marți, ianuarie 31, 2023

Războiul populismelor: virtuoasa Merkel vs. odiosul Orbán

Branduri media influente, de la BBC la CNN, au celebrat-o pe Angela Merkel drept „Mut­ter Courage“ (n.r., o trimitere la piesa lui Bertold Brecht) pentru semnalul trans­mis refugiaților sirieni: o ca­să îi așteaptă în Germania. Ea a anunțat pe 5 sep­tem­brie că nu există nicio li­mită pentru numărul de per­soane pe care Germania ar fi pregătită să le pri­meas­că. Totul s-a întâmplat du­pă ce trupul unui copil mort, Aylan Kurdi, eșuat pe o pla­jă din Turcia, a devenit sim­bolul media al disperării mul­țimii de imigranți.

Ulterior, s-a constatat că lucrurile erau mai nuanțate. Aylan și părinții săi nu fugeau din calea unui pericol iminent. Trăiau de trei ani în Turcia, țară NATO, considerată sigură. Fără îndoială, situația lor era pre­cară, dar dorința pentru un viitor eco­nomic viabil a fost cea care i-a împins în­tr-o călătorie pe­riculoasă. Tot motivațiile eco­nomice i-au mâ­nat și pe oamenii cam­pați în jurul gării Keleti din Budapesta să ajunga în Vest. Erau, în majoritatea lor, băr­bați tineri și în putere, în ciuda ima­gi­nii create de ma­jo­ritatea televiziunilor, ca­re se concentrau doar pe mamele cu copii mici.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a fost criticat sever pentru aparenta sa lipsă de umanitate către aceştia. Autoritățile au vrut să îi plaseze în tabere, ceea ce pentru unii jurnaliști amintea de ororile celui de-al doi­lea război mondial. Însă intenția era aceea de a găsi o modalitate eficientă de a procesa o mulțime de oameni care apă­ru­seră peste noapte într-o țară a UE, făra ac­te de identitate. Este exact ceea ce nor­mele UE cer unui stat membru să facă în baza reglementărilor Dublin III.

Ceea ce a urmat a fost demn de Kafka și a ară­tat cât de repede se transformă UE în­tr-un club, unde fiecare nouă criză am­pli­fică nivelul de ostilitate dintre membrii săi. Ministrul austriac de Externe a criticat Ungaria atunci când a împiedicat îm­bar­ca­rea migranților în trenurile care se în­drep­tau spre Austria. A doua zi, ungurii au ce­dat. Migranţii puteau pleca, doar că acum austriecii erau cei care îi întorceau înapoi.

Era de așteptat ca promisiunea de senzație făcută de Merkel să-i electrizeze pe mi­granți: i-a încurajat să ignore re­gu­la­men­tele interne ale UE. În public, s-a opus în momentul în care ungurii au încercat să facă față situației, dar, în privat, Berlinul și Viena au îndemnat Budapesta să aplice normele de la Dublin și să înregistreze toți refugiații!

Europa a devenit martora unei competiții tot mai profunde în­tre populismele unor po­liticieni cu viziuni divergente asupra vii­torului continentului. Pe de o par­te, avem viziunea lui Orbán, a unei Europe a națiunilor în care UE există din ra­țiuni de cooperare economică, și nu pen­tru scheme grandioase de abolire a fron­ti­e­relor și de transformare a demografiei sta­telor membre. Orbán a spus lucruri in­co­mo­de pentru elita germană: mulți dintre mi­granți ar putea să răspundă nevoilor ac­tuale ale Germaniei, însă reprezintă o po­va­ră imensă pentru celelalte state euro­pene. În opoziția sa față de planul german al cotelor obligatorii, Orbán a avut spri­ji­nul vecinilor postcomuniști din UE, sta­tel­e de la Vișegrad. Dar une­le dintre ele au devenit agi­tate când acesta a exprimat în mod direct rezerve față de cultura musulmană a ce­lor mai mulți dintre imi­granți, făcând referință la ocuparea Ungariei de către musulmani în secolele XVI-XVII. În Londra, zia­rul The Guardian din 7 sep­tembrie l-a supranumit „Or­bán cel odios“ pentru îndrăzneala de a spune că musulmanii ar putea re­prezenta o amenințare pentru „civilizația europeană“ și pentru „referințele ridicole la războaiele cu otomanii vechi de se­co­le“. Atât „limbajul, cât și deciziile pe ca­re le asumă contravin spiritului Europei“.

Premierul ungar Viktor Orbán şi cancelarul german Angela Merkel

În afara cazului în care considerăm că lo­cui­torii Europei nu ar trebui să aibă ni­ciun rol în modelarea acestui „spirit eu­ro­pean“, atunci această pretenție este dis­cutabilă. Un sondaj din 5 septembrie arată că 64% dintre britanici consideră că Da­vid Cameron avea dreptate să se alăture po­ziției Ungariei. În Franța, 52% dintre cei chestionați au răspuns similar. Chiar și un membru cheie din coaliția de gu­ver­nare a cancelarului Merkel, prim-mi­nis­trul Bavariei, Horst Seehofer, s-a opus po­li­ticii ușilor deschise. „Nu există societate care poate să facă față unei asemenea situații“, a spus el.

Cele 748 de scrisori online primite de The Guardian pe marginea articolului men­țio­nat mai sus au fost copleșitor de critice, de­și puțini erau simpatizanți ai liderui ma­ghiar cu înclinații autoritare. Câteva au ve­nit chiar din Ungaria:

„Sunt unul dintre acei voluntari care i-a ajutat pe migranți în ultimele două săp­tămâni. Nu sunt un fan al lui Orbán. Dar lăsați-mă să vă spun un lucru: articole părtinitoare, nedrepte și chiar pline de ură precum acesta mă împing să devin unul… Acei migranți de pe străzile și dru­murile noastre nu sunt ținuți aici de că­tre guvernul maghiar. Se află aici din ca­u­za cancelarului german, care se joacă si­multan de-a Mama Tereza, Albert Schwei­tzer și Mahatma Gandhi în fața presei și a electoratului său, dar care devine o dirigintă cinică atunci când ia deciziile punctuale. Eu dau vina pe gu­vernul federal german pentru suferințele acestor oameni din jurul meu și este vi­na jurnaliștilor ca voi, care fac un basm despre d-na Merkel și un thriller despre imaginarul regim fascist din Ungaria“.

Mass-media internaționale care au în­coronat-o ca eroină se comportă într-un mod populist clasic, răspândind pers­pec­ti­ve părtinitoare și nonfactuale despre o si­tu­ație complexă. Ea însăși se adresează unui public global care deseori răspunde de o manieră emoțională, simplistă și ne­rea­listă la probleme publice nesolu­ţio­na­bile. E vorba de ONU, de organisme care de­pind de finanțarea ONU și a UE, dar și de forțele corporatiste îngrijorate de efec­tele deficitului demografic asupra forței de muncă.

Aceste forțe văd efectiv Europa ca o so­cie­tate globală și consideră preocupările so­cie­tăților naționale ca fiind demodate. Acest establishment global poate să ofere recompense simbolice pentru politicienii pregătiți să devină campionii unei agende glo­bale postnaționale, de la poziții pres­tigioase la ONU și în alte instituții inter­na­ționale și până la Premiul Nobel pentru Pa­ce, pentru care doamna Merkel ar tre­bui acum să fie luată în calcul.

Austriecii și germanii cu o pers­pectivă liberală și universalistă au fost cei care i-au întâmpinat pe refugiați și i-au dus în ma­șinile lor până la Viena și Mün­chen. Ei aparțin profesiilor liberale occi­dentale, oameni din pătura superioară a cla­sei de mijloc, cu joburi stabile, care de obi­cei trăiesc în zone confortabile și si­gu­re, care au dominat politica timp de câ­te­va generații și ale căror perspective mo­nopolizează cea mai mare parte a presei și a spațiului academic. În mod natural, acești burghezi progresiști sprijină UE cu trăsăturile sale – centralismul birocratic, uniformitatea reglementării și oportunități nelimitate pentru elitele administrative de a-și exercita puterea la scară continentală. Sunt entuziaști ai drepturilor omului care minimizează distincția între cetățenii naționali și cei din afară. Pentru ei, imi­gra­ția extinsă nu reprezintă o amenințare. Pâ­nă acum, au respins avertismentele po­tri­vit cărora infuzia masivă a unor oameni pro­venind din culturi cu valori foarte diferite de cele ale Vestului din secolul XXI vor genera instabilitate și haos.

Stanga liberală dominantă valorizează în mică măsură stabilitatea și continuitatea și deseori pare să fie indiferentă față de ideea de comunitate. Membrii săi sunt ce­tățeni globali, mobili și individualiști. În consecință, nu pot înțelege preocupările oa­menilor cu un atașament puternic față de comunitățile lor, care se simt dislocați când sunt copleșiţi de o schimbare prea bruscă. Nici limbajul și nici presupozițiile liberalismului contemporan nu iau în calcul astfel de afinități parohiale.

Secularismul este trăsătura lor cheie. Dis­pre­țul față de creștinism denotă inca­pa­ci­tatea de a recunoaște puterea religiei. Ast­fel, în mod naiv, ele au îmbrățișat mul­ticulturalismul drept rețeta unei societăți fără frontiere.

Însă inginerii sociali ai Europei nu au rea­lizat că această agendă poate fi exploatată de fanatici hotărâți să-și urmărească pro­priile idei segregaționiste. Timp de o ge­ne­rație, elitele de centru-stânga au ignorat avertismentele legate de pericolul de a lă­sa culturi diferite să se dezvolte în zone ur­bane separate. În esență, mesajul lor că­tre cla­sa muncitoare – baza partidelor de stân­ga german, francez, italian și britanic – a fost acela de a se adapta noilor vre­muri.

Stânga contemporană a privit oa­me­nii asemenea oilor, ei fiind păstorii. Ra­di­ca­lii de tipul lui Rousseau (în se.c XVIII), Karl Marx (în sec. XIX) sau socialiștii fa­bieni, precum George Bernard Shaw în Ma­rea Britanie și progresiștii americani (în sec. XX) pretindeau respectul și con­sim­ță­mân­tul automat al clasei inferioare. Dar acum adepții lor îi părăsesc. Privesc vi­ziu­nea lor des­pre Europa drept una periculos de in­coerentă, deconectată de realitățile din te­ren, precum era marea teorie a lui Marx des­pre societate. Iar media liberale, în loc să calmeze temerile, mai mult ra­di­ca­li­zează opiniile prin ofensiva lor populistă.

Doamna Merkel nu arată nicio preocupare față de investigarea adecvată a migranților pentru a preîntâmpina venirea celor cu agendă teroristă sau pentru separarea azilanților autentici de categoria celor cu interese economice. Prin ati­tu­di­nea sa unilaterală, se prea poate să fi făcut nefuncțională libera circulație a oamenilor în cea mai mare parte a UE (în spațiul Schengen), realitate care nu pare să o în­gri­joreze. Insistă că moralitatea europeană este acum testată, dar alături de aliații săi din media nu are nimic de spus despre moralitatea Orientului Mijlociu, de unde provin majoritatea migranților.

La fel ca și în cazul experimentului mo­nedei unice, o combinație de utopie, am­bi­ție personală și incompetență politică pro­fundă creează un nou dezastru pentru Eu­ro­pa cooperării. Viktor Orbán greșește când argumentează că Europa are nevoie de lideri puternici. Este puțin probabil ca naționaliștii doctrinari să performeze mai bine ca liberalii universaliști. Nevoia reală es­te de instituții europene performante, res­ponsabile, în stare să gestioneze mul­ti­tu­dinea de crize de natură economică, geo­politică și socială care inundă Europa. Acest lucru trebuie făcut în cooperare cu to­ate statele-națiuni, și nu doar prin li­mitarea participării la cele câteva națiuni de elită care încearcă să-și impună pro­prii­le agende asupra celorlalte.

Cineva ar trebui să aibă curajul de a-i cita lui Merkel cuvintele filosofului britanic de secol XVIII, William Blake: „Cel care face un bine altuia o face specific. Binele ge­ne­ric este apanajul ticăloșilor, ipocriților și lingușitorilor“.

* Cartea lui Tom Gallagher – Europe’s Path to Crisis: Disintegration via Monetary Union – a fost recent publicată de Manchester University Press.

Traducere și adaptare de OCTAVIAN MANEA

Articol aparut in Revista 22


Distribuie acest articol

68 COMENTARII

 1. ” Erau, în majoritatea lor, băr­bați tineri și în putere, în ciuda ima­gi­nii create de ma­jo­ritatea televiziunilor, ca­re se concentrau doar pe mamele cu copii mici.”

  Cred ca aici apare o problema, daca autorul textului pleaca de la premisa ca un barbat tanar si in putere nu poate sa se afle intr-un asemenea pericol, atunci se afla in necunostiinta de cauza. Majoritatea refugiatilor ar trebui la nivel logic sa fie tineri vigurosi care incearca sa scape de serviciul militar care ii asteapta in Siria. Pe scurt, daca nu pleaca,vor fi nevoiti sa impuste alti sirieni la ordinele lui Assad sau sa se alature unui grup rebel si sa comita aceleasi actiuni atroce. Pentru ei nu exista un „sa stam si sa asteptam,suntem tineri asa ca ne putem descurca”

  Cu stima,
  Vlad Surdea

  • „Cred ca aici apare o problema, daca autorul textului pleaca de la premisa ca un barbat tanar si in putere nu poate sa se afle intr-un asemenea pericol…”

   Asta se cheamă tentativă de înșelătorie/mistificare de tip straw man. Autorul textului NU „pleaca de la premisa ca un barbat tanar si in putere nu poate sa se afle intr-un asemenea pericol”. Dar deloc-deloc nu pleacă de la premisa asta. Altceva spune el și e foarte clar ce spune chiar și pentru unul care a picat bacul. Nu are rost să traduc din română în română.

   Restul comentariului, o luptă vitejească „la nivel logic” cu omul de paie și părerisme despre, după ce croitorasul cel viteaz îl face K.O. dintr-o singură lovitură.

   P.S.
   1. A straw man is a common form of argument and is an informal fallacy based on giving the impression of refuting an opponent’s argument, while actually refuting an argument which was not advanced by that opponent.

   2. Ce înseamnă „necunostiinta” (cu 2 „i”)?

  • Evident ca si tinerii au dreptul sa fuga din calea razboiului. Intrebarea insa era alta: De ce media „progesisita” incearca sa creeze impresia ca majoritatea refugiatilor sunt copii, femei si batani neajutoriati, cand realitatea e exact invers. E cumva minciuna in sprijinul cauzei ceva onorabil? Dumneavoastra ce parerea aveti? Sunteti capabil sa raspundeti cu „da” sau „nu” la intrebarea daca „minciuna in folosul unei cauze” este acceptabila?

   O alta minciuna gogonata e acea cu tinerii care fug de incorporarea in armata lui Assad. Odata ca Assad controleaza mai putin de 30% din teritoriul sirian. Apoi ca majoritatea zdrobitoare a celor ce forteaza portile Europei vin de fapt din tabere de rafugiati aflate dincolo de frontierele Siriei in tari pana ala urma sigure. Nu in ultimul rand, cei ce vin sunt cei ce au parale sa plateasca traficantii de oameni si restul cheltuielilor implicate de drumul lung. Asta e de fapt chestia cea mai grava. Pe de o parte o afacere criminal infloreste cu binecuvantarea mai marilor Europei, pe de alta parte se deschid portile Europei nu celor cu adevarat in nevoie ci celor ce pot plati si care au tupeul sa minta. fara nici o indoiala ca o asemenea abordare va aduce negresit criminalitate si terorism.

   Daca forta financiara e esentiala, de ce nu procedeaza pe fata ca in SUA? Cine poate investi o anume suma primeste cartea verde ca investitor si are o cale clara spre cetatenie. In Europa vedem ca cine plateste retele mafiote are usa UE deschisa. Genul asta de tampenii se vor plati foarte scump.

   I-as intelege pe toti „filantropii” astia daca ar cere ca refugiatii ce primesc azil in UE sa fie identificati in taberele din afara uniunii si apoi UE sa le plateasca transportul civilizat spre tarile UE unde primesc azil.

  • Oare femeile, copiii, batranii chiar nu conteaza si trebuie lasati acasa. Macar acelor tineri li se punea o arma in mana (daca li se punea), ceilalti sunt carne de tun!
   Oricum mare parte din acesti oameni se refugiasera deja intr-un loc sigur: Turcia. Dar e mai bine sa fii „refugiat” in Germania.
   Mai e si partea de manipulare. De ce sa prezinti preponderent femei si copiii cand cei mai multi sunt barbati tineri? Nu se incalzeste sufletul si la vederea unui refugiat barbat tanar?
   Felicitari domnului Gallagher!

   • Înainte de a-i adresa felicitări dlui Gallagher, l-aș întreba de unde știe dumnealui ca majoritatea sunt tineri în putere iar nu femei și copii. Ceva îmi spune că nu și-a făcut dl Gallagher timp să le ureze personal bun-venit și să verifice cu ochii săi „manipularea” mediatică. Presa e atrasă de senzațional și tocmai din acest motiv filmează doar pe cei douăzeci de recalcitranți ce refuză apă minerală sau pe cel care se aruncă demonstrativ cu familia pe șine, lăsând impresia că așa ar proceda și restul fugarilor din trenul supraaglomerat. De ce oare n-a încercat dl Gallagher să combată și această impresie, dacă tot mimează dumnealui obiectivismul?!
    Poate să fie așa cum susține dumnealui şi majoritatea refugiaților chiar să fie tineri în putere, dar când noul continent a fost colonizat cine să fi fost primii care au ales pribegia? Bătrânii și copiii?!
    Eu cred că după trei sau patru ani petrecuți în lagărele „sigure” din Turcia oricare dintre comentatorii de aici, inclusiv dl Gallagher, ar fi speculat orice șansă de a ajunge într-un loc mai promițător. Iar dacă n-ar avea suficienți bani pentru întreaga familie, primul ar pleca cel mai tânăr și mai puternic, tocmai pentru că poate suporta cel mai bine riscurile călătoriei și ar avea șanse mai mari să găsească o slujbă pentru a-i aduce şi pe ceilalți. Nu pentru că sunt teroriști cu explozibil în izmene. Iar faptul că vor să trăiască într-o altă lume decât a lor, indică și disponibilitatea lor de a se adapta.

 2. D-l Gallagher nu o spune explicit, dar în mintea celor mai mulţi cititori ai acestui articol va apare automat asocierea Merkel-stânga liberală. Orice cunoscător al situaţiei politice din Germania va înghiţi la chestia asta în sec şi-şi va face cruci.
  Dar este Angela Merkel măcar populistă? Este! A o pune pe aceeaşi treaptă cu Orban este totuşi absurd.
  Ne putem da şi mai bine seama de unde bate vântul când citim:
  „Acest lucru trebuie făcut în cooperare cu to­ate statele-națiuni, și nu doar prin li­mitarea participării la cele câteva națiuni de elită care încearcă să-și impună pro­prii­le agende asupra celorlalte.”
  Doar nu consideră cumva că Marea Britanie nu mai face parte din elită?

  • În raport cu Uuninea Europeană, Marea Britanie este periferie, are comportament și atitudine de periferie și are inclusiv o agendă tipică pentru periferie. A fost șocantă și pentru subsemnatul o asemenea concluzie, impresia mea (în necunoștință de cauză) era că Marea Britanie e un fel de Germanie unde se vorbește engleza. Ei bine, nu e!

   În Marea Britanie se poate întâlni delăsare și incompetență la fel ca în Europa de Est. Deși nu a existat vreun regim comunist care să le justifice. În Marea Britanie se pot întâlni legi ridicole, făcute cu intenția vădită de a determina supunere, nu de a duce la o mai bună funcționare a societății. În Marea Britanie se poate întâlni un naționalism ridicol, cu nimic mai ”prejos” decât cel din țările est-europene. Când și pe sacii de gunoi din plastic reciclat scrie că sunt ”British”, e clar că unii responsabili de marketing sunt de-acum în pană de inspirație.

   În concluzie nu, Marea Britanie nu (mai) face parte din elită. Politicianismul ieftin, cu argumente la fel de ieftine (de ex: ”în ultimii 40 de ani britanicii nu au fost chemați să-și exprime părerea despre apartenența țării la Uniunea Europeană”) a făcut ca Marea Britanie să fie astăzi un membru al Uniunii pe care nu se poate conta. Și cineva pe care nu se poate conta ajunge inevitabil să nu mai poată face parte din elită. Indiferent ce crede acel cineva despre sine.

 3. Foarte bun articolul.

  Partea cu adevarat proasta e ca in momentul asta doar un miracol mai poate salva Europa urmatoarei generatii de la catastrofa economica si sociala clocita de idiotii ingamfati ce au pus statul social si multiculturalismul deasupra valorilor esentiale ale civlizatiei iudeo-crestine: libertatea, si domnia legii.

  Partea si mai proasta e ca, eu cel putin, nici macar nu reusesc sa-mi imaginez un miracol care sa mai salveze Europa.

  Partea buna e ca am plecat de mult timp de acolo si macat familia mea e crutata de suferintele greu de inchipuit ce vor urma cu precizie matematica.

  Partea si mai buna e ca monstruozitatile plamadite de imbecilii agresivi ce propovaduiesc aberatiile politic-corecte ii vor nimici in primul rand pe ei insisi. Cei ce vor trai destul de mult vor apuca, asemeni „intelecutalitatii revoluionare” rusesti de la inceputul secolului trecut sa fie striviti, umiliti, distrusi cu o cruzime infernala de greu de imaginat, tocmai de catre hidoseniile pe care le-au bagat pe gatul lumii.

  Sa speram totusi in mod irational ca nici unul din dezastrele ce par acum inevitaile nu se va produce. La o adica ce sens are sa-l mai chinui pe bolnavul incurabil, aflat in faza terminala?

 4. Problema cu stangistii europeni – dar hai sa-i numim ceea ce sant: bolsevici mascati – este ca prin natura intelegerii si viziunii lor asupra lumii, folosesc fiecare prilej pentru a promova agenda lor asupra Europei: proiectul Statelor Unite ale Europei. O idee mareata, care de fapt trebuie tradusa astfel: pierderea suveranitatii statale, centralizarea puterii, grandomanie imperialista, desfiintarea religiei sau valorilor in general, distrugerea comunitatiilor si a familiei, heterogenizarea populatiei (asta se intampla si acum), indoctrinarea copiilor, toate avand pana la urma acelasi scop. Cum bine ati exprimat aceste elite stangiste de vad ca pe niste oi sau viite.

  O alta remarca care as dori sa o fac, ca i-am auzit pe multi (inclusiv pe Orban) numindu-i pe acestia liberali. Este adevarat ca multi se autointituleaza liberali, dar un om (sau grup) care vocifereaza pe de o parte pentru drepturile imigrantilor pe de alta parte n-are nici o problema in forta (mai discret sau mai pe fata, cu amenitari) milioane de cetateni ale unor state suverane in a accepta valorile stangiste enumerate mai sus, nu se poate numi liberal. Sunt doar niste cameleoni politici.

  • Pe o scenă cu actori gen China și India, Statele Unite ale Europei e cam singura structură cu șanse de supraviețuire pe termen lung. Ce fel de viitor preferați în următoarea sută de ani? Un viitor în care strănepoții noștri să învețe de nevoie chineza sau un viitor în care să învețe din proprie inițiativă germană și engleză?

   O țară ca România nu poate spera să fie mai relevantă pe plan mondial decât e astăzi Florida. Iar pentru a-și păstra limba, cultura și tradiția într-o lume cu actori de talia Chinei, locul României nu poate fi decât într-o federație tip Statele Unite ale Europei.

   • Chestia asta ca nu putem supravietui decat intr-un bloc european comun este cea mai ordinara manipulare, dupa parerea mea. Nu vreau sa minimizez nici forta si rolul NATO, dar lasati-ma sa fiu sceptic in legatura cu eficacitatea ei in momentul unui razboi cu unul dintre actorii mai sus amintiti. Mi se pare relevant (si dea dreptul penal) pozitia Romaniei in legatura imigrantii, ne pozitionam „strategic” alaturi de actorii mari din politica europeana (acceptam imigranti), dar acceptam un numar irelevant de mic pentru rezolvarea problemei, invocand vesnicele scuze; cam asa va fi si cu NATO in cazul unui conflict.

    De fapt va pot intoarce intrebarea. Merita o constructie a statelor unite europene, care ipotetic poate rezista intr-o lume globalizata, daca prin asta vom renunta la valori, la tot ceea ce ne defineste pe noi ca natiune? Is this worth living and dying for?

    Apropos cine va apara Europa unita, noi imigranti?

    • @ chishtocu verde – ce valori nemaipomenite avem noi românii, la care trebuie să renunțăm? Credeți că îi pasă cuiva de la Bruxelles de încăierările la aghiazmă și la pupat moaște? De monștrii de catedrale construite prin toate cartierele? Mult invocatele ”valori” ale românilor sunt apă de ploaie, pură propagandă de uz intern, goală de conținut. Orice țăran catolic din străfundurile rurale ale Bavariei sau ale vestului Austriei, cunoscut ieri, e mai ”reliable” decât orice român cunoscut de zeci de ani.

     Și da, în esență noii imigranți vor apăra Europa Unită, copiii și nepoții lor. Exact cum astăzi Europa de Est știe foarte bine ce pericol reprezintă Rusia, în timp ce Franța și Germania nu văd niciun pericol și o dau mereu la pace cu Putin, tot așa noii imigranți știu ce psihopați cresc pe meleagurile de unde provin ei și vor fi mult mai hotărâți decât europenii get-beget să nu lase Europa pe mâna unor asemenea psihopați.

    • @chiştocu verde
     „Apropos cine va apara Europa unita, noi imigranti?”
     Ca să fiu lămurit, vă referiţi în întrebarea dvs. la „noii imigranţi” sau „noi imigranţii”? Nu c-aş ţine cu tot dinadinsul să vă răspund, dar aşa, din pură curiozitate. Eu văd, totuşi, o deosebire.

   • Nu trebuie sa fiti chinuit de dilema limbii pe care o vor invata neptii dumneavoastra. Treaba e deja certa. Ei, (in ipoteza ca vor suprvietui pustiirilor si cataclismelor nascute din inconstienta bunicilor lor) vor invata araba si vor behai de 5 ori pe zi cu fata catre Mecca.

    Principala lor ocupatie va fi lupta zilnica pentru lipiile subventionate de marinimoasa stapanire dreptcredinciasa (Allah fie binecuvantat!) si speranta ca intr-o buna zi un saudit bogat le va cumpara macar unul din copii ca sclav…

    https://www.youtube.com/watch?v=xhI-FSKgTfs

    Cam asa va arata viitorul lor. Nu va fceti iluzii.

    Pe de alta parte cea mai mare parte a progreistilor ca dumneavoastra de obicei nu au copii, asa ca de unde atata ingrijorare pentru nepoti? Gresec?

    • Copiii mei sunt destul de mari încât să aibă propria părere despre lume și viață și au fost crescuți destul de liber încât să-și crească și ei proprii copii după propriile idei, nu după cele ale bunicilor.

     A pune semnul egal între arab și musulman denotă o incultură crasă și pune sub semnul întrebării orice comentariu self-righteous în materie.

     • pentru mine arab = musulman = maimuta islamica. Si tot pentru mine, idiot util = pupin de musulmani, adica de maimute islamice, adica distrugator de civilizatie. Daca asta e incultura crasa, mai bine asa decit grasa ca a matale, draga unchiasule cult.

     • Fireste ca bunicul nu e responabil pentru cresterea nepotilor. El doar pune umarul dupa puterile sale la ruinarea viitorului lor. Stati linistit. Sunt convins ca povestea dumneavoastra cu copii si neptii e doar o licenta artistica, ca sa spun asa ;-) . Sunt extrem de rare cazurile de oamenii care au copii si care sa ajunga la nivelul de mizantropie la care ati ajuns dumenavostra..

      Am remarcat si cu alte ocazii ca aveti oarecari probleme cu intelegerea unui text scris. Puteti sa punctati nde am afirmat eu ca toti arabii sunt musulmani sau viceversa? Dor 90% din arabi sunt musulmani :-)

      Pe de alta parte 20% din musulmani sunt arabi. Grosul lor e in Pakistan, Malaezia, Bangladesh, Indonezia, Africa neagra si chiar India cu cei 170 de milioane de adepti ai profetului, care sunt egali cu jumatate din numarul musulmanilor din lumea araba.

      Oricum nu-mi dau seama care e legatura? E vreo diferenta daca lumea la a carei zidire puneti umarul va arata cam ca si Cairo sau ca si Karachi? Va pot asitgura ca e cam aceeasi poveste. As spune chiar ca parca totusi Cairo e mai suportabil :-)

  • Despre arabi creștini. Cei mai mulți dintre ei sunt – big surprise :) – în Siria și Liban

   https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Christians

   ”Arab” se referă la etnie, dar este mai mult un termen generic, la fel ca și ”slav”, de exemplu. Etnia și religia unei persoane sunt două chestiuni separate, pentru orice persoană cât de cât educată.

   • Da intr-adevar, asta cu Libanul e o lectie buna. Un soi de minilabortor al Europei urmatoarelor decenii.

    Pana prin anii ’70 crestinii erau cam jumatate din po[ulatia tarii. Ei erau comunitatea cea mai prospera si cea mai educata. Berirul era Parisul Levantului (Mde, azi Parisul tinde sa devina Beirutul Occidentului), oras al luminilor, al culturii si al destractiei. Azi e o hruba cenusie, trista pe jumatate ruinata.

    Condeucerea progresista a tarii (presedintele era crestin) a oferit refugiu bietilor arabi paelstinieni majoritar musulmani ce se refugiua pe capete din Israel si mai ales in Iordania de unde unde fusesera alungati dupa incercarea esuata de rastunare a regelui Hussein.

    Odata primiti cu casa si masa in Libamul cel prosper si pasnic au inceput in prima faza cu atacuri marunte si aparent dezorganizate (cam ca la Berlin Goetteborg, Bruxelles, Hamburg sau Paris). Ulterior s-a ajuns la un razboi civil in toata regula. Razboi ce a durat mai bine de 15 ani. Azi din cei 1.3-1.4 milioane de crestini ce traiau in Liban in 1970 au mai ramas doar 350000. Restul au fost starpiti sau alungati din casele lor si din tara lor de bunii musulmani carora le oferisera adapost…

    Cine nu invata nici macar din istoria foarte recenta e condamnat sa o repete la nesfarsit. Nu am nici o iluzie ca dumenvoastra aveti capacitatea de a va invinge fixatiile dogmantice si de a invata ceva. Tot ce va doresc si sper e sa ajungeti sa traiti in lumea pe care v-o doriti cu atata ardoare. Asa cum nu a existat pedeapsa mai buna pentru comunistii ilegalisti decat sa ajunga sa traiasca in Rusia lui Stalin.

    La multi ani!

    • @ Josef Svejk – tre’să fie nemaipomenit să rescrii istoria după cum îți convine, se vede treaba că România Mare are o mulțime de epigoni. Și un post liber de redactor-șef, lately :P

     Deci înființarea statului Israel, criza Suezului și sprijinul sovietic pentru arabi nu au avut nicio influență asupra Libanului. Doar un președinte ”progresist” naiv, pâinea lui Dumnezeu, a oferit azil musulmanilor palestinieni. Din pură bunăvoință creștină, fără nicio legătură cu armata care dezerta in corpore și lăsa bazele la dispoziția palestinienilor.

     Eu cred că problema reală e alta: actuala isterie anti-arabă și anti-musulmană face parte tot din agenda Rusiei, pe care o susții cu foarte mare entuziasm.

     • @Harald

      Hmmm, Eu nu rescriu istoria. Remarc ca dumneavoastra nu o cunoasteti (Mde, ignoranta agresiva e la mare pret printre „progresisti”), sau o contorsionati pe ici si colo, prin partile esentiale. Pareti a avea intr-adevar puternice afinitiati „‘telectuale” si metodice cu raposatul Vadim. Inteleg ca pentru cei ca dumneavoastea minciuna in slujba cauzei e ceva onorabil, dar ma tem ca asta e o chestie care nu prea tine pentru oamenii educati pe intra pe acest forum.

      Sa va iau pe rand:

      1. Razboiul pentru indepdendenta al Israelului 1948: Libanul a praticipat cu un mic ontingent de cateva sute de voluntari. Dupa infrangerea tarilor arabe marea masa a refugiatilor arabi s-a indreptat spre Egipt si Iordania (Cisiordania de azi). Or fi fost refugiati si in Liban, dar nesemnificativi ca numar. Va repet: Echilibrul confesional crestini/musulmani ramane neatins pana la inceputul anilor ’70.

      2. Criza Suezului si sprijinul sovietic pentru Siria si Egipt?! Uimiti-ma! Cum au provocat acestea imigratie musulmana in Liban?! Campania din Sinai din 1956 a fost un atac fulger al israelineilor, provocat de inchiderea de catre egipteni a stramtorii Tiran. Ei au ocupat Sinaiul in cateva zile. Nu au existat nici un fel de refugiati. Mai ales ca Israelul a parasit Sinaiul dupa cateva luni de ocupatie in schimbul desfasurarii fortei de pace ONU pe frontiera dintre Israel si Egipt. Va repet: Echilibrul confesional crestini/musulmani ramane neatins pana la inceputul anilor ’70.

      Situatia se schimba cu ocazia celui de al treilea razboi arabo-israelian din 1967, cand atacul prostesc al iordanienilor asupra jumatatii evreiesti a Ierusalimului, provoaca un violent contraatac al israelineilor ce ocupa insa Cisiordania suficient de lent ca sa sa le dea timp arabilor sa se refugieze in Iordania de azi. Scopul era colonizarea pamanturilor arabe parasite din Cisiordania.

      Imensul val de refugiati arabi palestinieni ajunsi in Iordania provoaca imense probleme micului regat. In vara anului 1970 revoltele armate ale refugiatilor, culmineaza cu incercarea acestora de a-l rasturna pe regele Hussein. Acesta reuseste in-extrmeis, apeland si la ajutorul armatei inamice israeliene, sa-si salveze tara in septembrie 1970 si sute de mii de arabi palestinieni sunt alungati din Iordania sau fug de teama represaliilor.

      Refugiatii sunt primiti in lagare din Siria care de altfel ii incurajase sa-l rastoarne pe „regele tradator”. Nici una din tarile arabe nu le permite refugiatilor arabi din Palestina sa se integreze in tarile in care ajung ca refugiati. Ei sunt inchisi in lagare din fara drept de munca, fara sanse de a primi cetatenia „tarii fratesti” in care s-au refugiat chiar si la a 3-a sau a 4-a generatie si sunt intretinuti in general de agentiile ONU pentru refugiati.

      Singura exceptie e in Liban. Presedintele crestin „progresist” al tarii le premite arabilor majoritar musulmani palestinieni, tinuti in conditii cumplite, in Siria sa vina in Liban unde spre deosebire de toate celelalte tari arabe (mde tara progresista cu puternice influente europene) li se ofera sansa la integrare. Fontierele se deschid si valule devine de neoprit. Suna cumva cunoscut?

      Numarul imens de arabi musulmani veniti din Palestina distruge irevocabil echilibrul dintre crestini si musulmani al tarii, oferindu-le musulmanilor superioritatea numerica. In 1975 izbuneste un razboi civil intre crestini si musulmani. Unul dintre presedintii crestini ai tarii a sfarsit ucis de musulmani, altul scapa ca prin minune dintr-o ambuscada. Razboiul a durat 15 ani. In el se amesteca periodic Israelul si Siria. La finalul sau, crestinii libanezi au ajuns de la ~50% din populatie in 1970 la ~15% in 1990 si la mai putin de 7% azi. Peste un milion de libanezi crestini au disparut din tara lor, odinioara prospera si relativ civilizata. Fie au fugit in strainatate, fie au pierit ucisi ca gandacii de bietii refugiati musulmani pe care-i acceptasera in tara lor. Lectie de retinut.

      Daca dumneavoasta cunoasteti o alta versiune a evenimentelor, va rog sa ne-o prezentati. Nu va sfiiti.

      • Primii refugiați palestinieni au ajuns în Liban în 1948. A avut legătură sau nu cu înființarea statului Israel? Ulterior, criza Suezului a provocat fricțiuni între musulmanii și creștinii din Liban. După Încă 2 ani, în 1958, au avut loc incidente armate, iar președintele creștin a rămas la putere folosindu-se de trupe americane. Cu consecințe previzibile asupra relațiilor cu musulmanii.

       Cu o persoană pentru care istoria se rezumă la creștini vs.musulmani, orice discuție rațională e exclusă.

      • @ Harald

       Sigur ca nimeni nu va poate impiedica sa refuzati cu indarjire realitatea si faptele, respectiv sa traiti intr-o lume a fantasmelor.

       Va repet pe scurt in speranta (desarta) ca pricepeti cateva fapte simple si indubitabile:

       1. Pana in anii ’70 crestinii si musulmanii erau fractiuni egale din populatia de 3 milioane de suflete a Libanului.

       2. In 1970 presedintele crestin al tarii, Suleyman Franghieh proaspat instalat in functie, a permis refugiatilor arabi palestinieni (99% din ei musulmani), blocati in lagarele de refugiati din Siria unde nu aveau nici un drept si nici o sansa sa obtina cetaternia tarii siriana nici la a 3-a geenratie, sa vina in Liban unde urmau sa fie tratati egal cu cetatenii tarii. Un numar estimat intre 750000 si 1 milion de arabi musulmani (sursele variaza) s-au mutat din lagarele siriene in Liban. Aproape imediat au inceput conflictele religioase ce au culminat cu izbucnirea unui razboi civil in 1975 intre musulmani si crestini. Noii veniti radicalizandu-i rapid pe musulmanii relativ pasnici ai tarii. La sfarsitul razboiului civil, in 1990, mai erau in Liban cam 600000 de crestini. Azi au mai ramas 350000.

       Intre 1930 (primul recensamant organizat de francezi) si 1970 proportia crestinilor a fost constanta de ~50% din populatia tarii. Intre 1970 (anul primirii valurilor de imigranti musulmani) si azi proportia lor a scazut de la 50% la 7%. Astea sunt faptele. 1.2 milioane de crestini (mai multi daca socotim sporul demografic) au disparut din Liban. Ucisi sau fortati sa-si paraseasca tara de bunii muslmani pe care i-au primit din caritate crestina…

       In incheiere va doresc o viata lunga. Suficient de lunga ca sa asistati la pieirea civilizatiei europene de la fata locului, cu satisfactia datoriei implinite ;-)

 5. Textul tratează despre o acută problemă europeană în care Romania este implicată direct și vizată în cel mai înalt grad și un actor important. Cu toate acestea textul nu catadicsește să pomenească nici măcar cu un singur cuvant Romania (textul se concentrează pe Ungaria, dar evocă touși și țările Tratatului de la Vișegrad).

  Ignorand Romania, textul își pierde din relevanța analitică, iar publicandu-l tocmai în țara pe care o ignoră, devine un gest nerespectuos.

  • N-ati gindit prea mult, sau n-ati gindit inainte de a scrie aceasta bazaconie de critica. Au fost vreo douazecisicinci de articole despre problema din perspectiva romaneasca numai in Contributors (dintre care numai vreo doua care incercau sa fie rationale, nu sa plezneasca pe „bigoti”, dindu-i pe ciocoi pe razatoare) iar ideea (daca asa o pot numi) ca un autor era *obligat* sa trateze chestiunea din unghiul pe care il vreti dv., si ca nefacind-o a facut un „gest nerespectuos”, are ceva din iuteala de mina a lui Iosefini, sau mai degraba a unui „maestru” de alba neagra.

   Domnule professor Gallagher, superb articol si va felicit pentru ca ginditi „out of the box”, adica refuzati sa va incadrati in parametrii falsei, obscenei „decente” morale asa precum a fost definita de Angela Merkel si alti calpi liberali care, odata zgiriatu-le-ai stratul de vopsea occidentala, le-a iesit la iveala pielea rosie de cominternist sadea.

  • „Romania este implicată direct și vizată în cel mai înalt grad și un actor important”

   „Cu toate acestea textul nu catadicsește să pomenească nici măcar cu un singur cuvant Romania (textul se concentrează pe Ungaria…”

   Cite zeci de mii de imigranti au navalit in Romania? Eu am citit de 2 (doi) afgani rataciti. Dar in Ungaria?

   Si, deci, Romania, nu Ungaria, e implicată direct și vizată în cel mai înalt grad și un actor important… :-)

   Textul a fost publicat in revista „22”, nu in „țara pe care o ignoră” si in traducerea lui OCTAVIAN MANEA, om al muncii in redactia respectiva. Am mari indoieli ca autorul a folosit forta sau amenintarea cu forta pentru a obtine traducerea si publicarea articolului in „22”. Ar fi si ridicol avind in vedere numarul de cititori pe care GDS-ul ii mai are.

   Asa ca, daca aveti reprosuri de facut, publicatiei din „țara pe care o ignoră” trebuie sa va adresati.

  • dle Lalu,
   imi permit sa va reamintesc titlul: „Războiul populismelor: virtuoasa Merkel vs. odiosul Orbán”
   Ca atare nu era vorba despre Romania neaparat.
   A spune despre autor ca ignora Romania mi se pare prea mult.
   Miine-poimiine o sa citesc ca Tom Gallagher e dusmanul Romaniei.

  • Autorul nu tranşează nici chestiunea Vasluiului, judeţ important de graniţă, deja călcat de jihadişti deci implicat până-n gât. Egocentrism tipic britanic…eu zic să-şi prezinte scuzele şi să i se retragă dreptul de a publica articole in presa rumânească. :)

  • In Bourkina Faso tocmai a avut loc o lovitura de stat. In relatarile presei de la fata locului – nimic despe Romania! Revoltator!

 6. Subscriu, e un articol foarte echilibrat și foarte onest. Concluzia este, din păcate, tristă: actualele elite politice ale UE s-au îndepărtat de pragmatismul umanist al fondatorilor Europei Unite și au tras tot mai mult proiectul european într-o abordare utopică. O serie de obiective nu pot fi atinse pentru că sunt pur și simplu imposibile: aici se încadrează și ideile că Europa este singura responsabilă pentru problemele planetei și că solidaritatea poate fi exercitată fără limite – fiindcă despre acest lucru este vorba de fapt și nu despre xenofobie, rasism sau izolationism.

 7. Peggy Noonan in Wall Street Journal:

  „Rules on immigration and refugees are made by safe people. These are the people who help run countries, who have nice homes in nice neighbourhoods and are protected by their status. Those who live with the effects of immigration and asylum law are those who are less safe, who see a less beautiful face in it because they are daily confronted with a less beautiful reality — normal human roughness, human tensions. Decision-makers fear things like harsh words from the writers of editorials; normal human beings fear things like street crime. Decision-makers have the luxury of seeing life in the abstract. Normal people feel the implications of their decisions in the particular. The decision-makers feel disdain for the anxieties of normal people, and ascribe them to small-minded bigotries, often religious and racial, and ignorant antagonisms. But normal people prize order because they can’t buy their way out of disorder. ”

  http://www.nationalreview.com/corner/423943/consequences-merkel-andrew-stuttaford

 8. Sa le spunem totusi migranti, ei fiind totodata emigranti din mai bine de 70! de tzari ale lumii, deoarece doar trec doar peste Ungaria, Grecia… spre Nordul primitor si darnic, unde daca vor fi acceptati vor deveni imigranti.
  Care imigranti, nu se stie daca se vor adapta climei – nu stiu daca un englez suporta bine, zeci de ani, verile toride si iernile geroase din blandul Bucuresti, nu Kiev/ Varsovia/ Vilnius – si sunt complet straini de cultura si civilizatia europeana, desi globalizata azi.
  In plina era a roboticii si computerelor jocul de-a pamantul fagaduintei in spatiul european cu cele mai mari densitati de populatie de pe Terra nu mi se pare corect, iar INGRIJORARILE companiilor (ONU&UE) in goana dupa profit pe toate continentele, dar mai ales in China, FALSE!
  Si peste un secol densitatile de populatie din UE vor ramane printre cele mai mari de pe Terra, raportat la un spatiu cat jumatate din USA, cu toata sinuciderea demografica – sa ne aducem aminte ca am trecut prin catastrofe mult mai mari, prin doua razboaie mondiale devastatoare urmate de EMIGRATIE care au lasat goluri mari in structura populatiei si n-am pierit,
  din contra!
  (asadar, altele sunt motivele care misca acesta mashinarie de propaganda mincinoasa care face proiectii pseudostiintifice pe calculator. de unde pana unde capitalistul veros e interesat de viitorul demografic, ha!, cand azi structura ocupationala e complet dezichilibrata inspre servicii, ~66%!, somajul e foarte mare in randul TINERILOR si numarul de ore de munca scade continuu? Forta de mc tinara nu exista in UE, care tocmai au implementat programe in vederea ocuparii ei, si avem nevoie de musulmani tineri semianalfabeti care se vor inchide in ghettouri si comunitati exclusiviste?!
  E vorba in mod cert de cu totul si cu totul altceva…
  Mass-media cunoaste SPIRITUL european, pe care-l invoca? atunci cand ne priveste ca pe o colectie de orificii care trebuie umplute ca unele sa mai fie si golite?
  (daca se poate, prin toti porii!
  Desigur, putem face presupuneri, putem face speculatii la tema insa importanta ramane respectarea Legilor europene si al Tratatelor semnate, dincolo de ipocriziile si cinismele politicienilor ori interesele celor care au pus in miscare toata aceasta masinarie de propaganda proemigratie si de pregatire a terenului pentru primirea masiva de imigranti.

 9. Bun articol. Problema este ce ne facem cand observam ca oamenii de pe strada discuta in gura mare pro-contra imigranti, ignorand manipularea media pentru imigratie care merge la turatie maxima, ignorand premeditarea din partea responsabililor europeni in aceasta „criza”? Vorbim de sute de mii de oameni mutati din Turcia sau Afganistan si care au trecut prin tari de granita Schengen (Grecia, Ungaria) ca prin branza dulce. Si vedem ca masurile par a se lua ad-hoc, sub imperiul criticului si al inevitabilului.
  Este un dezastru din multe puncte de vedere, dar este in primul rand un dezastru al ideii de Europa democratica. Italia tipa de peste un an de zile ca o invadeaza musulmanii de pe mare si tot ce am auzit au fost cateva scancete contra discriminarii, ceva pentru ajutor umanitar si in mare parte ridicari din umeri pentru ca era „somebody else’s problem”.
  De la niste lideri te-ai astepta sa vada dincolo de imediat si sa fi vorbit public in urma cu 2 ani de zile despre masuri pe care le iau pentru a rezolva problema care genereaza refugiati. Oare au avut in vedere sa goleasca Siria si sa mute toata populatia in Europa? Atunci de ce nu fac asta si cu Irak, Liban, Egipt? De ce sa nu mergem mai la sud, in inima Africii, pe unde avem tot felul de vrednici musulmani care omoara tot ce prind? Avem criterii si principii pe care le aplicam consistent sau luam decizii doar sub imperiul urgentei, crizei, imediatului?

  • Întrebare de 25 de puncte: cineva care decide să se mute de la Sighet la București ar trebui să se oprească la Mediaș, pe motiv că e în drum?! :P

    • OK, pentru 100 de puncte: având eu ceva experiență pe graniță, cu un AK-47 și 60 de cartușe, în vremuri de mult apuse, acolo unde Ucraina de azi încă nu era Ucraina, ca azi, vă pot spune că aveți o idee nemaipomenit de naivă despre granițe.

     Chiar credeți că poate cineva să păzească 12 kilometri de frontieră cu 10-12 militari? În practică, două patrule pe zi, cam atât se pot face. Deci într-un loc X, aflat să spunem la 2 km.de limita sectorului de 12 kilometri, trece o patrulă pe la ora 10, se întoarce pe la 11, mai trece alta pe la 16, care se întoarce pe la 17 și cam asta e tot. Chiar dacă ai avea destui militari, noaptea nu prea are sens să-i trimiți fiindcă pe întuneric prin pădure și pe câmp nu se vede nimic la distanțe mai mari de câteva zeci de metri.

     Traseul patrulelor poate fi la sute de metri distanță de linia de frontieră, iar în intervalul dintre două patrule poate să treacă frontiera și o turmă de bivoli. În cele mai proaste perioade, cu militari plecați în concedii, permisii sau chiar detașați în zone de graniță mai ”fierbinți”, am prins și câte o săptămână întreagă când n-am putut trimite nici măcar o singură patrulă în zona mai izolată a sectorului. Eu, al dvs. sincer :P

     În lipsă de destui militari, le trimiteam doar în partea opusă a sectorului, pe unde trecea drumui național, fiindcă acolo erau mai multe șanse să fie văzute de către eventualele inspecții inopinate. Însă chiar și acolo, la 500 de metri distanță de respectiva partrulă se putea întâmpla absolut orice fără ca ei să observe. Cât despre întâlinirile ocazionale cu patrulele trimise din sectoarele adiacente (ca un indicator de eficiență al pazei frontierei, să zicem) în zona drumului național se întâmpla cam o dată pe săptămână o astfel de întâlnire, în timp ce în capătul opus s-a întâmplat o singură dată într-un an întreg.

     Cam asta e eficiența cu care se poate păzi o frontieră, iar cine crede altfel înseamnă că n-a frontiera decât la Borș sau la Nădlac.

     • O frontiera se mai poate supraveghea si aerian pentru acoperire mai mare. In plus exista camere cu termoviziune (scuze daca traducerea termenului nu e corecta). Doar traim intr-o epoca supertehnologizata, nu?
      Din cate stiu Romania are elicoptere dotate cu asa ceva si le foloseste ca sa prinda contrabandistii de tigari :) .

      • Și când ai câteva mii de refugiați care forțează frontiera, la ce-ți folosesc elicopterele și camerele cu termoviziune? Ca să le facă poze? Sau coboară piloții la ei cu manivela ca să-i sperie?

       Despre asta era vorba în propoziție, despre granițe și refugiați, nu despre cointrabandă cu țigări. Când pe o suprafață de mai mulți kilometri pătrați ai 3-4 contrabandiști cu țigări, te mai pot ajuta elicopterele, deși e greu de crezut că pe contrabandiști nu-i duce mintea să stea după copaci și după tufișuri când aud elicoptere.

       Dar când pe aceeași suprafață de câțiva kilometri pătrați ai câteva sute de refugiați, puțin le pasă lor de elicopterele tale. Nu știu câte asemenea elicoptere or fi astăzi în dotare în RO, dar nu cred că e mai mult de unul la fiecare 500 de kilometri de frontieră. Și niciun elicopter nu zboară mai mult de 2-3 ore într-o misiune, îți garantez în deplină cunoștință de cauză. Prietenii știu de ce :)

       Ar fi interesant de văzut dacă vreunul din cei care își tot dau cu părerea pe-aici despre măsuri de forță împotriva refugiaților ar fi capabil să să se descurce măcar cu un grup de 5-6 țigani prinși fără bilet în autobuz sau în tren :) Că la dat sfaturi din fața tastaturii ne pricepem, nevoie mare.

     • prostii.
      pot fi vinati, tranchilizati, bagati in tzarcuri si cu vapoare debarcati de unde au venit!
      Daca nu mai exista nimic acolo, se pot construi o mari tabare si ocupa un teritoriu corespunzator in care sa inte zecile de milioane – sutele de milioane – de emigranti, apatrizi si migranti ocazionali car vagabondeaza si zburda liber prin Europa in dispretul statelor, legilor, civilizatiei. La fel a facut si Anglia cu vagabonzii – iar aia erau de aceeasi natie cu cei care i-au deportat! Pe viitor sa fie deportati pe alte planete si pe semiLuna, ca tot le place lor Luna!

      • Așa e, o Europă nazistă e tot ce lipsește din peisaj :)

       Competitivitatea economică a Europei e nemaipomenită, Statele Unite și China sunt copii mici și mai au de crescut, chiar ar fi momentul de alocat niște fonduri pentru trupe de menținere a ordinii. Așa, cam ca în Rusia, right? :P

   • 1. Daca cineva decide sa se mute de la Sighet pe motiv de discriminare se va opri acolo unde discriminarea nu mai exista (eventual in Medias).

    2. Daca tine neaparat sa ajunga in Bucuresti il priveste doar ca eu, ca bucurestean, nu ma simt obligat sa-i asigur casa si masa.

    3. Pana una-alta exista granite intre state si legislatii diferite care se aplica teritoriile de aflate de fiecare parte a granitei. Reveniti cand Mediasul va avea propriile sale legi!

 10. Poate acum se vor convinge mai multi de calitatile doamnei Merkel care ,dupa cum se vede de ceva timp,conduce UE.Nu prea le pasa multora pentru ca inca nu aveau de suferit,dar acum a ajuns in gradina lor… Romanai nu merita spatial Schenghen,dar multimile care vin acum merita,nu-i asa?!

 11. Am făcut mai jos un colaj cu cuvinte şi expresii folosite în comentariile de până acum DOAR LA ACEST ARTICOL.
  Nu cred că am modificat, prin puţinele cuvinte adăugate de mine (redate CU MAJUSCULE), sensul initial dorit de comentatori.
  Nu ştiu dacă acest lucru mai dă şi altcuiva de gândit înafară de mine, dar sper… Doamne ajută!

  „Refugiat=maimuta islamica CARE, AJUTATĂ DE UN idiot util (pupin de musulmani), distrugator de civilizatie, penal, bolnav incurabil in faza terminala, CARE VA behai spre Mecca si va manca lipiile subventionate de marinimoasa stapanire dreptcredinciasa (Allah fie binecuvantat!), CARE SE VA INSTALA PRIN ordinara manipulare A UNOR bolsevici mascati, cameleoni politici, imbecilii agresivi, CARE DIN grandomanie imperialista, inconstienta, PRIN retele mafiote, monstruozitati, aberatii, părerisme, minciuna gogonata, propaganda mincinoasa şi tampenii, VOR ADUCE criminalitate, terorism, indoctrinarea copiilor, cataclisme, LASÂND SĂ INTRE ÎN EUROPA CREŞTINĂ ACESTE hidosenii care omoara tot ce prind.”

  • Nu am intentia sa iau apararea altor comentatori, pana la urma fiecare e responsabil de ceea ce spune.
   Totusi … Ce faceti dumneavoastra nu este nici macar scoaterea ideilor din context, ci va rezumati la cuvinte si expresii pe care le ansamblati cu adaugiri. Cat despre duritatea cuvintelor folosite va reamintesc folosirea unora din cuvintele respective in propriile dumneavoastra comentarii. Am avut cinstea de a primi genul asta de comentariu de la dumneavoastra, cu precizarea ca nici macar nu ati inteles ideea pe care o comentati. Din ce am observat procedati la fel si in alte comentarii destul de agresive. Va promit ca pe viitor nu va mai deranjez, pot sari peste comentariile dumneavoastra, sunt destule interesante de citit.

   • Nu cred că eu am mers în comentariile mele chiar atât de departe.
    Pe de altă parte, cum spuneaţi şi d-vs., citez doar sensul: „fără acţiune n-ar exista nici reacţiune”.
    În fine, mai greşesc şi eu, ca tot omul.

  • Bravo domnule Lugu! Ati reusit in mod remarcabil sa va faceti un autoportret pe cat de cuprinzator pe atat de compact. Bravo, inca odata!

   Am o singura nelamurire. Daca ati reusit sa identificati raul cu atata claritte, de ce nu va lepadati el? De ce va incapatanati sa-i slujiti?

 12. Citind doua postari
  Mihail Lungu spune:
  16/09/2015 la 13:26
  si Harald spune:
  17/09/2015 la 1:31
  te apuca plinsul: perfidul Albion a ajuns ceva periferic, nu mai este „elita”.
  „Mihail Lungu spune:
  17/09/2015 la 13:39
  Din păcate aşa e. După prima vizită în Anglia prin ’79 mi-am pierdut şi eu, odată în plus, o iluzie.”

  Ca atare, dl Mihai Lungu s-a dus in Anglia cu cele invatate la lectiile politice si, „odata in plus”, s-a convins ca asa este.
  Vai si amar de ei.
  Peste poate.

 13. Vorba lunga saracia omului: Orban este acuzat nu numai ca nu este ‘corect politic’ ci si ca incalca niscava articole de lege europeana , cel putin de noi, adica de Romania, este astfel acuzat Ca nu o fi elegant gardul ala este posibil dar care articol UE este incalcat?

  • Probabil că gardul acela nu încalcă în niciun fel legislația europeană, însă este o abordare greșită din toate punctele de vedere. Cum facem, înconjurăm toată Uniunea Europeană cu garduri?

   După ce l-a terminat pe cel de la granița cu Serbia, urmează cel de la granița cu România și cel de la granița cu Croația? Pe râuri cum procedează, pune garduri și acolo? Gardurile sunt soluții de politicieni incompetenți, pe placul unor alegători la fel de incompetenți. Când stai în fața televizorului îl poți apluda pe Orban că face garduri. Dar dacă ai vedea acele garduri pe teren, te-ai convinge că nu ajută la nimic. Adică sunt doar populism ieftin, destinat propriului electorat, nu o soluție reală a problemei.

   • Dumeaavoastra aveti usa la casa?! Esta ea o dovada a incompetentei rease de care suferiti? De ce simtiti nevoia sa va separati de restul lumii, mai precis de diversi binevoitori care pana la urma nu doresc sa prade prea mult?! Dor strictul necesar pentru a putea duce oviata tihnita. Cum puteti fi atat de obuz si egoist ?:-)

    Tocmai ca gardul lui Orban e cat se poate de eficient. Numarul infractorilor ce trec ilegal frontiera maghiara a scazut masiv odata cu realizarea sa. Este exemplul de urmat, in lipsa altor solutii mai bune.

    • Prea multe atacuri la persoană strică. Și problema asta se rezolvă la psiholog, nu comentând agresiv la adresa interlocutorilor. Redactarea unor astfel de comentarii doar amplifică problema, nu o rezolvă. Și dacă tot vă întâlniți cu el, spuneți-i și despre tendința de a blestema interlocutorii. Vă explică el ce și cum :)

     • Hmmm, tot ce v-am intrebat este de ce mai aveti o usa inchisa la casa daca recomandati cu catata furie ca UE sa renunte la frontierele sale?

      Nu vad unde e blestemul si nici atacul. Dar ma rog, fireste nu am cum sa vad toate chestiile pe care le vedeti dumneavoastra. ;-) In orice caz daca va simtit amenintat de ceva, daca va chinuie mania persecutiei sau orice alte afectiuni din acestea, este fara indoiala indicat sa contactati un psiholog sau un psihiatru. Nu ma pricep, dar nu ma indoiesc ca va gasi o cale de a va ajuta.

  • PS. Bogdan Aurescu este corect caci spune: „În ceea ce priveşte migraţia, am reiterat necesitatea unei viziuni strategice la nivelul UE care să abordeze toate dimensiunile acestei problematici, mai ales să încercăm să găsim soluţii durabile pentru gestionarea la sursă în statele de origine a problemei migraţiei, pentru că este nevoie de a trata cauzele acestui fenomen şi nu doar simptomele pe care le vedem astăzi în Europa. I-am spus domnului ministru că, în opinia mea, ridicarea de garduri care să delimiteze Europa civilizată, între ghilimele, de restul Europei este un gest mai degrabă autist şi inacceptabil, în afara spiritului european. În schimb, România este frontiera externă a UE şi a NATO şi avem toată capacitatea de a apăra comunitatea de valori din care facem parte”

   • Romania are capacitata de a apara „comunitatea de valori” pentru simplul motiv ca nu a navlit inca nimeni in drum spre vest. Nu-i vorba ca si daca ajung valuirie de musulmani in Romania infrastructura tarii o sa-i termine tot asa cum i-a terminat odinioara pe bietii invadtori turci tactica pamantului parjolit si a fantanilor otravite ;-)

    „Solutia autista” e speranta tampa ca se poate rezolva ceva la sursa. Ce anume?! Cate sute de mii de soldati isi permite nevolnica Europa sa tina pe cate decenii in Orientul Mijlociu si Asia Centrala?!

    Gardurile alea apara pana la urma legea. Respectul legii fiind unul din elementele fundamentele lumii civilizate.

    • Hai atunci sa fim mai directi: Trecerea peste frontierele statelor din Europa, fie sau nu in Schengen, se face in mod legal pe la punctele de trecere fie ca arati un pasaport fie ca doar saluti cu buletinul dar in niciun caz pe camp intre aceste puncte de trecere si cine forteaza o frontiera este un infractor ba chiar un agresor si atunci ce este preferabil sa pui mitraliera pe el, sa pui politistii cu bastoane sa-l lase lat si apoi sa-l aduni cu duba sau sa-l opresti pe teritoriul acelui stat care i-a permis sa ajunga la granita ta?
     Evident ca Orban face ce trebuie chiar daca este jalnic ca am ajuns in aceasta situatie. Gardul nu are legtura cu numarul refugiatilor acceptati dar cand nu exista s-ar putea sa creasca foarte mult pe cel al celor expulzati . Unde ? Pai exact in tara pe unde au trecut ca prin branza frontiera.
     Adica daca din Romania ar trece in Ungaria se vor intoarce aici sau in Serbia sau pe unde au intrat. Restul este gargara stupida facuta de unii croiti exact pe masura respectivei gargare.

     • PS Si chiar daca sunt de acord ca la sursa nu poti actiona daca toti aia vor altceva si la urma urmei daca de ex vor sa devina canibali nu ai ce sa faci decat sa-i retragi pe cei pe care doresti sa-i aperi sau sa apelezi la dferite solutii finale . Personal nu sunt pentru o bomba atomica pe ISIS ci doar pentru un gard de zece metrii in jurul lor unde sa-i lasi in legea lor inclusiv chiar sa si moara de foame, dar daca unii dintre ei vor sa plece de acolo acestia pot fi extrasi si dusi intro zona de carantina si apoi lasati liberi dar cu cipuri pe ei ca sa stii in orice moment ce fac caci cei din ISIS nu mai au conditie umana dupa ce au facut, justificand orice tip de repreiune. Iar daca copii celor ajunsi in Occident arata cu un gest taierea gatului gazdelor, este de reflectat ce trebuie facut cu parintii lor.

     • E mare pacat ca v-ati enervat in halul asta. Nu aste era intentia mea Imi cer scuze.

      Chestia e simpla: Frontierele trebuie aparate conform legilor in vigoare. Ca asta se face cu gardul, cu mitraliera, sau cu alte mijloace e pana la urma ceva legat de proces nu de principiu. Sigur ca prima optiune este apararea lor fara varsare de sange si fara a provoca suferinte infractorilor

      Deci nu zic ca frontierele trebuie aparate doar cu mitraliera. Tehnologia ziellor noastre ofera suficiente alternative neletale: garduri inalte, senzori, termoviziune, gaze lacrimogene, infrasunete, socuri electrice te tensiune scazuta si alte mijloace neletale care toate la un loc sunt mult mai ieftine decat intretinerea sutelor de mii de migranti ce au ajuns deja ilegal in UE. Atata timp cat ei trec ca prinbranza prin forntierele UE numarul lor nu va scadea.

      In orice caz concentrarea pe problemele strategice ale orientului mijlociu e o eroare fatala. Problemele alea pot fi rezolvate in ani, decenii sau niciodata. Ce se intampla deci intre timp?! Pana atunci solutia simpla si la indemana e respectarea legilor si apararea corespunzatoare a frontierelor.

      Intr-adevar, daca ilegalii sunt returnati conform legii in tarile pe unde au intrat, aceste tari vor invata la randul lor sa-si apere forntierele.

    • Citez desi poate ca este o exagerare:
     Lech Walesa:„Dacă Europa își va deschide porțile imigranților, vor începe curând să-și practice obiceiurile, inclusiv DECAPITĂRILE”

    • Si inca ceva: Raportul Eurostat arată că patu din cinci refugiați care intră în Europa mint că vin din Siria. Concluzia a fost făcută publică după ce au fost procedate datele celor 213.000 sosiți începând cu luna aprilie. Conform raportului oficial, alți 27.000 vin din Afghanistan. 17.700 sunt albanezi, iar 13.900 provin din Irak.

     Domnilor corecti politic, cu mincinosii ce trebuie facut?

 14. O, bine ar fi fost să fi pus noi întâi gard la lăcomia noastră, la orgoliile noastre şi la agresivitatea noastră. Am semănat vânt şi acum culegem furtună.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Tom Gallagher
Profesorul Thomas Gerard Gallagher este profesor emerit la Universitatea din Bradford. Manifesta un interes statornic pentru Romania, pentru regiunea balcanica si pentru Europa de Sud-Est, fapt dovedit de cartile publicate pana acum: Romania dupa Ceausescu: politica intolerantei, Democratie si nationalism in Romania, 1989-1998, Europa proscrisa: Balcanii de la otomani la Milosevici, De la tiranie la tragedie: Balcanii dupa Razboiul Rece, Balcanii in noul mileniu: in umbra pacii si a razboiului. Urmatoarea sa carte se numeste: 'Europe's Moder Machiavellis: Arrogance and Deception in Twenty Political Leaders'

Carti noi

 

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la expoziția „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române”, care va putea fi vizitată între 26 ianuarie și 13 martie 2023 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8. Află mai multe

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro