marți, octombrie 3, 2023

Plagiat la statul de drept: legea Gold Corporation

In urma cu o saptamana, Guvernul Romaniei a aprobat sustinerea unui proiect de lege (1) pe care l-a trimis Parlamentului, prin care sunt insiruite o serie de articole menite sa netezeasca drumul proiectului de exploatare a aurului propus de Rosia Montana Gold Corporation.

Nu vreau sa intru in spinoasa dezbatere a oportunitatii acestei investii, ci doar sa extrag cateva articole care vorbesc de la sine despre cum Guvernul Ponta propune o lege speciala, pentru o firma privata, prin care se suspenda toate celelalte legi si ăproceduri ale institutiilor statului, proceduri altfel necesare pentru functionarea unui astfel de proiect.

Legea pare a fi impartita in doua: in prima se mandateaza (a se citi se obliga) tot felul de institutii sa raspunda solicitarilor RMGC, cam oricare ar fi acestea, iar partea a doua este partea in care se introduc o sumendenie de exceptii de la legislatia in vigoare, in beneficiul unei firme private.

Sa nu ne incurcam de statul de drept, sa nu ne impiedicam de legislatia in vigoare, sa lasam legea Gold Corporation sa vorbeasca:

“Art. 4. – Prin prezenta lege se mandateaza urmatoarele entitati publice sa aduca la îndeplinire urmatoarele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Rosia Montana:

1. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are obligatia sa modifice Licenta de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Rosia Montana („Licenta de exploatare”), prin încheierea unui act aditional, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) durata de valabilitate a Licentei de exploatare este extinsa, în conditiile art. 20 alin. (21) din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu perioada solicitata si rezultata din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licentei de exploatare la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, împreuna cu documentatia prevazuta la art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ”

sau

“3. În aplicarea prevederilor art. 8 din prezenta lege, se mandateaza Ministerul Culturii ca:

a) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa încheie cu RMGC un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligatiilor ce revin titularului Licentei de exploatare în conformitate cu legislatia în vigoare si a celor prevazute în Acord, precum si modul prin care autoritatile competente vor urmari îndeplinirea acestor obligatii;

b) în termen de 15 zile de la prezentarea documentatiei prevazute de lege, sa avizeze documentatiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Rosia Montana sau adiacente acestuia.”

“4. Se mandateaza MINVEST ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa faca demersurile necesare pentru aportarea la capitalul social al RMGC a imobilelor situate în perimetrul minier Rosia Montana, asupra carora detine un titlu de proprietate valabil.

5. Se mandateaza Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” – S.A. (denumita în continuare „REMIN”) ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, sa faca demersurile necesare pentru vânzarea catre RMGC, în conditiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, a imobilelor detinute de REMIN în perimetrul minier Rosia Montana.

6. Se mandateaza societatile MINVEST si REMIN si Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa faca demersurile necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Rosia Montana…”

7. Se mandateaza Administratia Nationala  Apele Române, precum si orice alte institutii sau autoritati publice centrale sau locale care detin drepturi de administrare si/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatarii miniere din perimetrul minier Rosia Montana si asupra carora statul român si/sau unitatile administrativ teritoriale detin un drept de proprietate publica sau privata ca, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licentei de exploatare, sa încheie cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, dupa caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Rosia Montana, în conditiile mentionate în art. 61 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Se mandateaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa initieze hotarâri de Guvern pentru scoaterea definitiva, în conditiile legii, a unor suprafete de pâna la 255 hectare de teren forestier din cadrul perimetrului minier Rosia Montana, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre Titularul licentei de exploatare.

9. În cazul în care, dupa emiterea avizelor, acordurilor sau autorizatiilor cu privire la proiectul minier prevazut la art. 3 alin. (1), intervin elemente noi sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii avizelor, acordurilor sau autorizatiilor respective, inclusiv ca urmare a invalidarii vreunui act premergator sau a unei proceduri desfasurate în vederea emiterii actelor de reglementare respective, se mandateaza autoritatile competente sa emita noi avize, acorduri sau autorizatii sau le vor revizui pe cele existente, dupa cum urmeaza:

10. Se mandateaza autoritatile administratiei publice locale competente ca, la cererea RMGC sa emita mai multe autorizatii de construire pentru executarea lucrarilor aferente proiectului minier din perimetrul minier Rosia Montana, utilizând în acest scop avizele, permisele si acordurile emise anterior, cu conditia ca elementele avute în vedere la data emiterii avizelor sau acordurilor respective sa fi ramas nemodificate.

11. Se mandateaza administratorii drumurilor al caror traseu trece prin perimetrul minier Rosia Montana  ca, în termen de 30 zile de la data identificarii unor trasee alternative de acces în conformitate cu art. 422 din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa dispuna restrictionarea definitiva a traficului pe traseele de drum din cadrul perimetrului minier Rosia Montana si începerea lucrarilor de dezafectare a traseelor initiale, în masura necesara pentru executarea activitatilor miniere în perimetrul minier Rosia Montana.

Art. 62. – (1) În cazul proiectelor miniere de exploatare, declarate de utilitate publica si interes public deosebit, exproprierea imobilelor necesare pentru realizarea acestor proiecte se va face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor alin. (2)–(12) din prezentul articol.

(2) Pentru exproprierea imobilelor necesare realizarii proiectelor miniere prevazute la alin. (1), expropriator este Statul român. Procedura si obligatiile prevazute în sarcina expropriatorului de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi îndeplinite de catre titularul licentei de exploatare, în calitate de reprezentant desemnat al expropriatorului. Plata despagubirilor catre proprietari se va face de catre reprezentantul desemnat al expropriatorului, din bugetul propriu.

(4) Aplicarea procedurii de expropriere a imobilelor din cadrul perimetrului proiectelor miniere, reglementata de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face fara a fi necesara aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectelor miniere respective.

(7) Dreptul de administrare asupra imobilelor expropriate potrivit prevederilor de mai sus si intrate in proprietatea publica a statului roman, va fi exercitat de [Ministerul Economiei]. Titularul dreptului de administrare va atribui direct titularului licentei de exploatare un drept de concesiune asupra imobilelor expropriate, pentru o durata de maxim 49 ani. Dreptul de concesiune se exercita fara a fi necesara înscrierea în Cartea Funciara.

(4) În cazul evaluarii unui plan sau program ce priveste si zone în care urmeaza sa se desfasoare lucrari aferente proiectelor miniere, zone ce au facut obiectul unor planuri sau programe pentru care anterior a fost deja emis un aviz de mediu, autoritatile competente vor lua în considerare avizul de mediu anterior emis, daca nu au aparut modificari semnificative.”

5. Dupa articolul 42 se introduc doua  articole noi, articolele 421 – 422, cu urmatorul cuprins: „Art. 421 – (1) În cazul proiectelor miniere declarate de interes national deosebit, avizele, acordurile si autorizatiile de construire emise cu privire la activitatile miniere care urmeaza sa fie executate si/sau puse în functiune etapizat ramân valabile pâna la data finalizarii tuturor lucrarilor în considerarea carora au fost emise.

IV. Dupa articolul 47 din Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 57/2007, se introduce un nou articol, articolul 471, cu urmatorul cuprins:
„Art. 471 – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 47, în cazul proiectelor miniere de utilitate publica si interesul public deosebit, pentru protectia monumentelor naturii si punerea acestora în valoare, titularul licentei de exploatare poate reloca monumente ale naturii existente în cadrul perimetrului proiectului minier, în scopul protejarii acestora.”

V. Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic se modifica  si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa  alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), terenurile forestiere aflate în perimetrul proiectelor miniere declarate de utilitate publica si de interes public national deosebit pot fi incluse, dupa caz, în intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale.“

2. Alineatul (5) al articolului 45 se completeaza  dupa cum urmeaza:

„În vederea implementarii proiectelor miniere,titularii licentelor de exploatare pot dobândi drepturi reale asupra terenurilor aflate în cadrul perimetrelor miniere, fara a se urma procedurile prevazute de art. 45 alin. (5) si urmatoarele din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv de la formele asociative carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.”

(3) Cercetarea arheologica preventiva  a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, se va realiza anterior solicitarii autorizatiei de construire pentru terenurile respective. Autoritatile competente vor emite autorizatiile de construire numai dupa depunerea de catre RMGC a rapoartelor de cercetare arheologica, in care sunt consemnate rezultatele cercetarii de salvare prin înregistrare a patrimoniului arheologic, la serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, fara a fi necesara emiterea unor certificate de descarcare de sarcina arheologica.
_______________________________
1. Si aici e un oarecare mister, fara a exista documente oficiale pe situl guvernului pe aceasta tema, a aparut pe agenda sedintei de guvern fara sa fie anuntata, in pararalel cu alta bomba privind ariile protejate, prin care avizul custozilor devine din obligatoriu, consultativ. Eu am gasit legea aici http://blog.activewatch.ro/rubrica-cetateanului-necenzurat/romania-in-genunchi-acum-ori-niciodata/

Distribuie acest articol

2 COMENTARII

  1. „Dac-as fi pentru-o zi presedinte
    Tineti minte, as lasa Romania amanet, fara cuvinte
    Dac-as fi pentru-o zi presedinte
    V-as amaneta pe toti si nu m-ati prinde.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Costel Popa
Costel Popa a fost Director executiv al Asociatiei Pro Democratia si al Salvati Delta, a coordonat programele de monitorizare a finanţării partidelor politice ale APD in perioada 2003-2007, a fost consultant pentru GRECO (Group of States Against Coruption), a participat la elaborarea legii finanţării partidelor politice nr. 334/2006, a fost Secretar General al ENEMO (European Network of Election Monitoring Organizations). În prezent este președinte al organizației Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis (www.ecopolis.org.ro).

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro