sa vorbim, trebuie sa citim. Iar daca citim, poate si sa intelege.
   Cand voi combate demersul ilogic si inutil al CpF – si va asigur ca va urma – trebuie sa fi avut deja argumentele expuse.

   • 1) Imi pare ca Statului (mai exact Leguitorului, in intelepciunea sa a la Serban Nicolae) nu-i e prea clar ce este de fapt familia, atat timp cat emite prevederi contradictorii.

    Pe de o parte (Constitutie, art.48) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi”
    Pe de alta parte (Legea venitului minim de incluziune, art. 6 lit.b pct. 3) „familie = bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună”

    Adica pe de o parte casatoria este o trasatura necesara (odata ce intemeietoare) a familiei, pe de alta parte … merge si fara, deci nu e trasatura necesara. Neurmand principii, Leguitorul, in functie de interes, „regleaza din butoane” definitiile si ajunge, inevitabil, la contradictii.

    Q1: Ar putea fi neconstitutionale din acest motiv Legea alocatiei si a Venitului minim?
    Q2: Ar fi interesant, neparandu-mi asa banal pe cat pare, de aflat ce intelege Leguitorul exact prin „a locui”.

    2) Dupa spusele unora (Denis de Rougemont apud Horatiu Pepine),institutia familiei, prin intemeierea ei pe casatorie nu este despre romantismul burghez, ci despre crearea unui mic cadru – limba (materna) & o oarecare presupusa moralitate – in care noile fiinte sa fie formate (adica nu e doar un automat finit de reproductie).

    Dar daca acceptam asta, trebuie sa acceptam si faptul ca o casatorie aranjata sau de convenienta este ceva conform cu scopul familiei si deci acceptabil. :o)

    Trebuie deci, la inceputul polemicii, sa se hotarasca fiecare parte, conform cu propria viziune, ce-i cu familia, care sunt scopul si mijloacele ei.

    PS: Familia, legand proaspatul om de grupul adultilor din care face parte, este folositoare Statului, care o foloseste ca trambulina catre pasul II, in care propaganda din scoala leaga proaspatul cetatean (prin natiune) de Stat.

    • Domnule, notiunile sunt diferite pentru ca acele reglementari au dat definitii proprii, in sensul aplicarii acelor dispozitii. Se utilizeaza deci definitia particulara din cuprinsul legii, nu se merge musai la ccr.

     • Notiuni diferite sunt referite de cuvinte diferite, in general. Iar daca nimerim peste cazul particular al omonimelor, echivocitatea se inlatura cu ajutorul contextului.

      Ceea ce nu e cazul aici, pentru ca limba romana in folosirea ei standard, nu cuprinde notiuni precum „Familia de tip constitutional”, „Familia de tip alocatie” si „Familia de tip venit minim”. Si chiar daca admitem, prin absurd, ca Leguitorul ar putea face asa cum ziceti, atunci prevederile referitoare la „Familia de tip constitutional” nu s-ar aplica la celei de tip „alocatie”, pentru ca, nu-i asa, sunt notiuni diferite! Ceea ce nu e cazul.

      Dealtfel problema apare si in text: „familia traditionala” nu are o definitie si ca atare, nu refera de fapt la nimic [in mod unic] (in sensul in care nu refera la aceeasi notiune pentru toti utilizatorii limbii romane standard).

   • Multumiri pentru sinteza definitiilor familiei din legislatie! De mult vroiam sa aflu informatia respectiva, dar nu aveam mijloacele.

     • Corect!
      A voi – voire
      A vrea – vrere

      Dar sa vezi cum e viata, chiar si pentru grammar nazi (cum zice francezu’) sunt lucruri noi de aflat: DEXu’ a acceptat si „vroiam” (din cauza nevolnicilor intelectuali, pocitori de limba stramoseasca, ca mine. Ce sa-i faci, prosti da’ multi!):
      VROÍ vb. IV v. vrea.

      Din pacate, in gramatica romaneasca e cam ca si in legislatie: merge in toate felurile, oricum, nu mai conteaza! :) Asa ca, din pacate pentru tine (desi recunosc ca asa cum spui tu ar fi mai adecvat pentru o limba romana ceva mai coerenta in reguli) … you, my bright friend, are El Wrongo! :)

   • Coaliţia pentru Familie doreşte doar CLARIFICAREA definiţiei CĂSĂTORIEI şi NU aduce atingeri înţelesului de familie, aşa cum apare ea definită în legislaţia românească. Probabil aţi înţeles greşit conţinutul Iniţiativei Cetăţeneşti.

    • „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie” si altfel nu.

     Deci se numeste familie (sa zicem in sens restrans) echipa mama, tata si copii sau ce ramane dupa vre-un deces sau divort.

     Deci binomul mama singura (necasatorita anterior sau divortata anterior) si copilul (sau copii) precum si binomul persoana singura cu copil (copii) adoptat(i) nu constituie familie si vor primi alocatii printr-o lege modificata sau chiar o lege noua.

     Persoana care isi duce singura viata nu e familie in nici un caz (poate e „gospodarie”, cine stie !)

     N-am nimic cu domnul Serban Nicolae, eu vreau aviz pentru cele de mai sus de la domnul Florin Iordache.

    • Si atunci de ce nu-i zice Coalitia pentru Casatorie, daca asa ati inteles dumneavoastra?
     Forma veche din constitutie:
     „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
     Forma propusa:
     „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.
     Dumneavoastra intelegeti ca se schimba ceva la casatorie sau la efectul acesteia, familia?
     Cu ce impiedica aceasta modificarea urmatorul text, care sa presupunem ca va aparea in viitor in Codul Civil: „Struto-camila se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între cine s-o nimeri”?
     In opinia mea nimeni si nimic nu-i impiedica pe viitor pe membrii comunitatii LGBT(+orice alte litere se vor adauga in acronim) sa se casatoreasca, in orice combinatii si permutari vor dori dansii, cu doua conditii: 1) ce rezulta in urma casatoriei sa nu se numeasca familie (sa-i lasam pe dansii sa propuna cum sa-si zica, ca sunt suficienti de „creativi”) si 2) sa stea departe de copii, pentru ca, natural, nu pot sa fie parintii aceluiasi copil (nimeni nu-i va impiedica sa creasca copilul unuia dintre ei, dar, da, aici e o problema juridica, unul dintre ei nu va fi parinte al acelui copil si de aici consecinte in ce priveste mostenirea), adica nu vor avea dreptul de a adopta copii (adica sa dobandeasca amandoi calitatea de parinte al aceluiasi copil (dar, cum spuneam in paranteza anterioara, ce-i impiedica sa creasca copilul natural al unuia dintre ei?, in afara micului inconvenient legal ca unul dintre ei nu va avea calitatea de parinte?)
     Personal, nu inteleg marea zbatere a comunitatii LGBT ? Daca la caine ii spunem de cand ne stim caine si la pisica, pisica, de ce daca, de cand ne stim, atunci cand auzim cuvantul familie intelegem un barbat – sotul si o femeie – sotie, de ce nu putem sa gasim altceva decat familie sa sa-i spunem rezultantei din „unirea destinelor” a doi membri ai acelei comunitati? Cu alte cuvinte, daca ni se lauda atat de mult (uneori ni se cam baga pe gat) meritele diversitatii realitatii fizice, de ce la nivelul lexicului vrem unitate?
     Lasati familia = un barbat+o femeie casatoriti si imbogatiti lexicul pentru: xxx = barbat+barbat, yyy = femeie+femeie si, de aici sa intre in functiune matematica prin permutari si combinatii.

     • Pentru ca CpF incurca intentionat CUNUNIA cu CASATORIA.

      Traditional, perechile femeie-barbat se cununau, nu se casatoreau! Casatoria este o institutie de data recenta, cca. 1830 odata cu Regulamentele Organice, daca nu ma insel (de cand Statul trebuie sa incline intelept din cap si sa-ti ingaduie sa te casatoresti).

      CpF sunt intreptatiti sa revendice pretentii cu privire la cununie si asta nu cred ca le-o contesta nimeni. Ce vor ei este sa-si extinda indreptatirea pretentiilor asupra formei casatoriei, dar invocand argumente pentru cununie. Un fel de generalizare priprita. Oricum, ar fi cam hilar sa-si zica „Coalitia pentru Cununie”, nu?

      # # # # #

      Evident ca argumentul @Dan este in neregula: odata ce casatoria este conditie necesara pentru constituirea familiei, nu poti sa modifici definitia casatoriei fara sa modifici odata cu ea si conceptul de familie. Faptul ca pana in prezent a existat doar un singur caz particular de casatorie (femeie-barbat) nu-i face argumentul valid. Ba mai mult, daca nici in viitor n-o sa existe in Romania decat casatorii femeie-barbat, tot invalid o sa fie argumentul.

      • Cred totusi, ca desi sunteti de acord cu faptul ca argumentul lui @Dan este gresit,nici dvs. nu sunteti riguros. E adevarat ca casatoria este o conditie necesara pentru existenta unei familii. Dar nu si suficienta. Pentru a fi si suficienta textul actual face precizarea ca ea trebuie sa aiba loc intre soti, iar textul propus precizeaza ca ea trebuie sa aiba loc intre un barbat si o femeie. Adica casatoria conduce la aparitia familiei doar in conditiile de suficienta in care aceasta (casatoria) are loc intre soti sau, daca modificarea este acceptata, intre un barbat si o femeie.
       Adica conditia necesara pentru aparitia familiei – casatoria – nu va fi interzisa intre doua persoane de acelasi sex, dar, nefiind indeplinita si conditia suficienta (sau restrictiva, daca vreti) de a fi intre soti(astazi) sau intre barbat si femeie (varianta propusa) ce rezulta in urma casatoriei nu va putea fi numit familie, dar va putea fi numit oricum altcumva. Atunci, oare de unde atata zbucium la membrii LGBT de a-i zice obligatoriu familie celei care rezulta in urma casatoriei lor si nicicum altfel? Oare nu din ce urmeaza in textul constitutional, care leaga parintii de familie?

      • @Adi

       In primul rand, nu vad in ce punct nu sunt riguros. V-as ruga sa-l indicati cu precizie (nu e vorba ca nu admit ca pot gresi, doar ca nu-mi dau seama in acest caz unde anume).

       In al doilea rand, in principiu sunt de acord cu ce ziceti in continuarea reprosului. Pana la urma trebuie sa-si defineasca clar scopul: vor drepturile asociate familiei in definitia ei actuala dar sub un alt nume, vor doar sa foloseasca acel cuvant anume indifferent ca vor avea eventual mai putine drepturi, vor sa nu existe nicio diferenta oficiala nici intre denumire nici intre drepturi? Mi-e teama ca, de fapt, in comunitatea LGTB sunt sustinatori ai fiecareia dintre variante, precum si unii indiferenti. Deci e cam greu de dus o polemica in care nu e bine definit punctul de vedere advers, el nefiind clar exprimat (eu n-am vazut o pozitie oficiala a comunitatii LGTB). Cred totodata ca li se atribuie din lagarul advers pretentii pe care nu le au neaparat. Niciuna din parti nu este sincera si nu are curajul sa isi asume pozitia.

       In al treilea rand, daca am inteles bine pozitia dvs. si a multora dintre sustinatorii moderati ai CpF, problema ce se dezbate este daca ESTE POSIBIL SA DESPARTIM [chestiunea daca Statul ar trebui sa recunoasca casatoriile homosexuale] de [chestiunea permisibilitatii morale a homosexualitatii si de scopul casatoriei (incluzand aici si copiii)].
       O dezbatere interesanta pe aceasta tema este de gasit in prelegerea lui Michael Sandel – Justice – ep.12, aici:
       https://www.youtube.com/watch?v=EzD9P-9sj4M

   • Demersul e ilogic si inutil juridic, asa e, insa e perfect logic in manifestarile politice ale bisericilor care au contribuit la obtinerea de semnaturi de la enoriasii inspaimanti preventiv cu previziuni apocaliptice despre – invizibile – hoarde de homosexuali care ar astepta, pasamite, la hotare, gata oricand sa invadeze tarisoara si sa darame o demografie deja catastrofal avariata.

    Nu prea vorbim despre temele reale si despre cauzele cunoscute care decimeaza populatia, ci ne ocupam sa definim familia ca sa stopam drobul de sare chiar inainte sa fie asta ceva real periculos.

 2. Avand in vedere ca o parte importanta a societatii a dorit modificarea sintagmei „intre soti” cu „intre un barbat si o femeie” in Constitutie, in scopul evident al interzicerii casatoriei intre persoane de acelasi sex cat si (ca intentie evidenta) al interzicerii adoptiei catre cuplurile de acelasi sex, este acest lucru suficient dpdv juridic? Se pare ca nu.
  Inteleg ca este foarte simplu (teoretic, dpdv juridic) sa se reglementeze printr-o lege organica, OUG, etc onoua sintagma gen „parteneriat” la care sa se asocieze aceleasi drepturi ca si cele ale familiei, inclusiv adoptia, practic o clona a familiei. Sigur, inteleg ca ar trebui sa se intample o revolutie legislativa (civila, penala) prin ajustarea fiecarei legi mentionate in articol, bucata cu bucata.

  In schimb dpdv politic, printr-un vot masiv pentru noua sintagma ar fi cam greu, mai ales ca asemenea incercari ar incalca spiritul Constitutiei asa cum va fi ea probabil modificata, si, teoretic, incercarile de mai sus ar trebui sa pice la CCR printr-o contestatie. Dar in Romania e posibil orice.

 3. Domnule Dănileț, mulțumim pentru definiții!

  Este posibil ca în eventualitatea adoptării noului articol din Constiuție, unele din aceste legi să devină neconstituționale – mă gândesc mai ales la „OUG alocația familială și de susțiere, 2003 Art.5”? Este posibil ca minorii aflați în familiile monoparentale să nu mai beneficieze de ajutorul acordat de stat în contextului noului articol? Dacă da, în ce măsură acest articol încalcă Conveția Europeană a Dreptuilor Omului? Mulțumesc.

  • Aline, nu devine niciuna neconstituţională. Noua sintagmă („între un bărbat şi o femeie”) aduce doar CLARIFICĂRI definiţiei CĂSĂTORIEI şi nu definiţiei familiei. Nu se modifică nici un drept existent în acest moment.

   Ca să înţelegi mai bine, citeşte conţinutul art. 48 din Constituţie(cel din prezent):
   Art. 48
   (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
   (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
   (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

   Până acum în România nu au fost soţi decât un bărbat şi o femeie. De ce crezi tu că dacă se înlocuieşte soţi cu („un bărbat şi o femeie”) ar fi restricţionat vreun drept existent în acest moment?

   • Domnule Danilet, va rog sa precizati ce se schimba in urma unei eventuale modificari a acelui articol din Constitutie, pentru ca in opinia mea (asa cum am precizat si intr-un comentariu anterior) se modifica definitia FAMILIEI (adica daca se modifica ceva dupa formularea FAMILIA se intemeiaza pe ……, nu e normal sa intelegem ca se modifica definirea familiei si nu a ce e inclus in textul ce urmeaza dupa?) si nu a CASATORIEI (adica a ceva ce e cuprins in textul care urmeaza dupa „familia se intemeiaza pe …) – asa cum intelege @DAN.
    In opinia mea, asa cum este ea definita in Constitutitie, daca nu ar exista Codul Civil, prin famile s-ar putea intelege ca se permite poligamia. Glumind putin, macar s-o definim in Constitutie ca fiind formata din maxi doi membri, pentru ca pluralul „soti” si „parinti” din Constitutie nu se limiteaza doar la doi.

    • Repet pentru @Alin şi ceilalţi…… NU se modifică nici o definiţie ci, în actualul context românesc, SE CLARIFICĂ definiţia căsătoriei. Rezultatul final va fi că atunci când se vor dori cu adevărat modificări, poporul român să fie consultat, aşa cum în cazul acestei clarificări se doreşte a se proceda.
     Într-un mod manipulator se spune că se urmăreşte interzicerea căsătoriilor homosexuale cu toate că ele nici acum nu sunt permise. Protejarea de către Stat a căsătoriilor homosexuale presupune considerarea ca o manifestare normală, firească, a acestui tip de comportament. Tot ceea ce este normal în societate se propagă apoi şi în sistemul educaţional. Părinţii din CpF luptă pentru stoparea acestei anomalii! Nu ştiu câţi dintre părinţii de copii, care citesc aceste postări, vor dori să înveţe copiii lor la şcoală că un comportament homosexual este normal şi că şi ei (copiii), dacă vor dori, vor putea să-l practice. Toleranţa unui comportament nu înseamnă şi punerea pe picior de egalitate a acestuia cu altul considerat ca firesc. De aceea mă aştept din partea dl. Danileţ la mai multă responsabilitate….
     Demersul a fost declanşat deoarece s-a constatat cum în alte ţări, s-a procedat într-un mod nedemocratic la modificări constituţionale (prin interpretări abuzive), fără consultarea cetăţenilor acestor ţări! Totul făcut la presiunea unor grupuri minoritare, de lobby, ceea ce este nedemocratic, mai ales pe chestiuni constituţionale. Demersul CpF este unul absolut democratic i-ar piedicile care i s-au pus până acum sunt din categoria celor specifice mai degrabă dictaturilor ……

     • Sunteti fantastic: intr-o fraza se schimba niste cuvinte cu altele si dvs. spuneti ca nu se modifica nimic. Clarificare era daca dupa textul actual se punea punct si se continua cu „prin soti se intelege un barbat si o femeie.
      Textul actual spune: familia se intemeiaza pe casatoria dintre soti (propus: intre un barbat si femeie) …. si dvs. sustineti ca in discutie este actul casatoriei si nu famila. Modificarea asta nu impiedica una viitoare de forma: Crsxa se intemeiaza pe casatoria intre doi barbati sau Crsxb se intemeiaza pe casatoria dintre doua femei. Adica, nimeni nu impiedica doi barbati/ sau doua femei sa se casatoreasca, dar ce rezulta in urma casatoriei sa nu se numeasca familie. Cu asta sunteti de acord? Daca da, atunci inseamna ca pretentia LGBT de a spune famile pentru ce rezulta in urma casagoriei nu tine de dreptul sau nedreptul lor de a se casatori, ci, inopinia mea de ceea ce vine dupa aceasta in textul constitutional si anume de PARINTI, care nu vor putea fi decat hn barbat: TATA si o femeie: MAMA, pentru ca doar membrii unei familii pot fi PARINTI. Daca pana acum incertificatul de nastere a unui copil scrie ION la tata si MARIA la mama (eventual lipseste prenumele tatalui), adica doar cum poate fi biollgic, evident ca urmatorul pas al progresului va fi pretentia ca in certificatul de nastere sa scrie PARINTE 1 : Ion, PARINTE 2: Vasile (ca doar n-o sa scrie mama: Vasile sau Tata: Maria), apoi ca sa nu se simta discriminati (ei, dar banuiala mea e ca vor baga copilul la inaintare, adica sa nu fie diferit fata de ceilalti colegi de clasa, sa le scrie la toti la fel in catalog) vor cere sa se scrie asa in toate certificatele de nastere. Problema este ca eu nu accept sa ma transform din tata in parinte1 si va anunt. ca sotia este si mai inversunata in a accepta sa se transforme din mama in parinte2 (am reusit totusi sa o conving sa accepte2, dar banuiala mea este ca a facut-o in urma faptului ca, fiind mai inteligenta decat mine, a cedat prima, fiind convisa ca bazaconiile astea nu se vor petrece pe parcursul vietillor noastre), asa ca ne vedem la referendum.

 4. Se rostogolesc tot felul de confuzii și false semnale de alarmă, în special privind situațiile particulare precum familia monoparentală.

  Să pornim de la text.
  Proiectul de revizuire a Constituției vizează înlocuirea cuvântului „soți” cu sintagma „un bărbat și o femeie”. Art. 48, al. 1 din Constituție urmând a suna astfel:
  „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

  Câteva concluzii:
  – nu se redefinește familia. Textul spune doar că „familia SE ÎNTEMEIAZĂ”, nu spune ce este, ce nu este sau cum ar trebui să fie familia. Spune doar de unde pornește sau cum se naște o familie. Nimic diferit de ce există în prezent.
  – nu se redefinește căsătoria. În prezent, în România se pot căsători doar un bărbat cu o femeie. Iarăși, nimic nu se schimbă.
  – modificarea propusă nu afectează niciun alt înțeles al familiei dintre cele prezentate de dl. judecător Dănileț.

  Familie SE ÎNTEMEIAZĂ pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, iar ce urmează după această întemeiere intră în complexitatea vieții. Bunicii, mătușile, copii, nepoții, mamele singure, Azorel și Miaunel și oricine mai intră în familia extinsă sau restrânsă de vicisitudinile sorții sunt în perfect acord cu Constituția.

  Demersul Coaliției pentru Familie, un exercițiu civic și democratic de un nivel fără precedent în țara noastră, urmărește adăugarea unui plus de exactitate textului constituțional, lucru care nu poate fi decât benefic.

  • Felicitari pentru luciditate si gandire rationala si sanatoasa, calitati foarte rar intalnite in ziua de azi. O explicatie excelenta.

   • Foarte corectă analiza. Postati acest comentariu si pe articolul precedent referitor la aceiasi problema ( democrația cu toporul) si încheiati „razboiul”!

  • „Demersul Coaliției pentru Familie, un exercițiu civic și democratic de un nivel fără precedent” vizeaza modificarea Constitutiei. Atata vreme cat in Constitutie exista sintagma prezenta , legislatia familiei poate fi modificata si adaptata nevoilor reale ale cuplurilor din secolul 21. Fie ca este parteneriat civil intre persoane de acelasi sex sau barbat si femeie. In momentul in care tu restricționezi in constitute un astfel familia la nivel strict de barbat si femeie, inca de la inceputurile ei, de la intemeiere, orice modificare a codului familiei sau legilor aferente va fi posibila dupa modificarea Constitutiei. Degeaba ne dam dupa cires, asta e realitatea :).

 5. De ce ar mai fi nevoie de familie in conditiile in care indivizii -barbati / femei- au o oarecare independenta economica?
  Copii in eprubeta, batrani institutionalizati si, pana cand moartea ne va desparti, sex de voie cand, cum si cu cine ne place.
  Taxe, taxe, solidaritate pe facebook, distractie la youtube, circulati, circulati…

  Ce mai la deal la vale cu traditia, cu iubirea de mosie si de neam. Tabula rasa, punct si de la capatul dinspre unu al libertatii!

  Tatal nostru, pater familias, iarta-ne noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri.

 6. Stimate domnule Danilet,

  va stimez si va citesc cu placere articolele.

  De data aceasta faceti, din punctul meu de vedere, o inversie logica: porniti de la familie ca sa ajungeti la definirea casatoriei cind chestiunea e taman pe dos.

  Ceea ce se doreste de catre semnatarii petitiei cu pricina este a defini casatoria astfel incit sa perpetuam in societate un anumit tip de familie. Adica invers.

  Cred ca discutia logica si etica ar trebui sa porneasca de la modelul de societate pe care vrem sa-l avem in Romania pe viitor. Daca vrem o societate „multi-culti” in care toata lumea sa aiba toate drepturile ma intreb, pe buna dreptate, de ce nu am reglementa si poligamia? Nu stiu daca e adevarat, dar am auzit ca in USA poligamia chiar se practica la scara larga de niste secte .

  Chiar asa: de ce sa fie fair o casatorie formata numai intre un barbat si o femeie sau intre doi barbati si doua femei si nu si intre mai multi barbati si/sau mai multe femei?

  Las libera imaginatia dvs si a cititorilor articolului in legatura cu posibile modificari la legea adoptiilor in cazul inaugurarii casatoriilor „poli”.

  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  PS: aceeasi incurcatura logica o face si domnul CTP cind ne povesteste ca a crescut intr-o familie formata din mama si bunica dansului.

  • Asadar Coalitia pentru FAMILIE dorește modificarea unui articol din Constituție care se referă la FAMILIE, invocând ca argument „FAMILIA tradițională”, însă ceea ce vizează, de fapt, este limitarea căsătoriei. Sincer, eu sunt de acord că acesta e scopul. Însă el nu a fost spus în mod deschis.

   • Ati remarcat afinitatile proruse ale CpF, nu-i asa? Daca da, intelegeti ca, dat fiind contextul, problema nu mai e doar juridica, ci si geopolitica, vestul putred vs moscova pravoslavnica.
    Totusi, e legitim sa se puna problema familiei traditionale pe cat e de legitim sa se puna problema familiei dpdv strict laic, secular.. Pdv laic secular, e la fel de partizan ca cel traditional, nu e standardul sau reperul (v. cauza Lautsi vs Italia)
    https://7676076fde29cb34e26d-759f611b127203e9f2a0021aa1b7da05.ssl.cf2.rackcdn.com/eclj/weiler_lautsi_third_parties_submission_by_jhh_weiler.pdf
    21. Today, the principal social cleavage in our States as regards religion is not among, say Catholics and Protestants, but among the religious and the ‘secular’. Secularity, Laïcité is not an empty category which signifies absence of faith. It is to many a rich world view which holds, inter alia, the political conviction that religion only has a legitimate place in the private sphere and that there may not be any entanglement of public authority and religion… It is a political position, respectable, but certainly not “neutral.” The non-laique, whilst fully respecting freedom of and from religion, embrace some form of public religion as I have already noted. Laïcité advocates a naked public square, a classroom wall bereft of any religious symbol. It is legally disingenuous to adopt a political position which splits our society, and to claim that somehow it is neutral. …28. It is clear that given the diversity of Europe on this matter there cannot be one solution that fits all Members, all classrooms, all situations. One needs to take into account the social and political reality of the locale, its demographics, its history and the sensibilities and sensitivities of the Parents.

 7. Daca suntem la definitia de termeni, as atrage atentia ca demersul de a impune prin lege traditia si preceptele unei religii se cheama in toata lumea fundamentalism religios. O fi bun, o fi rau, nu stiu, nu ma pronunt, dar din cate stiu asa se cheama.

  • Orice lege se face cumva, pana la urma. Daca nu se face dupa ideologia unora (in speta, religia), se va face dupa a altora. Daca nu se impune o ideologie, se impune alta. Asa ca ce spuneti n-are nici o noima.
   Intamplator (sau nu), ideologia religioasa crestina are de partea ei si biologia, si o experienta de milenii, cu bune si rele. Ideologia cealalata nu ofera absolut nimic in afara de promisiuni false care in realitate duc la haosul si tampenia care a cuprins Occidentul si poate fi vazuta de oricine are ochii deschisi si un creier sanatos in spatele lor.

   • Lamentabil, confundati cumva cu oricum. Daca o lege se face cumva, nu inseamna ca se poate face oricum.

    Oricum, m-ati lamurit cu privite la dilema mea: in cazul nostru fundamentalismul religios e bun. E crestin, e de-al nostru, deci e bun.

   • Curat murdar coane Mens Sana (ori, nu-cumva, Mens Incuratus?). Dupa preambulul ipocrit, legile (care se fac “cumva”, dupa cum ne inteleptesti) vin intotdeauna sa ingradeasca niste drepturi si libertati. Cand ingradirile se construiesc discretionar doar in jurul unor oameni care n-au alta vina decat faptul ca natura i-a creat “altfel”, se zice ca ar fi vorba despre discriminare. Asa considera minti mai luminate decat cea a Intunecimii Preafericite (cel cu chipul incrustat pe clopot) si cele ale liotei PSD-iste care-i sufla-n ciorba. Asa considera, de exemplu, Papa Francisc si semintii cu traditie crestina precum cea greaca si cea irlandeza.

    Voi v-ati gandit si-ati socotit cum sa feceti sa-mpingeti tara asta amarata, din nou, la curul Europei! Cu tafna si mandrie proletara!

  • Inteleg sa sunteti pentru permiterea casatoriilor polimoroase si poligame? De unde vin aceste interdictii, daca nu din traditie?
   De fapt, daca sunteti consecvent pana la capat, pe acest principiu cred ca ar trebui sa fiti pentru abolirea casatoriei, care nu e altceva decat o cutuma traditionala.

   • Daca resping ideea impunerii traditiei prin lege nu inseamna ca resping existenta traditiei. Una e sa mi se ofere ceva, alta e sa mi se interzica ceva. Tare argumentul asta, daca respingi fundamentalismul religios, mergi pana la capat, nu cumva sa mai tii o traditie. Nu fii ipocrit! Tare.

    • Tot nu mi-e clar de ce complementaritatea sexuala e fundamentalism religios, iar monogamia e doar o traditie care poate fi impusa prin lege.

     • In ziua de azi cutumele traditiei si preceptele religioase nu sunt sursa pentru alcatuierea legii. Asta spun si am incheiat. Poate oricine sa nu fie de acord, e treaba lui. Daca ceva nu va este clar si va supara asta, cercetati problema. Pot fi cauze de alta natura pentru care exista o lege sau alta. Daca ele sunt exclusiv traditie/religie, nu e in regula.

 8. „Art. 48 – Familia (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”
  Deci daca inteleg bine constitutia nu elimina nici macar posibilitatea familiilor poligame (nu specifica ca sotii sunt in numar de 2).

  • Este exact ce scriam mai sus dar din păcate domnul judecator nu ne lamurește.
   Nu ne lamurește nici domnul CTP.

   Tot ce înțeleg din tam tamul ăsta e că trei milioane de cetățeni pot avea o inițiativă dar doar dacă această inițiativă este politically correct. Ce este politically correct si ce nu e politically correct decide un grup restrîns de cetațeni care știu mai bine cum trebuie strunită gloata.

   Și cam așa merge treaba in democrație după cum văz eu..

   • Intr-adevar, frate George. Daca 3 milioane de oameni vor face o petitie pentru a restabili pedeapsa cu moartea, pentru a legaliza bataia femeilor, a redeschide lagarele de concentrare pt tigani sau pentru a decreta rugaciunea obligatorie seara, inainte de culcare, da, nu o vor putea face. De ce? Nu pentru ca propunerea ne e „politically correct”, ci pentru ca incalca libertatea persoanei si drepturile fundamentale. Cam asta-i. Atata vreme cat casatoria este o alegere facuta intre 2 adulti in deplinatatea facultatilor mintale, restul lumii se poate uita chioras, dar cam atat. Presedintele Frantei, casatorit cu o femeie cu 25 de ani mai varstnica, poate soca inca si mai mult fanii ideilor preconcepute de tipul tau dacat 2 baieti sau doua fete care aleg sa-si uneasca destinele. Libertatea de alegere a indivizilor este inalienabila atata vreme cat nu incalca libertatea celorlalti. Luptele de arriere-garde duse de un BOR corupt, securist si falos sunt pierdute d’avance. Si asta, indiferent de ce va fi sau nu trecut ion constitutie. Realitatea este cea pe care o vedem (>30% cupluri nu se mai casatoresc + rata divortialitatii), nu cea pe care o imaginam…

    • „Daca”.
     Daca drobul de sare va cadea de pe dulap, atunci @ ionut isi va vedea indeplinite scenariile.
     Dar scenarii de genul asta dece nu te bintuie „Daca eu, @ ionut, voi face o petitie pentru a restabili pedeapsa cu moartea, pentru a legaliza bataia femeilor, a redeschide lagarele de concentrare pt tigani sau pentru a decreta rugaciunea obligatorie seara, inainte de culcare, ” (caci tie vad ca iti trec prin minte asemenea grozavenii) eu, @ ionut, dece sa nu am cistig de cauza, ci doar cei 3 milioane de zabauci?
     Convinge-i pe cei 3 milioane, sau schimba poporul.

     • Nu ma intereseaza sa conving 3 milioane de oameni pt sustinerea unei aberatii, de tipul celor propuse de mine si citate de tine sau de tipul celei propuse de asa-zisa coalitie pt familia traditionala. Propunerile mele contin acelasi grad de aberatie precum cea sustinuta de coalitia in chestiune.
      Nu ma intereseaza sa „schimb poporul”, caci poporul nu sunt 3 milioane ci 20, nici apartenenta la UE sau aderarea la valorile lumii civilizate, in care libertatea de alegere a indivizilor este inalienabila atata vreme cat nu incalca libertatea celorlalti.
      Initiativa asa-zis civica, politica si securistica in fapt, incalca principiul libertatii persoanei, deci drepturile fundamentale. Or, constitutia le apara.
      Art 26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea insăsi, dacă nu incalcă drepturile si libertătile altora (…)
      Or,voi incalcati drepturile si libertatile altora…

 9. In sfarsit o abordare profi! Ca suntem sau nu de acord e altceva.
  Nu putem sa judecam chestiunea pana nu intelegem despre ce e vorba, nu?
  Pentru unii pare ceva simplu, evident… ferice de ei!
  Ma bucur ca ati ales sa postati aici, e un volum mare de munca… basca abilitatea de a citi si interpreta legea in sensul ei, lucru care nu e chiar la indemana amatorilor.
  Pe de alta parte nu ma asteptam ca familia sa fie reglementata atat de divers, logic mi se parea sa fi fost o reglementare unica, detaliata, dar si comprehensiva, la care sa faca referire apoi restul de legi care abordeaza chestiuni conexe.

  Ca o parere personala, de amator, modificarea are sens, se expliciteaza ca e vorba de „numai” doua persoane ( o si un) si ca sunt de sex opus. Chiar daca legile de acum completeaza ambiguitatea constitutionala, modificarea propusa nu mai permite aparitia unor posibile schimbari legislative ordinare care sa schimbe total situatia de ansamblu de acum, respectand litera constitutiei.
  Dar nu bag mana in foc ca inteleg toata tarasenia, de aceea astept cu maxim interes explicatiile dvs.

 10. Deci, daca inteleg bine, nici familia, nici institutia casatoriei si nici traditia nu sunt in pericol!
  Care e problema?
  „Sa nu cumva…?”
  Constat deci ca metoda „aoleu, maica!” ramane reperul romanesc in toate domeniile, in ciuda rezultatelor sale concrete, care ilustreaza perfect zicala „de ce ti-e frica, de-aia nu scapi!”
  Pe scurt, de frica comunistilor, Ceausescu a fost executat (comunistii au disparut?), de frica sa nu ne vindem tara strainilor, am dat-o de buna voie escrocilor autohtoni, de frica sa nu avem tineret depravat, am introdus religia in scoala, etc., etc..
  A functionat ceva conform anticiparilor si a masurilor extreme luate isteric si patimas? Nu cumva am dat din lac in put?
  Acum, de frica „contaminarii” familiei traditionale de catre „prozelitismul homosexual”(cum spunea un comentator, aparent, normal la cap…!???), vrem modificarea Constitutiei!
  Prin aceasta masura, impiedicand casatoria intre homosexuali, vom salva familia traditionala! Mult succes!
  Ar fi o exclusivitate mondiala ca astfel, barbatii si femeile din Ro, predispusi la violenta si inselatorie, sa se respecte, sa nu-si mai considere copiii ca pe o proprietate privata cu care sa faca exact ce vor „eu te-am facut, eu te omor!”, sau sa transforme precaritatea materiala si educationala a multor familii romane, in prosperitate si reusita…!
  Foarte inteligent, totusi, cel care a reusit aceasta deviere a atentiei de la adevaratele probleme ale familiei, prin desemnarea celei mai teribile primejdii : casatoria homosexualilor!

  • Sansa de a intelege cat de cat traditia familiei (la origine sclavii casei, inclusiv genitori, aflati sub autoritatea unui pater familias) este conturata si de dinamica ratei divorturilor.
   Varful de lance al „dezintemeierii” casatoriilor -in primul rand prin acordul partilor- il reprezinta statele bine dezvoltate economic unde durata medie a casatoriei este de cca 10 ani. In jur de 50% din cupluri divorteaza si isi cauta iubiri alternative. Daca avem in vedere si evolutia natalitatii in lumea civilizata, lucrurile se complica cu celula de baza a societatii.
   In aceste conditii a legifera in domeniu inseamna a media intre interesul privat si cel public. Grea problema.

 11. Chestiunea nu este o problema juridica. Legislatia este reflexia sentimentelor si valorilor unei societati la un moment dat. Si trebuie sa le reflecte, de preferinta, cat mai fidel.
  Introducerea mentiunii respective in constitutie are doua obiective:
  a) Cimentarea situatiei de fapt (modificarea ulterioara a constitutiei e dificila), ceea ce denota frica paturii conservatoare a societatii in fata evolutiei rapide a mentalitatilor, practicilor, valorilor. In masura in care lucrul se va petrece, efectul pervers si toxic este ca va veni momentul in care majoritatea societatii romanesti va aschiesa la casatoria intre persoane de acelasi sex, insa legea (prin cimentarea constitutionala a anacronismului) nu o va permite. Divortul potential dintre societate si legislatie este grav. tocmai pt ca legislatia trebuie sa fie reflexia fidela a mentalitatilor, valorilor si intereselor societatii de la un moment dat. Facilitatea modificarii legislatiei, flexibilitatea legislatiei este vitala intr-o democratie si intr-o lume care se misca cu repeziciune.
  b) Un obiectiv politic (pt biserica si paturile conservatoare, tip M Munteanu, etc, de sorginte securistica si pseudo-legionara si psudo nationaliste) si un obiectiv de oportunitate politica (a PSD in particular) – pt a crea diversiune aducand pe agenda publica un subiect hors propos.

 12. „Intarata-i, drace!” – cam asa suna un rezumat a ceea ce vedem prin tarile din Vest cu SJW (social justice warriors) si PC (politically correctness) stangisti. Comunismul a decedat din motive economice si din lipsa de legalitate, acum sustinatorii comunismului adevarat vor sa impuna revolutii de alt fel – ale minoritatilor, ale celor ce se opun familiei normale, ale musulmanilor.
  Ideologia asta bolnava care spune mai pe fata sau mai pe la spate ca Crestinismul este rau, iar tot ce declara ca nu este Crestin este bun duce la aberatii precum protejarea femeilor, exceptand cand agresorii sunt Musulmani sau emigranti, protejarea dreptului la libera expresie, exceptand cand cei ce si-o exercita sunt Crestini, albi, heterosexuali si muncesc cinstit.

  Societatea occidentala s-a dezvoltat datorita stabilitatii data de sistemul statal de inspiratie Crestina si umanista. Acum vesticii invata la scoala ca Crestinismul este echivalent cu Evul Mediu, cu Inchizitia si cu prigonirea minoritatilor de tot felul. Ca a existat o perioada „de aur” a Islamului, timp in care stiinta, cultura si artele au fost practic inventate de Musulmani. Ca Cruciadele au fost de fapt expeditii criminale organizate de Crestini si soldate cu uciderea a numerosi civili Musulmani, Evrei si Crestini. Ca homosexualitatea face ca un om sa devina automat mai „creativ” si mai inteligent decat fraierii ailalti. Ca acei ce sunt atei sau agnostici dovedesc automat un nivel de inteligenta superior celor care cred in Dumnezeul Crestin.

  Treaba asta cu invatarea unei noi normalitati a capatat avant in ultimii zeci de ani. A pornit catinel cu propaganda care spune ca negrii sunt victime ale albilor, a continuat cu propaganda care spune ca homosexualii au nevoie de gay pride parade ca sa dovedeasca lumii intregi ca nu au complexe de inferioritate, grasii sunt considerati persoane exemplare, Musulmanii sunt doar niste biete victime ale albilor si trebuie adusi in Vest ca sa plateasca albii Crestini de acum pentru Cruciadele de acum cateva sute de ani. In urma lipsei de reactie a majoritatii au ajuns sa apara cei ce au sex variabil si care se pot numi azi barbati, iar maine femei – cu toate consecintele ce decurg de aici. De la gradinita se incearca incurajarea copiilor sa-si schimbe sexul, chiar fara acordul parintilor, daca doresc asta (in State). Exista prin Statele Unite reviste unde pedofilii sunt considerati victime si se poarta discutii despre ce inseamna pedofilie.

  Pasul logic urmator sunt discutiile despre poligamie si de ce monogamia este o simpla reminescenta Crestina invechita. Se experimenteaza prin Norvegia situatii cand copiii sunt atat de independenti incat ajung sa ii toarne pe parinti la autoritati pentru te miri ce fapte, iar statul este cat se poate de saritor sa-i ia pe acestia de la parinti si sa-i decada pe parinti din drepturi. Probabil ca ne pregatim pentru copiii creati in incubatoare care vor fi ai statului inca de la inceput. „1984” si „A brave new world” au devenit tot mai aproape de realitate.

 13. Articolul precizeaza ca parteneriatele civile incheiate intre persoane de acelasi sex nu sunt recunoscute in Romania (care nici nu are o astfel de situatie reglementata juridic), dar nu precizeaza statutul casatoriilor incheiate in strainatate, de exemplu intr-o alta tara UE, intre persoane de acelasi sex (exista tari care au posibilitatea atat a parteneriatului cat si a casatoriei).

  Sa presupunem urmatoarea situatie: doua cupluri de turisti francezi fac turism montan in Romania; Jean si Marie sunt casatoriti, la fel si Robert si Michel sunt casatoriti, deci ambele cupluri au un certificat de casatorie identic. Se intampla o avalansa Marie si Michel sunt grav raniti si decedeaza dupa o saptamana.

  Va trata statul roman sotii supravietuitori in mod diferit, in timpul spitalizarii si de-a lungul formalitatilor (autopsie, preluarea corpului etc)??? desi cele doua cupluri au un act de casatorie identic??

 14. Este evident că discuţia legată de căsătorie şi familie trebuie purtată pe mai multe planuri, cel juridic fiind doar unul dintre ele, cel care ar închide-o prin formalizare. Definiţiile juridice enumerate sunt circumstanţiale (nici nu s-ar putea altfel), cum că « familia » trebuie înţeleasă în mai multe sensuri. Multe dintre aceste definiţii sunt nu doar limitative, ci şi limitate.

  Dar, mă întreb eu, având în vedere propunerea CpF, prin căsătorie (liber consimţită) ar putea forma o familie un fost el devenit ea şi o fostă ea devenită el (în urma unor operaţii transgenice)? Pun întrebarea cât să vedem dacă nu cumva CpF îşi doreşte o suprapunere voită (forţată?) a planurilor juridic şi religios-partinic (protestanţii, ca să ne limităm la creştini, au o altă poziţie, ceea ce face că ar fi excesiv să se vorbească de o poziţie unitară « creştină » în cauză). Pentru că nimic nu împiedică un anumit cult religios creştin (ortodox, catolic etc.) sau chiar religie să-şi facă propriile reguli, inclusiv cea de a nu accepta spre căsătorie religioasă decât pe cine şi cum vrea, după cum nimic nu obligă un cuplu să treacă prin faţa administratorului de sacramente sau ritualuri pentru a avea un anumit statul juridic independent de partea religioasă. Nu este de blamat că CpF îşi doreşte această suprapunere de planuri, dar este de discutat dacă şi de ce corpul social în ansamblul ar fi dispus să o accepte.

  Ce nu am văzut să remarce CpF sunt alte câteva aspecte legate de art. 48 alin 1 din Constituţie : acesta are un interesant glisando dinspre familie/soţi spre părinţi (nu ştim cine sau ce sunt aceştia, dacă ar fi cei de mai sus, implicitul fiind dăunător aici) ; textul pare să introducă o obligaţie de a avea copii pentru a fi o familie (ce te faci cu infertilitatea naturală/medicală în acest caz -mai poate fi vorba de familie ?) ; « educaţia şi instruirea copiilor » mai joacă şi ea feste prin formularea strict constituţională : ai cui copii, chiar şi ai altora ? doi divorţaţi de sex opus recăsătoriţi (să zicem de tip Tăriceanu) pot forma o familie?

  Cum că toată dezbaterea propusă de CpF se rezumă, de fapt, la recunoaşterea sau nu a căsătoriilor homosexuale din punct de vedere strict juridic, chiar dacă acesta este un domeniu în care religia nu deţine monopolul (dar şi-ar dori băgată măcar coada, într-un elan al puterii de a se autospori, dând naibii minoritatea şi diferenţa, în drum spre un unitarism sectar şi monopolist). Aşa revenim şi la căsătoriile transgenice. Aporie, ţine-te bine!

  • Ca sa va iasa pasienta, nu ezitati sa puneti drobul de sare pe dulap: „un fost el devenit ea şi o fostă ea devenită el”. Ca e plina lumea de astfel de cazuri :P
   Apoi, ati uitat un alt „drob”: cind ambii soti (se poate intimpla) sau unul dintre ei este nefertil; si ati mai putea cauta tot feluri de „droburi”.
   Sigur ca nu va folositi de maciuca democratica ori toporul democratic, ca prostimea aia multa.

 15. Dacă tot ți-ai propus ca țel „informarea în mod corect a populației”, poate ar fi fost bine să te informezi chiar tu despre subiect, Cristi.
  Nimeni n-a propus „redefinirea familiei”.
  Indiferent de rezultatul referendumului, sau de ținerea sau anularea lui, nu se schimbă absolut nimic dpv legal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cristi Danilethttp://cristidanilet.wordpress.com/
Cristi Danileţ este judecător din anul 1998, iar în perioada 2011-2016 a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este promotorul educației juridice în școli și licee www.educatiejuridica.ro si membru fondator al asociației Voci pentru Democrație și Justiție www.vedemjust.ro

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro