duminică, decembrie 5, 2021

Festina lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat și excepțional atribuțiile de esență ale unui parlament

Articol de Dragoș-Alin Călin și Irina Alexe

Rezumat:

Constituția României, republicată, conține norme ce vizează principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și norme care permit Guvernului, în anumite condiții, să utilizeze delegarea legislativă excepțională pentru a adopta ordonanțe de urgență, în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în domenii rezervate legii, inclusiv în domenii ce fac obiectul legilor organice.

Analizăm aspectele privind modalitatea de legiferare, de către Guvern, conturată ca regulă în România în ultimii ani, ce a produs o deplasare a rolului constituțional al Parlamentului de unică autoritate legiuitoare către Guvern, care a devenit în fapt un legiuitor real în aproape toate domeniile, precum și aspectele ce vizează rolul ulterior al Parlamentului care, de cele mai multe ori aprobă, cu ori fără modificări sau completări, și câteodată respinge, după intervale de timp considerabile, actele normative emise de Guvern, în lipsa unor termene limită prevăzute în Constituția României pentru finalizarea procedurii parlamentare. Analiza realizată vizează în mod succint cadrul constituțional național referitor la delegarea legislativă în România, dar mai ales aspecte tehnice relevante pentru noul rol asumat de Guvern și lipsa oricărei atitudini indubitabile a Parlamentului pentru limitarea situației atipice într-un stat democratic, caracterizat prin previzibilitatea și claritatea legislației.

De asemenea, sunt analizate atribuțiile în materie, precum și practica instituțiilor naționale care pot oferi remedii atunci când există indicii că Guvernul încalcă sau depășește limitele constituționale: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, respectiv instanțele judecătorești. În context, sunt avute în vedere și avizele în materie ale Comisiei Europene pentru Democrație în Drept, iar concluziile relevă importanța respectării principiului colaborării loiale și al respectului reciproc între autoritățile/instituțiile statului, în scopul asigurării echilibrului între puterile statului.

Cuvinte-cheie: principiul separației și echilibrului puterilor în stat; delegarea legislativă; stat de drept; principiul colaborării loiale; ordonanțe de urgență; România; Parlament; Guvern; Curtea Constituțională; Avocatul Poporului; Comisia de la Veneția

Abstract:

The Romanian Constitution, republished, contains rules which concern principle of separation of powers in the state government and principle of checks and balances, as well as rules that allow the Government, under certain conditions, to use the exceptional legislative delegation to adopt emergency ordinances, in extraordinary situations, whose regulation cannot be deferred, in areas reserved to the law, including in areas subject to organic laws.

We analyze the issues regarding the way of legislating, by the Government, outlined as a rule in Romania in recent years, which has produced a shift of the constitutional role of the Parliament as unique legislative authority to the Government, which has in fact become a real legislator in almost all areas, as well as aspects concerning the subsequent role of the Parliament, which most often approves, with or without modifications or completions, and sometimes rejects, after considerable time intervals, the normative acts issued by the Government, in the absence of deadlines stipulated in the Romanian Constitution for the end of the parliamentary procedure. The analysis carried out briefly refers to the national constitutional framework regarding the legislative delegation in Romania, but especially the technical issues relevant to the new role assumed by the Government and the lack of any undoubted attitude of the Parliament for limiting the atypical situation in a democratic state, characterized by predictability and clarity of legislation.

Also, the competences in this matter are analyzed, as well as the practice of the national institutions that can offer remedies when there are indications that the Government violates or exceeds the constitutional limits: the Constitutional Court, the Ombudsman, and the courts. In this context, the opinions of the European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission) are also considered, and the conclusions show the importance of respecting the principle of sincere cooperation in full mutual respect between the state authorities/institutions, in order to ensure the balance between the powers in the state government.

Keywords:principle of separation of powers in the state government; principle of checks and balances; legislative delegation; Rule of law; principle of sincere cooperation; emergency ordinances; Romania; Parliament; Government; Constitutional Court; Ombudsman; Venice Commission

I. Introducere

O lege adoptată recent de Parlamentul României privind respingerea, după mai bine de 13 ani de la publicarea sa în Monitorul Oficial, a unei ordonanțe de urgență emisă de Guvernul României în materia organizării judiciare (OUG nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), a reprezentat situația premisă a acestui articol.

Este cert că modalitatea de legiferare aproape generală prin ordonanțe simple sau de urgență, conturată ca regulă în România în ultimii zece ani, a produs o deplasare a rolului constituțional al Parlamentului de unică autoritate legiuitoare către Guvern, care a devenit în fapt un legiuitor real în aproape toate domeniile, Parlamentul fiind transformat într-un fel de notar public, care de cele mai multe ori aprobă, cu ori fără modificări sau completări, și câteodată respinge, după intervale de timp considerabile, actele normative emise de Guvern, în lipsa unor termene limită prevăzute în Constituția României pentru finalizarea procedurii parlamentare. Lipsa unor astfel de termene a fost sesizată și de doctrină1, subliniindu-se necesitatea introducerii acestora în textul constituțional cu ocazia unei revizuiri viitoare.

Comisia Europeană pentru Democrație în Drept (Comisia de la Veneția), prin Avizul nr. 950/2019, a reținut că, „în vreme ce Constituția prevede în mod clar că ar trebui să fie măsuri excepționale, legislația promovată prin ordonanțe de urgență a devenit o rutină în România. Normele fundamentale ale funcționării instituțiilor-cheie ale statului se schimbă prea repede și prea des, fără o pregătire și fără consultări, ceea ce ridică întrebări legitime cu privire la soliditatea rezultatului și a motivelor reale care stau la baza unora dintre aceste schimbări. Această practică slăbește controlul extern asupra Guvernului, contravine principiului separației puterilor și afectează securitatea juridică. Comisia de la Veneția a invitat autoritățile române să limiteze drastic utilizarea ordonanțelor de urgență”.

De altfel, prin limitarea excesivă a rolului Parlamentului se pune în discuție inclusiv încălcarea principiului separației puterilor, reglementat de art.1 alin.(4) din Constituția României, puterea executivă arogându-și un rol preeminent în activitatea de legiferare.

Articolul prezintă în mod succint cadrul constituțional național referitor la delegarea legislativă în România, dar mai ales aspecte tehnice relevante pentru noul rol asumat de Guvern și lipsa oricărei atitudini indubitabile a Parlamentului pentru limitarea situației atipice într-un stat democratic, caracterizat prin previzibilitatea și claritatea legislației. Sunt avute în vedere situații statistice aferente anilor 2010-2019 dar și, parțial, anului 2020, precum și exemple concrete ce vizează cu precădere domeniul penal și judiciar, respectiv organizarea și funcționarea unor structuri relevante pentru aceste domenii și alte exemple edificatoare pentru realizarea scopului urmărit.

II. Unele aspecte privind delegarea legislativă în România

Delegarea legislativă este reglementată de dispozițiile art. 115 din Constituția României, republicată2. Din interpretarea textului constituțional rezultă că atribuția Parlamentului de a legifera poate fi exercitată de către un organ al puterii executive și anume de Guvern, atunci când intervine unul dintre în cele două posibile tipuri de situații menționate în text: (I) abilitarea Guvernului de către Parlament, printr-o lege specială, de a emite, într-o perioadă de timp limitată, ordonanțe în anumite domenii ce nu pot face obiectul legilor organice, respectiv, (II) abilitarea constituțională excepțională, permanentă, a Guvernului, ce poate fi materializată prin emiterea unei ordonanțe de urgență, ce nu presupune o abilitare expresă din partea Parlamentului de a legifera în anumite domenii, care pot să facă și obiectul legilor organice, atunci când sunt întrunite condițiile prevăzute de alin. (4) al art. 115 și nu intervine una dintre interdicțiile menționate de alin. (6) al aceluiași articol.

Semnalăm faptul că, dacă regimul ordonanțelor Guvernului emise în temeiul legii de abilitare este prevăzut atât în textul art. 115 cât și în textul alin. (3) al art. 108 din Constituție, care dispune că „[o]rdonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta”, respectiv al alin. (4), referitor la procedurile de semnare, contrasemnare și publicare a acestor acte normative, în ceea ce privește regimul juridic al ordonanțelor de urgență, acesta este prevăzut doar de alin. (4) – (8) ale art.115. Codul administrativ3 preia și detaliază, în art. 37, tipurile de acte adoptate de Guvern, realizând distincția între ordonanțe și ordonanțe de urgență și precizând inclusiv faptul că „(î)n situații extraordinare se adoptă ordonanțe de urgență, în condițiile art. 115 alin. (4) – (6) din Constituție”.

Analizăm în cadrul studiului nostru doar forma delegării excepționale, pe care constituantul a prevăzut-o a fi realizată prin intermediul ordonanțelor de urgență, fără a mai fi nevoie de o abilitare prealabilă din partea Parlamentului, atunci când există situațiile extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și sunt îndeplinite și celelalte condiții constituționale.

În doctrină au fost subliniate și explicate atât sintagma „caz excepțional” (prevăzută de textul anterior revizuirii), cât și sintagma „situație extraordinară” (prevăzută de textul în vigoare), prin invocarea jurisprudenței Curții Constituționale a României: „așa cum a statuat în mod constant în jurisprudența sa, pentru emiterea unei ordonanțe de urgență este necesară existența unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voința Guvernului, care pune în pericol un interes public (…) Curtea a reținut implicațiile deosebirii terminologice dintre noțiunea de „caz excepțional”, utilizat în concepția art. 114 alin. (4) din Constituție anterior revizuirii, și cea de „situație extraordinară”, arătând că, deși diferența dintre cei doi termeni, din punctul de vedere al gradului de abatere de la obișnuit sau comun căruia îi dau expresie este evidentă, același legiuitor a simțit nevoia să o pună la adăpost de orice interpretare de natură să minimalizeze o atare diferență, prin adăugarea sintagmei „a căror reglementare nu poate fi amânată”, consacrând astfel in terminis imperativul urgenței reglementării” (Decizia Curții Constituționale nr. 89/2013)”4.

Observăm astfel că, prin textul constituțional prevăzut la alin. (4) al art. 115, sunt limitate situațiile în care legiuitorul delegat poate adopta ordonanțe de urgență, instituindu-se, pe lângă interdicțiile prevăzute de alin. (6), și cerințele specifice în astfel de cazuri, cum ar fi cele incluse în textul alin. (5), referitoare la îndeplinirea cumulativă a celor două condiții pentru intrarea în vigoare a unui astfel de act normativ5, la necesitatea și termenul de convocare a Camerei sesizate din Parlament, dacă acesta nu se află în sesiune6 și la procedura de urgență ce trebuie parcursă pentru dezbaterea și adoptarea ordonanței de urgență7.

Cu toate acestea, datele statistice analizate conduc la concluzia că în România posibilitatea legiferării pe cale excepțională, de către Guvern, a devenit regulă și nu mai este de mult timp utilizată ca o excepție, existând și ani în care se pare că Guvernul s-a confruntat cu o situație extraordinară descrisă de textul constituțional o dată la două sau la trei zile, ceea ce, în mod evident, nu corespunde realității.

Dacă luăm ca exemplu doar intervalul de 30 de zile cuprins între 6 ianuarie și 4 februarie 2020, în contextul în care Parlamentul s-a aflat și în vacanță, dar a fost convocat și în sesiune extraordinară, iar Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 februarie 2020, observăm că Guvernul României a adoptat, fiind depuse la Parlament, publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, 27 de ordonanțe de urgență (una în ședința din 6 ianuarie, trei în ședința din 16 ianuarie, trei în ședința din 28 ianuarie și 20 în ședința din 4 februarie). O particularitate a ședinței Guvernului din 4 februarie 2020 constă în faptul că dintre cele 25 de ordonanțe de urgență pentru care a fost anunțată în mod oficial adoptarea, doar pentru 20 au fost întrunite condițiile constituționale procedurale pentru intrarea în vigoare. Se poate concluziona astfel că în România, în intervalul respectiv, a existat aproape în fiecare zi aproximativ o situație extraordinară a cărei reglementare nu a putut fi amânată. În context semnalăm și faptul că una dintre ordonanțele de urgență adoptate în ședința din 4 februarie 2020 a fost depusă la Parlament și publicată cu trei săptămâni mai târziu, la data de 27 februarie 2020, aspect ce poate ridica multiple interpretări în ceea ce privește urgența reglementării, respectiv conformitatea cu textul constituțional8.

Dacă Guvernul are, din acest punct de vedere, o conduită neconformă textului Constituției, remediile constau în acțiunile constituționale ale Parlamentului, Avocatului Poporului și, respectiv, ale Curții Constituționale, aceste trei instituții fiind cele care pot și trebuie să contribuie la corectarea unei astfel de conduite, îndeplinindu-și astfel rolurile constituționale. Adăugăm acestora și instanțele judecătorești ce pot, în cadrul proceselor aflate pe rol, să sesizeze Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra excepțiilor ce vizează neconstituționalitatea textelor incluse în ordonanțe de urgență.

În situația în care toate ordonanțele de urgență trebuie adoptate, cu ori fără modificări sau completări, ori, după caz respinse, ca urmare a dezbaterii lor în Parlament, se pune inclusiv problema efectelor pe care acestea le produc, textul alin. (8) al art. 115 precizând că „[p]rin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței”. Analizând însă legislația adoptată în perioada de referință nu am identificat situații în care prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, cu modificări sau completări, să fie reglementate și efectele produse până la acel moment de norma anterioară. De altfel, în doctrină se evidențiază că „[a]ceastă chestiune ține eminamente de regulile aplicării legilor în timp și depinde de succesiunea de reglementări petrecută. Nu înțelegem cum s-ar putea interveni însă asupra efectelor deja create, de la caz, la caz, prin legea de aprobare sau de respingere”.9 De asemenea, constatăm că în foarte puține cazuri, prin legea de respingere a ordonanței de urgență, au fost incluse și norme cu privire la efectele produse în perioada de aplicabilitate a ordonanței de urgență, sau că Parlamentul a inclus, în legea de respingere, după aproape trei ani de la adoptarea unei ordonanțe de urgență, și după mai mult de doi ani de la declararea acesteia ca fiind neconstituțională, norme contrare deciziei Curții Constituționale10, stabilind că efectele produse de ordonanța de urgență care a avut aplicabilitate limitată în timp și pentru care, după expirarea perioadei de valabilitate, s-a constatat că nu a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor constituționale, rămân valabile.

Curtea Constituțională a analizat, atunci când a fost sesizată, atât condițiile extrinseci, cât și pe cele intrinseci de constituționalitate ale ordonanțelor de urgență și a sancționat, respectiv a îndrumat, prin considerentele deciziilor sale, aplicarea dispozițiilor constituționale în materie11. Două dintre exemplele din perioada de referință, pe care le-am analizat și cu alte ocazii12, vizează reglementări din domeniul funcției publice ce au fost adoptate prin ordonanțe de urgență care au produs efecte negative cu privire la statutul și la cariera unor înalți funcționari publici și pentru care a fost constatată neconstituționalitatea, dar legile de respingere ale acestora nu au reglementat efectele pe care ordonanțele de urgență le-au produs, o parte dintre funcționarii afectați introducând acțiuni la instanțele de contencios administrativ pentru repararea prejudiciilor create și repunerea în situația anterioară adoptării ordonanțelor de urgență, dar cei mai mulți dintre aceștia acceptând inclusiv schimbarea categoriei de funcții publice sau chiar eliberarea din funcțiile publice pe care le ocupau.

Întrucât, așa cum am menționat anterior, textul art. 115 alin. (5) din Constituție prevede doar termenul maxim de adoptare a ordonanței de urgență de către Camera competentă sesizată, nu și de către Camera decizională, în procedura parlamentară nu toate ordonanțele de urgență sunt dezbătute într-un termen rezonabil. Datele statistice sunt prevăzute în secțiunea a IV-a a studiului, însă este important să precizăm și faptul că am identificat o ordonanță de urgență adoptată în urmă cu aproximativ optsprezece ani, anterior revizuirii Constituției, pentru care nici în acest moment nu este finalizată procedura parlamentară de dezbatere și adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență aflându-se în procedura de mediere, nefinalizată, din anul 200413.

Revenind la ordonanțele de urgență adoptate în anul 2019 cu privire la domeniul justiției, semnalăm faptul că pentru motivarea emiterii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2019 este invocată inclusiv „necesitatea adoptării unor reglementări prin care să fie eliminate o serie de elemente de incertitudine juridică generate de prevederi existente în legile supuse modificării şi completării prin prezenta ordonanță de urgență”14. Cu toate acestea, după un interval de doar două săptămâni, a fost publicată o altă ordonanță de urgență, prin care s-a revenit inclusiv la soluții anterioare adoptării OUG nr. 7/2019, ce induce concluzia că nu a fost asigurată certitudinea juridică și că măsurile adoptate nu au fost suficient de bine fundamentate, discutate și dezbătute cu cei cărora actul normativ li se adresa și pe care reglementarea adoptată i-a afectat. Acest nou act normativ include în preambul și următoarele motive pentru justificarea urgenței reglementării: „constatând că, în prezent, aceste nemulțumiri ale unor membri ai corpului magistraților afectează funcționarea optimă a instanțelor judecătorești şi a parchetelor de pe lângă acestea şi generează pericolul de dezbinare a societății, în contextul general de neînțelegere, observând că tensiunile existente pot fi înlăturate prin eliminarea imediată a prevederii care a suscitat reacțiile menționate, totodată, ținând cont de importanța procesului de informatizare a sistemului judiciar pentru realizarea unui act de justiție de calitate, proces care nu se poate realiza fără asigurarea resursei umane înalt calificate în domeniu, fapt care necesită luarea unor măsuri legislative în regim de urgență pentru salarizarea corespunzătoare a specialiștilor IT din acest sistem, în acest sens se propune revenirea la soluția legislativă anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2019, în materia salarizării specialiștilor IT din sistemul judiciar, astfel cum aceasta era cuprinsă în Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, soluție care asigură totodată şi un regim uniform de salarizare a acestora”.15 În opinia noastră, o astfel de situație ar fi fost evitată cu siguranță, iar domeniul reglementat s-ar fi bucurat de mai multă stabilitate dacă inițiatorii demersului legislativ ar fi evitat reglementarea prin intermediul ordonanței de urgență și/sau dacă ar fi existat studii de impact și dacă s-ar fi realizat o consultare reală, transparentă și efectivă a tuturor celor afectați de normele adoptate.

Semnalăm în context și faptul că, prin Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 27 iunie 2019 au fost confirmate rezultatele referendumului național din data de 26 mai 2019, poporul român exprimându-se, printre altele, în sensul că este de acord cu interzicerea adoptării de Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul organizării judiciare. Astfel, problematică vizată de referendum nu se circumscrie ipotezei analizate în prezenta cauză, respectiv angajarea răspunderii Guvernului. De asemenea, s-a reținut că efectele unui referendum consultativ sunt de natură politică, iar nu juridică (par.48), iar „rezultatul referendumului consultativ oferă doar o orientare politică în privința problemelor de interes național care au format obiectul consultării. Curtea Constituțională a mai precizat că „referendumul consultativ (…) indiferent de întrebările supuse poporului și tematica acestuia, rămâne o consultare cu efecte politice (par.52), iar „declanșarea referendumului consultativ, întrebările adresate poporului de către Președinte, valorificarea răspunsurilor primite de către autoritățile publice sunt subsumate unui efect politic care, la rândul său, produce consecințe în planul răspunderii politice a actorilor instituționali implicați, iar nu în planul răspunderii juridice a acestora” (par.73).

Cum referendumul cu privire la probleme de interes național, inițiat de Președintele României în temeiul art.90 din Constituție, este consultativ, prin Decizia nr.20 din 28 ianuarie 2020, Curtea Constituțională a decis că „nu poate controla constituționalitatea legii analizate în raport cu art.2 alin.(1) din Constituție prin prisma efectelor politice ale unui referendum consultativ din moment ce, în mod evident, analiza Curții este una în drept”.

III. Avizul nr. 950/2019 al Comisiei de la Veneția

Prin Avizul nr. 950/2019 cu privire la Ordonanțele de urgență nr. 7/2019 și nr. 12/2019 de modificare a ”legilor justiției”, Comisia Europeană pentru Democrație în Drept (Comisia de la Veneția) s-a arătat „extrem de critică în ceea ce privește adoptarea urgentă a unor acte ale Parlamentului care reglementează aspecte importante ale ordinii juridice, fără consultări obișnuite cu opoziția, cu experții sau cu societatea civilă. Acest mod de legiferare ridică semne de întrebare cu privire la temeinicia rezultatelor reformei. Acest lucru este valabil a fortiori în cazul în care modificările legislative nu sunt adoptate printr-un act al Parlamentului, ci de către guvern, prin ordonanțe de urgență care dobândesc forța legii fără nicio discuție în Parlament. În plus, este rezonabil să se presupună că utilizarea excesivă a ordonanțelor de urgență poate conduce la un comportament iresponsabil din partea legiuitorului, care știe că greșelile sale pot fi corectate cu ușurință de Guvern.” (par.11)

Comisia de la Veneția a constatat că „(…) acest mod de a modifica legislația afectează securitatea juridică. Chiar și pentru specialiștii în drept este dificil de înțeles care este situația actuală, cu atât mai puțin pentru cetățenii obișnuiți din România. Anumite aspecte nu sunt avute în vedere doar de cele trei legi ale justiției, ci și de cele cinci ordonanțe de urgență consecutive, care au adus modificări fragmentate textelor inițiale și ordonanțelor anterioare. Devine din ce în ce mai dificil de explicat care este situația actuală. În orice caz, însăși noțiunea de status quo devine neclară în contextul românesc, în care Guvernul modifică în mod repetat normele privind funcționarea sistemului judiciar, la intervale scurte de timp. Comisia de la Veneția reamintește că, potrivit principiilor statului de drept, claritatea, previzibilitatea, consecvența și coerența cadrului legislativ, precum și stabilitatea legislației reprezintă preocupări majore în ceea ce privește orice sistem juridic bazat pe principiile statului de drept. (par.14) 15. Modificările frecvente ale normelor referitoare la instituții și la numirile în funcții de conducere sau la revocările din aceste funcții, uneori prin legi, alteori prin ordonanțe de urgență ale guvernului, creează impresia că scopul acestor amendamente nu este o reformă sistematică a sistemului, ci o adaptare a normelor la anumiți candidați sau situații. (…) 16. În al treilea rând, verificările externe asupra competenței guvernului de a legifera prin ordonanțe de urgență [reglementate de articolul 115 alineatul (4) din Constituție] sunt destul de reduse. Articolul 115 alineatul (5) din Constituție prevede controlul Parlamentului asupra ordonanțelor de urgență adoptate de Guvern, dar această dispoziție nu impune legiuitorului să se pronunțe cu privire la validitatea ordonanțelor de urgență, lăsând loc pentru o aprobare tacită, fără un vot formal. Înțelegem că, până în prezent, doar una dintre cele cinci ordonanțe de urgență (și anume OUG nr. 90/2018) a fost examinată și aprobată de Parlament, în timp ce Parlamentul nu s-a pronunțat cu privire la celelalte patru ordonanțe de urgență care continuă să fie aplicabile, în condițiile în care nu există nicio ”clauză de caducitate” pentru astfel de ordonanțe. 17. În plus, procesul legislativ realizat prin ordonanțe de urgență nu permite Curții Constituționale să exercite un control preliminar al constituționalității unei astfel de legislații. Un proiect de lege adoptat de Parlament poate fi contestat în fața Curții Constituționale de către o serie de actori instituționali înainte ca acesta să fie adoptat ca lege. Prin contrast, o ordonanță de urgență (OUG) intră în vigoare imediat după publicare și după notificarea sa oficială către Parlament. Constituționalitatea unei OUG poate fi testată în fața Curții Constituționale numai prin procedura „excepției de neconstituționalitate”, inițiată de instanțele care examinează un caz specific, sau direct de avocatul poporului (articolul 146 litera d) din Constituție). Alternativ, constituționalitatea unei OUG poate fi examinată de Curtea Constituțională în temeiul articolul 146 litera a) din Constituție dacă OUG este transformată într-o lege, dar, întrucât Constituția nu obligă Parlamentul să transforme o OUG într-un proiect de lege într-o anumită perioadă de timp, această posibilitate rămâne, în multe cazuri, teoretică. Absența unui control ex ante al constituționalității ordonanțelor de urgență este cu atât mai problematică cu cât ordonanța de urgență intră în vigoare imediat și, astfel, poate crea drepturi și obligații, poate impune sancțiuni sau exonerările de răspundere etc. Ordonanțele de urgență creează așteptări și noi acorduri instituționale care ar putea fi dificil de anulat, chiar dacă unele controale ex post ale ordonanțelor de urgență sunt posibile prin Curtea Constituțională sau prin Parlament. 18. În al patrulea rând, utilizarea excesivă a competențelor legislative de către guvern sub pretextul unei „urgențe” este în contradicție cu principiile democrației și separării puterilor, care sunt prevăzute de art.1 alin.(3) și alin.(4) din Constituția României. În avizul din 2014 privind România, Comisia de la Veneția a constatat că practica emiterii a peste o sută de ordonanțe de urgență în fiecare an „implică riscuri pentru democrație și statul de drept în România” [alineatul (173)]. În anul 2018, guvernul a emis 114 ordonanțe de urgență în diferite domenii, ceea ce demonstrează că noțiunea de „urgență” este interpretată în ordinea juridică română foarte generos. Acest fapt contravine caracterului excepțional al unei astfel de legislații [a se vedea articolul 115 alineatul (4)] și conduce la uzurparea de facto a funcției legislative de către guvern.”

De asemenea, Comisia de la Veneția a reținut că ”(…) ordonanțele de urgență emise de Guvernul României conțin dispoziții care stabilesc norme permanente, nu doar soluții temporare sau tranzitorii. Comisia de la Veneția a criticat o astfel de folosire a competențelor de urgență în cazul unei crize grave la nivel național; acest lucru este cu atât mai adevărat în contextul României, în care guvernul legiferează în mod regulat prin „ordonanțe de urgență”, doar pentru că există o nevoie urgentă de a modifica legea. Regimul juridic al articolului 115, astfel cum este interpretat în prezent în România, este în sine problematic: nu există o declarație privind starea de urgență, cu controale internaționale și naționale însoțitoare și nu există niciun control parlamentar ex post obligatoriu, care este de obicei atașat de decretele de urgență emise într-o situație de urgență. În plus, valabilitatea ordonanțelor nu este legată de durata situației de urgență. (par.20) 21. În concluzie, utilizarea sistematică a competențelor de urgență este discutabilă la multe niveluri. Aceasta afectează calitatea legislației, perturbă securitatea juridică, slăbește controalele externe asupra guvernului și ignoră principiul separării puterilor. Comisia de la Veneția invită guvernul român să reducă drastic utilizarea ordonanțelor în toate domeniile de drept. Articolul 115 din Constituție pare să fie interpretat în România în sens prea larg, astfel încât ar putea fi avută în vedere revizuirea sa, pentru a defini mai precis situațiile în care guvernul poate legifera prin ordonanțe de urgență și pentru a introduce controale privind atribuțiile legislative ale guvernului. În ceea ce privește viitorul reformei sistemului judiciar în cauză, Comisia de la Veneția îndeamnă autoritățile române să adopte modificările viitoare necesare în cadrul unei proceduri parlamentare firești, care ar trebui să asigure dezbateri adecvate (și anume, informate, transparente etc.).”

IV. Date statistice privind legiferarea delegată sau de urgență în perioada 2010-2019. Situația ordonanțelor de urgență emise în domeniul judiciar

În intervalul de referință, 60,46% din legislația primară adoptată în România a fost reprezentată de ordonanțe de urgență și ordonanțe emise de Guvern, precum și de legi privind aprobarea sau respingerea acestora (un număr de 2559 din 4232, a se vedea, pentru detalii, Anexa nr.2).

Ca atare, Parlamentul nu mai funcționează ca o autoritate principală legiuitoare, contrar rolului său constituțional, Guvernul devenind principalul și realul legislator. Parlamentul pare a avea doar un rol secundar, dar și acesta este exercitat tardiv, recordul negativ fiind de 15 ani și 2 luni, perioadă necesară pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 prin Legea nr.66/2014.16 Urmează în ierarhie intervalul de 13 ani și o lună pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin Legea nr. 16/2020.

OUG nr.131/2006 sau unele dispoziții ale sale au fost de trei ori atacate cu excepții de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României, fiind pronunțate trei decizii de respingere (Decizia nr.148 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin.(1) din OUG nr.131/2006; Decizia nr.248 din 15 martie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.30 alin.3 și ale secțiunii V ind.1 a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală, ale art.13 din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României, ale Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și ale OUG nr.131/2006; Decizia nr.175 din 2 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin.(1) din OUG nr.131/2006).

Prin Decizia nr.248 din 15 martie 2012, Curtea Constituțională a României a reținut că ”[î]mprejurarea că ulterior a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2006 nu este de natură a-i conferi caracter neconstituțional, întrucât, așa cum rezultă din preambulul său, s-a urmărit eficientizarea direcției. Astfel, în vederea evitării supraîncărcării serviciilor care devenise aproape certitudine, cu consecințe negative în ce privește finalizarea cu celeritate a cauzelor, s-a procedat la unificarea competenței la nivelul serviciilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Totodată, s-a impus cu stringență necesitatea creării unui fond special care să permită desfășurarea operativă a activităților specifice. Prin urmare, toate aceste rațiuni constituie prin ele însele situații extraordinare care să justifice legiferarea pe calea delegării legislative, în acord cu dispozițiile constituționale ale art.115 alin.(4). De asemenea, nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea dispozițiilor constituționale ale art.115 alin.(6), deoarece, potrivit acestora, ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Or, cu prilejul pronunțării Deciziei nr.1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.787 din 25 noiembrie 2008, Curtea Constituțională a statuat că «din interpretarea textului constituțional se poate deduce că interdicția adoptării de ordonanțe de urgență este totală și necondiționată atunci când menționează că nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale și că nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. În celelalte domenii prevăzute de text, ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate dacă afectează, dacă au consecințe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conțin, au consecințe pozitive în domeniile în care intervin.» Prin urmare, a afecta presupune «a suprima», «a aduce atingere», «a prejudicia», «a vătăma», «a leza», «a antrena consecințe negative». Astfel, referitor la interdicția Guvernului de a adopta o ordonanță de urgență în domeniul instituțiilor fundamentale ale statului, în speță, Ministerul Public, Curtea constată că, în prezenta cauză, fondul reglementării constituit de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 nu afectează, în sensul arătat mai sus, instituția Ministerului Public, prin înființarea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei structuri specializate, fiind un imperativ desprins, așa cum s-a arătat mai sus, din necesitatea îmbunătățirii activității acestei structuri specializate. Întrucât prin natura și finalitatea reglementării criticate nu s-au evidențiat aspecte negative menite a perturba organizarea și funcționarea Ministerului Public, Curtea constată că nu poate fi primită nici susținerea potrivit căreia sunt înfrânte prevederile constituționale ale art.115 alin.(6).”

Pentru mai mult de 60 de ordonanțe sau ordonanțe de urgență, Parlamentul a avut nevoie de peste trei ani pentru analiză, în cazul fiecăreia, inclusiv acte normative care presupuneau în sine o aprobare imediată (4 ani și 6 luni pentru adoptarea Legii nr.9/2020 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI. 1 din Legea nr.182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe; 3 ani și 6 luni pentru adoptarea Legii nr.238/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism; 3 ani și o lună pentru adoptarea Legii nr.38/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative – a se vedea, pentru detalii, Anexa nr.1).

Tot în perioada de referință, numai 6,29% din legile emise conțin soluții de respingere a unor ordonanțe simple sau ordonanțe de urgență (71 din 1128), cele din urmă având dispoziții care stabilesc norme juridice permanente, iar nu exclusiv soluții temporare sau tranzitorii, așa cum este cazul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prezentată anterior.

În cursul anilor 2017-2018 au fost adoptate trei modificări aduse legilor generic denumite ”ale justiției”, respectiv Legea nr.303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr.304/2004 republicată privind organizarea judiciară și Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, toate republicate, apoi modificate și completate. O parte însemnată dintre aceste modificări au fost criticate dur de ComisiaEuropeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția)sau GRECO, fiind extrem de nocive pentru magistratură.17

În privința acestor modificări aduse ”legilor justiției”, date fiind mai ales insuficiența în reglementare, lacunele, dispozițiile contradictorii, inadecvate necesităților sistemului judiciar, în perioada 2018-2019, Guvernul României a emis cinci ordonanțe de urgență (OUG nr.77/2018; OUG nr.90/2018; OUG nr.92/2018; OUG nr.7/2019; OUG nr.12/2019).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2018 a fost adoptată cu efecte intuitu personae, pentru a asigura continuitatea funcțiilor de inspector-șef sau, după caz, de inspector-șef adjunct al Inspecției Judiciare, așa cum reiese din preambul.18 De la data publicării (5 septembrie 2018) și până la data prezentei lucrări, OUG nr.77/2018 nu a fost aprobată de Parlament, dar nici Curtea Constituțională a României nu s-a pronunțat asupra celor trei excepții de neconstituționalitate ridicate pe rolul instanțelor judecătorești (cea mai veche fiind efectuată printr-o încheiere pronunțată la 19 decembrie 2018 de Tribunalul Olt, în dosarul nr. 2122/104/201819). Deși, printr-un punct de vedere comunicat Parlamentului la 11 februarie 2020, Guvernul României arată că nu mai susține OUG nr.77/2018, actul normativ produce în continuare efecte juridice.20

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2018 a fost emisă pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (nou creată pentru investigarea exclusivă a infracțiunilor comise de judecători și procurori), dat fiind faptul că „(…) Direcția Națională Anticorupție și celelalte parchete nu vor mai avea competența de a efectua urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite de aceste persoane, situație care ar afecta în mod grav procedurile judiciare în cauzele ce intră în competența secției și ar putea crea un blocaj instituțional, ținând cont de faptul că legea în vigoare nu conține norme tranzitorii cu privire la modul concret de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în cazul depășirii termenului stabilit de Legea nr. 207/2018, fiind necesară adoptarea unor măsuri legislative urgente care să reglementeze o procedură simplă”, precum și „în vederea numirii provizorii a procurorului-șef, a procurorului-șef adjunct și a cel puțin unei treimi din procurorii secției, ceea ce va permite operaționalizarea secției în termenul stabilit de lege, respectiv 23 octombrie 2018.”21

De la data publicării (10 octombrie 2018) și până la data prezentei lucrări, OUG nr.90/2018 nu a fost aprobată sau respinsă de Parlament,22 dar nici Curtea Constituțională a României nu s-a pronunțat asupra celor patru excepții de neconstituționalitate ridicate în cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești (cea mai veche fiind efectuată printr-o încheiere pronunțată la 7 februarie 2019 de Curtea de Apel Pitești, în dosarul nr. 1156/46/201823). Totuși, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.137 din 13 martie 2019, stabilind că, indiferent dacă „Decizia 2006/928/CE și rapoartele MCV ar respecta condițiile de claritate, precizie și neechivoc, înțelesul acestora fiind stabilit de CJUE, respectivele acte nu constituie norme care se circumscriu nivelului de relevanță constituțională necesar efectuării controlului de constituționalitate prin raportare la ele. Nefiind întrunită condiționalitatea cumulativă stabilită în jurisprudența constantă a instanței constituționale, Curte reține că acestea nu pot fundamenta o posibilă încălcare de către legea națională a Constituției, ca unică normă directă de referință în cadrul controlului de constituționalitate.”

Curtea Constituțională a României a mai reținut că, „în preambulul ordonanței de urgență aprobate prin legea criticată, existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată și urgența acesteia sunt justificate de Guvern astfel: pe de o parte, iminenta împlinire a termenului de 3 luni (care a început să curgă la data intrării în vigoare a Legii nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară), respectiv apropierea datei de 23 octombrie 2018, când, potrivit art. III alin.(1) din Legea nr. 207/2018, trebuia să devină operațională Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, care prelua competența de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari și cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, de la Direcția Națională Anticorupție și celelalte parchete, și, pe de altă parte, omisiunea Consiliului Superior al Magistraturii de a finaliza în termenul legal procedura de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, coroborată cu lipsa normelor tranzitorii din cuprinsul legii în vigoare cu privire la modul concret de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în cazul depășirii termenului stabilit de Legea nr.207/2018. Împrejurările învederate au necesitat adoptarea unor măsuri legislative urgente care să reglementeze o procedură simplă, derogatorie de la prevederile art.88-885 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii provizorii a procurorului-șef, a procurorului-șef adjunct și a cel puțin unei treimi din procurorii secției. Procedura derogatorie permite operaționalizarea secției în termenul stabilit de lege, respectiv 23 octombrie 2018, și este de natură a evita blocajul instituțional, care ar fi putut afecta în mod grav procedurile judiciare în cauzele ce intră în competența secției.”24

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 a fost adoptată pentru amânarea aplicării, până la data de 1 ianuarie 2020, a dispozițiilor privind pensionarea timpurie a magistraților, după doar 20 de ani de activitate, respectiv prevederilor referitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători. S-a luat în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative ar fi de natură să afecteze funcționarea normală a instanțelor judecătorești, să conducă la prelungirea duratei proceselor, cu consecințe grave asupra respectării principiului judecării cauzelor într-un termen rezonabil (optim și previzibil), și, respectiv faptul că, în mod previzibil, acest sistem de pensionare anticipată va avea un impact major asupra funcționării instanțelor judecătorești și a parchetelor, eficienței și calității actului de justiție, generând riscul de scădere substanțială a numărului magistraților în activitate, noua lege reglementând concomitent și creșterea perioadei de formare pentru intrarea în magistratură, precum și a vechimii necesare pentru promovarea la instanțe și parchete.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2018 a fost aprobată de Parlament, prin Legea nr.239/2019, publicată la 19 decembrie 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu toate acestea, până la data prezentei lucrări, Curtea Constituțională a României nu s-a pronunțat asupra celor 24 de excepții de neconstituționalitate ridicate pe rolul instanțelor judecătorești (cea mai veche fiind efectuată printr-o încheiere pronunțată la 4 octombrie 2018 de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 5811/3/201525).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2019 a fost adoptată în vederea luării unor măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Modificările adoptate prin OUG nr.7/2019 au fost apte să genereze blocajul unor instituții aparținând autorității judecătorești, respectiv a parchetelor, motiv pentru care au fost imediat modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2019, în urma unei serii de reacții negative în ceea ce privește anumite soluții legislative cuprinse în OUG nr.7/2019, venite în principal din partea reprezentanților instituțiilor sistemului judiciar – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, precum și ale asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor, nemulțumiri care afectează funcționarea optimă a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea și generează pericolul de dezbinare a societății.

De la data publicării (20 februarie 2019, respectiv 7 martie 2019) și până la data finalizării prezentei lucrări, OUG nr.7/2019 și OUG nr.12/2019 nu au fost aprobate de Parlamentul României. Pentru ambele proiecte de legi ce au ca obiect aprobarea ordonanțelor de urgență în discuție, Camera Deputaților a avut calitatea de Cameră sesizată și a constatat că ele au fost adoptate tacit, după expirarea termenului constituțional de 30 de zile, trimițându-le Senatului, pentru a le dezbate și decide cu privire la adoptarea sau respingerea lor, în procedură de urgență. Deși a trecut un an de la data adoptării de către Guvern a celor două ordonanțe de urgență, Senatul nu a finalizat încă dezbaterile în calitatea acestuia de Cameră decizională a Parlamentului26.

Un caz cu totul aparte îl reprezintă cel al adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice27, ce a adus modificări implicite, prin reglementările adoptate, inclusiv în ceea ce privește răspunderea magistraților, dar și a celorlalte categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, care au atribuții în aplicarea normelor respective, textul articolului 681, nou introdus în Legea nr.101/2016, prin art. IV pct. 26, referindu-se la calificarea ca abatere disciplinară ce se sancționează potrivit legii, a nerespectării „termenelor prevăzute de prezenta lege ori a dispozițiilor cuprinse în prezenta lege privind soluțiile ori măsurile ce pot fi dispuse de instanță”, fără a cuprinde mențiuni suplimentare.

În acest context, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Avocatului Poporului să aprecieze „asupra necesității exercitării prerogativei conferite de art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată – respectiv de a sesiza direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a legilor şi ordonanțelor”28, argumentând că prin ordonanța de urgență s-a creat insecuritate juridică și au fost afectate, fără solicitarea unui aviz al CSM, aspecte ce vizează statutul magistraților și independența justiției, în pofida rezultatelor referendumului din 2019, ce presupune ca asemenea modificări să nu se mai realizeze prin intermediul ordonanței de urgență.

Pe baza acestei solicitări și a propriei analize, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională, la data de 26 februarie 2020, cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. IV pct. 26 din OUG nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice29, invocând atât motive de neconstituționalitate intrinsecă, cât și extrinsecă.

Este de așteptat, în perioada următoare, analiza și decizia Curții Constituționale cu privire la textul ordonanței de urgență, însă menționăm în context și faptul că, din analiza dezbaterilor parlamentare derulate până în acest moment de comisiile de specialitate ale Senatului, în calitate de Cameră sesizată, se creionează adoptarea unui proiect de lege pentru respingerea ordonanței de urgență în discuție30.

V. Concluzii

În România, Guvernul modifică în mod repetat normele privind funcționarea sistemului judiciar, la intervale scurte de timp, neexistând posibilitatea unui control a priori al Curții Constituționale, dar nici a unui control rapid a posteriori (în cazul celor cinci ordonanțe de urgență anterior prezentate, Avocatul Poporului refuzând să inițieze excepții de neconstituționalitate,31 iar Curtea Constituțională nestabilind termene pentru soluționarea excepțiilor formulate prin intermediul instanțelor judecătorești nici la peste 1 an de la data primirii lor. Așa cum am precizat anterior, excepția ridicată de Avocatul Poporului în luna februarie a anului 2020 se referă la o ordonanță de urgență a Guvernului ce nu are ca obiect de reglementare „legile justiției”, ci domeniul achizițiilor publice). Ca soluție posibilă pentru judecarea cu celeritate a cauzelor referitoare la prevederi ale ordonanțelor de urgență adoptate de Guvern, de către Curtea Constituțională, apreciem că în legea privind organizarea și funcționarea acesteia ar trebui introduse termene rezonabile.

Încă din anul 2012, Comisia de la Veneția alerta cu privire la o atare situație constituțională, reținând, în Avizul nr.685 din 17 decembrie 2012, CDL-AD(2012)026, că 79. Problema ordonanțelor de urgență ale Guvernului ar trebui rezolvată. Unul dintre motivele pentru utilizarea excesivă a unor astfel de ordonanțe (140 ordonanțe de urgență în 2011) pare să se regăsească în procedurile legislative greoaie din Parlament. Reformarea Parlamentului ar trebui astfel să fie pe ordinea de zi. În cazul în care ar fi într-adevăr necesară o acțiune chiar mai rapidă printr-o intervenție a Guvernului, legislația de urgență ar trebui să fie adoptată prin delegare legislativă (alin.1-3 din art.115 din Constituție). Prin simplificarea procedurii legislative și prin recurgerea la delegarea legislativă, necesitatea adoptării de ordonanțe de urgență ale Guvernului ar trebui să dispară aproape complet, iar alin. 4-8 ale art.115 din Constituție privind ordonanțele de urgență ale Guvernului ar putea deveni redundante. Cel puțin, încurajarea utilizării acestor ordonanțe atât de des, și anume menținerea valabilității ordonanțelor cazul în care Parlamentul nu le respinge în mod explicit, ar trebui să fie eliminată prin introducerea unui termen fix pentru aprobare de către Parlament.

Șapte ani mai târziu lucrurile par identice ori chiar mai complicate, legiferarea în valuri realizată de Guvern afectând calitatea legislației și ignorând principiul echilibrului puterilor, reglementat de art.1 alin.(4) din Constituția României, puterea executivă arogându-și un rol esențial și continuu în activitatea de legiferare.

Prin recenta Decizie nr.28 din 29 ianuarie 2020,32 însăși Curtea Constituțională a României observa un atare dezechilibru, apreciind că „decizia Guvernului de a-și angaja răspunderea nu reflectă o urgență de a reglementa într-un domeniu dat, nu reprezintă o măsură luată in extremis, ci mai degrabă asumarea unei opțiuni cu caracter de oportunitate, de prelungire în timp a unor măsuri temporare dispuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2019 și de înlăturare de la aplicare a prevederilor Legii nr.242/2018. Totodată, rezultă că nu se impunea adoptarea unei asemenea măsuri cu maximă celeritate, eventual putând fi adoptată numai în condițiile în care „provocările majore” generate de Legea nr.242/2018 nu puteau fi depășite. 88. Cu privire la importanța domeniului reglementat, se constată că, de principiu, domeniul justiției este unul în care Guvernul își poate angaja răspunderea [a se vedea, spre exemplu, Decizia nr.375 din 6 iulie 2005]. (…) 90. Având în vedere cele expuse, Curtea constată că legea criticată încalcă art.114 din Constituție și, în mod implicit, art.61 alin.(1) din Constituție, prin limitarea excesivă a rolului Parlamentului. Rezultă, astfel, și o încălcare a principiului constituțional al echilibrului puterilor [art.1 alin.(4) din Constituție] din moment ce una dintre puterile statului, cea executivă, și-a arogat un rol preeminent în activitatea de legiferare, folosind excesiv o procedură de legiferare, care, prin natura, sa este una de excepție.”

Astfel, se ajunge frecvent la instabilitate în reglementare, deficiențe sau lipsă totală de consultare publică și afectarea independenței sistemului judiciar în cazul ordonanțelor de urgență emise în materia organizării judiciare.

Acestei panorame i se adaugă lipsa oricărei atitudini indubitabile a Parlamentului pentru limitarea situației atipice într-un stat democratic, caracterizat prin previzibilitatea și claritatea legislației. Intervalele de timp considerabile în care Parlamentul aprobă sau respinge actele normative emise de Guvern, în lipsa unor termene limită prevăzute în Constituția României, au un efect faptic de subordonare, contrar principiul echilibrului puterilor.

Într-un asemenea context, până la o așteptată revizuire constituțională, o posibilă soluție s-ar găsi în principiul colaborării loiale și al respectului reciproc între autoritățile/instituțiile statului, în scopul asigurării echilibrului între puterile statului, principiu a cărui importanță în cadrul mecanismelor inerente statului de drept a fost relevată printr-o jurisprudență constantă a Curții Constituționale a României, în termenii Avizului Comisiei de la Veneția nr.685 din 17 decembrie 2012, CDL-AD(2012)026.33

Anexa nr.1 – Tabel cuprinzând ordonanțele sau ordonanțele de urgență pentru aprobarea sau respingerea cărora Parlamentul României a avut nevoie de un interval de timp mai mare de trei ani (perioada 2010 – februarie 2020)

Nr. crt.
Denumirea actului normativ
Durata necesară pentru aprobarea sau respingerea unei OUG/OG
1Legea nr.66 din 12 mai 2014 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16 din 4 martie 1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 martie 199915 ani și 2 luni
2Legea nr. 16 din 3 februarie 2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 29 decembrie 200613 ani și 1 lună
3Legea nr.155 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale „Petromidia” – S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 200011 ani și 9 luni
4Legea nr.8/2019 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 20099 ani și 11 luni
5Legea nr.182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 20088 ani și 6 luni
6Legea nr.271/2018 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 20108 ani și 5 luni
7Legea nr.229/2019 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 14 septembrie 20118 ani și 2 luni
8Legea nr.109/2017 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.10 din 12 august 2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 august 20097 ani și 9 luni
9Legea nr.222/2018 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 20117 ani și 6 luni
10Legea nr.36 din 11 martie 2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.22 din 20 august 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 20086 ani și 7 luni
11Legea nr.344 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 20076 ani și 2 luni
12Legea nr.24 din 19 martie 2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17 din 27 februarie 2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 20086 ani și 1 lună
13Legea nr.87/2019 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14 din 6 martie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 20136 ani și 1 lună
14Legea nr.70 din 28 martie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 20075 ani și 6 luni
15Legea nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 20105 ani și 5 luni
16Legea nr.160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33 din 4 mai 2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 20075 ani și 4 luni
17Legea nr.94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 20095 ani și 4 luni
18Legea nr.183 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 20105 ani și 3 luni
19Legea nr.347 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 20085 ani și 2 luni
20Legea nr.73/2018 din 22 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 20135 ani și 2 luni
21Legea nr.112/2019 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 aprilie 20145 ani și 1 lună
22Legea nr.135 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 10 iunie 20105 ani
23Legea nr.176 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 20075 ani
24Legea nr.206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86 din 12 octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 17 octombrie 20114 ani și 10 luni
26Legea nr.152/2019 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21 din 26 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 20144 ani și 10 luni
26Legea nr.204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 20084 ani și 9 luni
27Legea nr.85 din 5 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 20084 ani și 9 luni
28Legea nr.346 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 20094 ani și 9 luni
29Legea nr.109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29 din 30 august 2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 31 august 20104 ani și 9 luni
30Legea nr.226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 20084 ani și 7 luni
31Legea nr.159 din 28 septembrie 2012 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 31 martie 2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 9 aprilie 20084 ani și 6 luni
32Legea nr.111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 20114 ani și 6 luni
33Legea nr.345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 20094 ani și 6 luni
34Legea nr.9/2020 din 9 ianuarie 2020 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13 din 8 iulie 2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI. 1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 13 iulie 20154 ani și 6 luni
35Legea nr.100 din 4 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 20104 ani și 5 luni
36Legea nr.143 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 20104 ani și 5 luni
37Legea nr.198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17 din 4 martie 2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 20094 ani și 3 luni
38Legea nr.205 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 aprilie 20114 ani și 3 luni
39Legea nr.73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 21 martie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 20074 ani și 2 luni
40Legea nr.25 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14 din 16 februarie 2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 20114 ani și 1 lună
41Legea nr.175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 20083 ani și 11 luni
42Legea nr.49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 20073 ani și 9 luni
43Legea nr.208 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 20093 ani și 9 luni
44Legea nr.151 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 20073 ani și 7 luni
45Legea nr.282 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 20103 ani și 7 luni
46Legea nr.61 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 20073 ani și 6 luni
47Legea nr.238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 20083 ani și 6 luni
48Legea nr.90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 20063 ani și 5 luni
49Legea nr.192 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 20083 ani și 5 luni
50Legea nr.279 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17 din 28 iulie 2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 30 iulie 20103 ani și 4 luni
51Legea nr.283 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62 din 3 iunie 2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 12 iunie 20093 ani și 4 luni
52Legea nr.265/2018 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 20153 ani și 4 luni
53Legea nr.139/2019 din 18 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4 din 2 martie 2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 20163 ani și 4 luni
54Legea nr.140 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 20083 ani și 3 luni
55Legea nr.34 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 20093 ani și 3 luni
56Legea nr.119/2016 din 23 iunie 2016 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea art. 8 lit. b ind.1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 aprilie 20133 ani și 2 luni
57Legea nr.20 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 20103 ani și 1 lună
58Legea nr.38 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 20103 ani și 1 lună
59Legea nr.241/2018 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 20153 ani și 1 lună
60Legea nr.250/2018 din 7 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 octombrie 20153 ani și 1 lună
61Legea nr.142 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 20073 ani
62Legea nr.38 din 7 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 20113 ani

Anexa nr.2 – Tabel privind situația actelor normative adoptate în România în perioada 2010-2019

AnulNumărul total de legi adoptate de Parlamentul RomânieiNumărul total de legi adoptate de Parlamentul României care aprobă sau, după caz, resping OUG sau OGNumărul total de OUG emise de Guvernul României
Numărul total de OG emise de Guvernul României
Numărul total de OG, OUG emise de Guvernul României și de legi adoptate de Parlamentul României care aprobă sau, după caz, resping OUG sau OGNumăr total de legi, OG și OUG adoptate în România
2010292113 (din care 10 respinse)13129273452
2011302135 (din care 6 respinse)12530290457
2012222119 (din care 11 respinse)9526240343
2013384224 (din care 9 respinse)11530369529
201418763 (din care 2 respinse)9429186310
2015358148 (din care 5 respinse)6643257467
201625291 (din care 5 respinse)9926216377
2017278132 (din care 18 respinse)11730279425
2018363134 (din care 2 respinse)11415263492
201926369 (din care 3 respinse)8928186380

_______________________________________________

Dragos Calin este copreședinte al Asociației Forumul Judecătorilor din România; judecător la Curtea de Apel București; doctor în drept constituțional al Facultății de Drept din cadrul Universității din București. E-mail profesional: dragos.calin@just.ro.

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; doctor în drept administrativ al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Articolul a fost pregătit pentru Sesiunea anuală de comunicări științifice „Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri”, organizată în anul 2020 de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Toate link-urile de internet au fost accesate ultima dată la 1 martie 2020. Articolul are în vedere evoluțiile produse până la 1 martie 2020. O sinteză a acestei analize a fost acceptată pentru publicare, în limba engleză, de către International Association of Constitutional Law.

Articolul a aparut in revista STUDII si CERCETARI JURIDICE

NOTE_________________________

1 „Prin urmare, la o viitoare revizuire a Constituției ar trebui stabilite termene precise pentru ambele Camere (nu doar pentru una dintre Camere, și nu doar pentru ordonanțele de urgență, ci și pentru cele simple – n.n.) în care ordonanța să fie efectiv aprobată sau respinsă, sub sancțiunea caducității la finalul acestora.” – Dana Apostol Tofan, Bogdan Dima, Comentariul art. 115 din Constituție, în volumul Ioan Muraru, Elena-Simina Tănăsescu (coord.), Constituția României. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, București, 2019, Ed. C.H.Beck, p. 965.

2 Constituția României, adoptată în anul 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991 și republicată, ca urmare a revizuirii realizată prin Legea nr. 429/2003, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 31 octombrie 2003. Varianta electronică este disponibilă la adresa http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339, pentru limba română, precum și la adresa http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=2, pentru limba engleză.

3 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.

4 Despre regimul juridic aplicabil ordonanțelor de urgență ale Guvernului a se vedea Dana Apostol Tofan, Bogdan Dima, op. cit., p. 970. Pentru o analiză a practicii din România, privind transpunerea directivelor prin ordonanțe de urgență a se vedea Irina Alexe, Constantin Mihai Banu, Transpunerea directivei prin ordonanță de urgență. Exemple recente din dreptul român și aspecte comparate, în volumul Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – și dreptul român, coord. Daniel-Mihail Șandru, Constantin Mihai Banu, Dragoș Alin Călin, Ed. Universitară, 2016, p. 132-174. Referitor la inovațiile aduse de legiuitorul român în transpunerea directivelor, după ce termenul fusese depășit, precum și pentru o privire asupra sistemului european de simplificare normativă, a se vedea Daniel-Mihail Șandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – și simplificarea normativă, Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47-53, disponibil la adresa https://ssrn.com/abstract=2687891

5 Potrivit tezei întâi a alin. (5) al art. 115 din Constituția României, republicată, „Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României”.

6 Potrivit tezei a doua a alin. (5) al art. 115 din Constituția României, republicată, „Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere”.

7 Potrivit tezei a treia a alin. (5) al art. 115 din Constituția României, republicată, „Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă”.

8 Pentru detalii a se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 27 februarie 2020, precum și fișa proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020, disponibilă la adresa https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b88&an_cls=2020.

9 Dana Apostol Tofan, Bogdan Dima, op. cit., p. 973.

10 Pentru detalii a se vedea Legea nr. 51/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014, pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală, precum și Decizia Curții Constituționale a României, nr.761/2014, referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală.

11 Pentru detalii și exemple concrete a se vedea Dana Apostol Tofan, Bogdan Dima, op. cit., p. 974-980.

12 Pentru detalii a se vedea Irina Alexe, Consideraţii referitoare la Decizia nr. 55 din 2014 a Curţii Constituţionale a României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici, în Curierul Judiciar nr.3/2014, p. 159-161; în același sens, Irina Alexe, Reforma reformei. Studiu de caz: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82 din 2013, în volumul Reforma statului: instituții, proceduri, resurse ale administrației publice, coord. Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Ed. Wolters Kluwer, 2016, p. 121-133.

13 Pentru detalii a se vedea fișa proiectului PL nr. 618/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret, disponibil la pagina web http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=5893.

14 Pentru detalii a se vedea preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.137 din 20 februarie 2019).

15 A se vedea preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 7 martie 2019).

16 Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 nu au fost atacate la Curtea Constituțională a României.

17 A se vedea, pentru dezvoltări: Dragoș Călin, Ionuț Militaru, Claudiu Drăgușin, Aktuelle Gefahren für die Justiz in Rumänien, în Betrifft JUSTIZ no. 132 von Dezember 2017, pp. 217-219; Dragoș Călin, Ionuț Militaru, Claudiu Drăgușin, Romanian Judicial System. Organization, Current Issues and the Necessity to Evoid Regres, în Tsukuba Journal of Law and Politics, 75/2018, pp. 1-14; Ingrid Heinlein, Korruptionsbekämpfung in Rumänien am Ende? Was die Regierung Rumäniens unternimmt, um die Strafjustiz zu schwächen und von diesem Vorhaben abzulenken, în Betrifft JUSTIZ no. 136 von Dezember 2018, pp. 189-192; Dragoș Călin, Anca Codreanu, The Situation Regarding the Romanian Judicial System at the end of 2018, în Richterzeitungnr.2/2019, https://richterzeitung.weblaw.ch/rzissues/2019/2.html; Bianca Selejan Guțan, The Taming of the Court – When Politics Overcome Law in the Romanian Constitutional Court, https://verfassungsblog.de/the-taming-of-the-court-when-politics-overcome-law-in-the-romanian-constitutional-court.

18 A se vedea preambulul actului normativ menționat: „Ținând cont de necesitatea asigurării interimatului de către persoane care au dat dovada competenței profesionale și manageriale, exercitând deja funcțiile respective, având o cunoaștere aprofundată a activității Inspecției Judiciare și susținând un concurs atât la momentul numirii inițiale, cât și la momentul reînvestirii pentru un nou mandat, în condițiile legii”.

19 Așa cum reiese de pe Portalul instanțelor de judecată – pagina web http://portal.just.ro.

20 A se vedea pagina web https://www.senat.ro/legis/PDF/2018/18L633APV.pdf.

21 Comisia de la Veneția a sugerat reconsiderarea înființării unei secții speciale pentru anchetarea magistraților, Guvernul a emis OUG nr.90/2018, pentru operaționalizarea acestei secții, nicicum pentru desființarea sa.

22 Legea inițială de aprobare a fost retrimisă Parlamentului pentru reexaminare de Președintele României la data de 23 aprilie 2019. A se vedea pagina web http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17379.

23 Astfel cum reiese de pe Portalul instanțelor de judecată – pagina web http://portal.just.ro.

24 A se vedea Decizia nr.137 din 13 martie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

25 Astfel cum reiese de pe Portalul instanțelor de judecată – pagina web http://portal.just.ro.

26 Detalii despre procedură, actele și fișa proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.7/2019 se regăsesc la adresa https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente, iar cele privind proiectul de lege Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.12/2019 se regăsesc la adresa https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente

27 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 februarie 2020. Actele care însoțesc proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2020, precum și fișa acestuia, sunt disponibile la adresa https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente

28 Adresa nr. 4156 din 20.02.2020, transmisă de președintele Consiului Superior al Magistraturii către Avocatul Poporului este disponibilă la adresa https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=067b6d77-8e9d-497c-b585-55271861deb8|InfoCSM

29 Sesizarea este disponibilă la adresa http://www.avp.ro/exceptii2020/exceptia4_2020.pdf

30 Fișa proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/20202 și actele care o însoțesc, inclusiv avizul negativ emis de Consiliul Legislativ și raportul comun al comisiilor de specialitate sesizate în fond, prin care se propune respingerea ordonanței de urgență, sunt disponibile la adresa https://www.senat.ro/legis/lista.aspx#ListaDocumente

31 Avocatul Poporului are atribuția expresă de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la legi și ordonanțe, iar aceasta nu este limitată la protecția drepturilor omului, rolul său trebuind să fie extrem de activ în apărarea statului de drept, prin urmare și a angajamentelor internaționale luate în acest sens de Statul român (a se vedea Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012, CDL-AD(2012)026, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept – Comisia de la Veneția).

32 Decizia nr.28 din 29 ianuarie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari.

33 A se vedea, spre exemplu, Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014, paragrafele 270 și 286, Decizia nr. 260 din 8 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2015, paragraful 30, Decizia nr. 681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 13 decembrie 2016, paragraful 21.

Distribuie acest articol

8 COMENTARII

 1. Ca sa fim extrem de sinceri mai toate guvernele Romaniei sau folosit de posibilitatea emiterii ordonantelor de urgenta fie ele in situatii exceptionale sau nu . Parlamentul, cu toate ca are posibilitatea de a anula, de a corecta , de a aproba ordonantele de urgenta , chiar daca nu are termene clar stabilite , nu si-a indeplinit de fiecare data norma de responsablitate . Acesta obligatie revine doar parlamentului si nu are legatura cu decizia guvernamentala decit in masura in care el este obligat sa formuleze una dintre solutiile de mai sus , decizie care se transmite automat ca obligativitate -GUVERNULUI- . In acelasi timp , guvernul poate ocoli multe dintre textele parlamentului, prin diferite alte metode ce tin de partajarea textelor parlamentare ,de segmentarea prin ordonante de urgenta a unor texte de lege ,dar si asta nu este imputabil guvernului ci mai degraba slabei modalitati de punere in text a unei legi de catre parlament .Cu toate acestea in situatii exceptionale cum este cea in care acum traim ,guvernul nu poate astepta o decizie parlamentara la nesfiirsit si atunci va face tot ce poate pentru a ocoli intentiile uneori nedemocratice ale parlamentului la nivel legislativ . Pe de alta parte este foarte clara necesitatatea de modificare a Constitutiei Romaniei si a modalitatilor de functionare a diferitelor puteri in stat . Pina atunci guvernul isi va face jocul politic , ca si parlamentul de altfel .Dupa alegeri ,o majoritate consistenta formata din doua sau trei partide vor pune in fata natiei aceste teme .

 2. Este admirabil sa scri un text atat de amplu pe o tematica care nu este inteleasa nici macar direct de cei implicati dealtminteri de cei din afara, cei din afara fiind votanti cu alte cuvinte suveranul.
  Aceste „acrobatii legislative” nu pot fi elobaorate decat de „acrobati” care sunt pe cale sa faca „salto mortale” fara plasa de siguranta, CCR care ar trebui s-o reprezinte fiind una gaurita si foarte ingusta.
  Nu este nevoie de nici o schimbare a constitutiei, este necesar in primul rand de rescrierea si redefinirea legilor legi care peste ani au devenit aprope imposibil de gestionat datorira exceptiilor , a ce numim „portite legislative” create prin care se pote acoli insasi legea. Este nevoie de redefinirea clara si simpla a rolului institutiilor, a procedurilor etc.ect. alfel incredera cetateanului va deveni din ce in ce mai mica, democratia fiind pusa in pericol respectiv ea devine pe zi ce trece tot mai mult un model „expirat” si asta nu numai in Romania.

 3. Spuneti-o clar, tare si raspicat !
  Avem nevoie de o majoritate parlamentara de centru-drepata stabila,care sa investeasca un premier si un guvern capabil sa ia ia taurul de coarne, incepind cu modificarea constitutiei si intii cu reducerea numarului de deputati la 149 si a senatorilor la 45 ( unul de judet, dupa model american ) . Apoi, sa convoace imediat alegeri anticipate, care vor putea asigura o majoritate stabila timp de 8-12 ani.
  Repetati tuturor, asra vor intelege, ca easta este singura sand=sa a lor si a familiilor lor !
  Nu mai bateti cimpii cu studii care nu se citesc de nimeni si sint scrise exclusiv pentu satisfactia sterila a autorilor !

  • „Avem nevoie ….” au si romanii nevoie ?? doar numai in urma alegerilor parlamentare se pot incepe demersurile in acest sens si poate ar fi preferabil un guvern technocrat timp de 8 – 10 ani si suspendarea parlamentului.
   Guvernul technocrat putand fi avaluat direct, in fiecare an printr.un referendum, dar avem constitutie, nu se poate, dam inainte asa cum e, cu alegeri mainpulate de televiziuni pt cei in varsta iar pt tineri de retelele de socializare.

  • Dar dece nu ne spui cum sa avem o majoritate parlamentara de centru-drepata stabila?
   Cine vrei sa ti-o dea?
   Dece trebuie sa-l jignesti pe autor? e drept, articolul e cam lung, dar ai optiunea de a nu-l citi.
   Esti sigur ca in SUA statele au doar un senator? calmeaza-te si mai citeste…

 4. Sperante desarte ! Chiar daca alegerile vor fi castigate de unii sau de altii, nimic nu se va schimba ci vom asista la o demonstratie s-ar vrea schimbarea dar nu pot pentru ca inamicul se opune si ma sunt inca….. o mie de motive.
  In fapt, nimeni din clasa politica actuala nu doreste schimbarea – chiar daca in perioda campaniei electorale se fac angajamente sforaitoare – status quo este convenabil.
  Exemplu cel mai recent: legile privind pensiile speciale bazate pe ne-contributivitate. Se incearca taxarea – care nu poate fi aplicata nefiind constitutionala – dar nu se modifica legile pe baza carora se calculeaza acestea. Deci, nu se umbla la cauza ci se incearca „prostirea” poporului incercandu-se modificari ale efectului.

 5. „Într-un asemenea context, până la o așteptată revizuire constituțională, o posibilă soluție s-ar găsi în principiul colaborării loiale și al respectului reciproc între autoritățile/instituțiile statului”
  Adica sa fie partid unic conducator .
  Altfel de ce as fi eu loial ideilor unuia de la alt partid , care vede lucrurile invers decar le vad eu.
  Deci nu e nici o solutie , nici macar teoretic posibila. Ai sefii institutiilor fundamentale si ei fac parte din partide adverse. Te respect ca nu ma doare gura si am maniere , dar ce sa colaborez cu tine. Tu vrei sa infiletezi surubul spre stinga si eu spre dreapta. Care dintre noi defineste in ce parte e interesul national ?
  Pacat, de la un autor cu un CV mai lung decat Codurile de Procedura ma asteptam la ceva substanta .

Dă-i un răspuns lui Hanu Rabi Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Dragos Calin
Judecator la Curtea de Apel Bucuresti, formator al Institutului National al Magistraturii pentru formarea profesionala continua dreptul Uniunii Europene, cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala, dreptul muncii si dreptul asigurarilor sociale, inclusiv pentru ERA (European Law Academy Trier, Germania); cercetator stiintific asociat al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane – Centrul de Studii de Drept European, director al Revistei Forumul Judecatorilor, membru in colegiul stiintific al revistei Jurisclasor CEDO, coeditor al Revistei iaduer.ro - Afaceri juridice europene, membru fondator si copresedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania (2007-prezent), membru al Consiliului de Administratie GEMME Europe (mai 2010-prezent), vicepresedinte al GEMME Europe - Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (mai 2010-mai 2012), membru fondator al CIMJ (Conférence Internationale de Médiation pour la Justice), octombrie 2009, Paris, membru al Consiliului de Administratie si vicepresedinte CIMJ  (iulie 2012-iulie 2016), secretar general al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene, raportor național pentru România al International Academy of Comparative Law, XIX International Congress of Comparative Law (Viena, 2014). A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti in anul 1998 si Institutul National al Magistraturii in anul 2003. Studii postuniversitare (Programul Postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă - specializarea Drept privat - „Reglementări cuprinse în Noul Cod civil şi în Noul Cod de procedură civilă”) în cadrul Facultății de Drept a Universitatii din Bucuresti (2013), respectiv în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrație și Management Public (Programul postuniversitar “Iniţiere în managementul instituţiilor publice”, 2015). Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, drept constituțional, tema tezei de doctorat ”Dialogul dintre tribunalele constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, 2018. Stagii de specializare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (aprilie-iunie 2005), CEELI Institute Praga (“Building Judicial Integrity” octombrie-noiembrie 2007, Tribunal Superior de Justicia Madrid, Spania (septembrie 2010), cursuri de formare în cadrul Consejo General del Poder Judicial Madrid, Spania, si European Judicial Training Network (EJTN) - Espacio Judicial Europeo Social (decembrie 2010 – octombrie 2011), respectiv Etude systematique de l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale (decembrie 2010 – decembrie 2011). A participat, sustinand prelegeri, la sute de conferinte stiintifice organizate in Romania sau in alte state (intre altele, la Paris, Luxembourg, Roma, Nice, Lübeck, Budapesta, Palermo, Ankara, Barcelona, Madrid, Trier, Sofia, Aix-en-Provence, Fontevrault, Viena, Saint Vincent de Mercuze, Chişinău). Este autor sau coautor al aproximativ 60 de volume juridice si al peste 100 de articole de specialitate, publicate in Romania, Franta, Germania, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cehia, Argentina, Armenia, Japonia. Printre ultimele lucrari publicate: Limitele libertatii de exprimare. Politicieni, jurnalisti, magistrati. Comentarii si jurisprudenta (in colaborare), 2014; Hotararile CEDO in cauzele impotriva Romaniei. Analiza, consecinte, autoritati potential responsabile – in perioada 1994-2014 (vol. I-X) (coordonator), 2010-2015; Quelle justice pour la France? 31 personnalités répondent aux préoccupations des Français, Éditions l'Harmattan, Paris, 2012; Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept (in colaborare), 2012; Noul Cod civil – comentarii, doctrina, jurisprudenta. Vol. II. Mosteniri si liberalitati. Obligatii (in colaborare), 2012 (lucrarea a fost distinsa in decembrie 2012 cu premiul ”Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România); Culegere de hotarari judecatoresti pronuntate in materia medierii. Note si comentarii, ed. a 2-a (in colaborare), 2012; Jurisprudenta recenta in materia organizarii judecatoresti si a statutului magistratilor (in colaborare), 2012; Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare. Jurisprudenta romaneasca (in colaborare), 2013; Dictionar de drepturile omului (in colaborare), 2013 (lucrarea a fost desemnată ”Cartea lunii” în ianuarie 2014 de Ministerul Afacerilor Externe din România); Cooperarea judiciara in materie civila si comerciala in Uniunea Europeana (in colaborare), 2014; La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe, Éditions l'Harmattan, Paris, (coordonator), 2015; Dreptul Uniunii Europene şi tribunalele constituţionale ale statelor membre. Interviuri (coordonator), 2015; Directiva – act de dreptul Uniunii Europene şi dreptul român (coordonator), 2016; La mediation entre l'habitude d'avoir recours au systeme traditionnel de justice et le remboursement de l'integralite des frais de justice în volumul New Developments in Civil and Commercial Mediation - Global Comparative Perspectives (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law), coord. Carlos Esplugues și Louis Marquis, Springer, Heidelberg, 2015. Dragoș Călin, Mihai Banu, Mihai Șandru, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en Roumanie, în Laurence Burgorgue Larsen (coord.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe, Col. Cahiers européene, IREDIES - Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pedone, Paris, 2016; Dialogul dintre tribunalele constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Editura Universitară, București, 2018.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

De ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți”?

O bună parte din articolele mele publicate pe această platformă discută modele (simulări) ale variațiilor unor parametri climatici precum concentrația de CO2,...

Dimensiunile teritoriale ale depopulării țării în anul 2020

Populația rezidentă a țării era la începutul anului 2021 de aproape 19,2 milioane locuitori. Declinul din anul 2020 a fost deosebit de...

Egalitatea și economia de piață

Narațiunea obișnuită despre egalitate în România este că acest „vis de aur” al poporului este pe cale să se destrame. Bogații devin...

Metroul la Otopeni – marele eșec al unor politicieni mărunți

Eșecul magistralei de metrou M6: 1 Mai – Aeroportul Otopeni este eșecul politicienilor preocupați să dovedească faptul că nu se poate, în...

Neamțu’ Țiganu’ citește Coranu’

Hafsa, Akif, Azra, Suleymen, Neyla, Dzina, Aisha... și multe alte nume. Eu nu știu cine sunt acești copilași, nu-i recunosc după fețe,...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro