duminică, septembrie 19, 2021

Studiu de caz. Delatorul Dinu Săraru față în față cu legea

Delațiunea comisă de Dinu Săraru consemnată în Nota–Raport marchează „punctul 0“ al intrării mele în lista „obiectivelor“ urmărite de fosta Securitate.

România lui Ceaușescu – 30.04.1983. Teatrul Mic

Dinu Săraru, directorul teatrului, îl con­voa­că pe mr. de Securitate Măierean Va­sile și îl informează despre intenția dra­ma­turgului Radu F. Alexandru (Feldman) să trimită în străi­nătate textul unei pie­se, în situația în ca­re nu i se aprobă de către Consiliul Culturii și Edu­cației So­cia­liste punerea în scenă în România.

Dinu Săraru îl informează, de asemenea, pe ofițerul de Securitate că Radu F. Ale­xandru a luat legătura te­le­fonic cu poetul dizident Dorin Tudoran, față de care are o mare admirație, și i-a spus acestuia că este alături de el.

În mod normal, Dinu Săraru trebuia să i se adreseze cpt. Stelian Marin, din cadrul Serviciului Artă și Cultură al Ins­pec­to­ra­tului de Securitate al Municipiului Bu­cu­rești, cel care ținea sub observație Teatrul Mic. Dar Marin nu este decât un ofițer de grad inferior și Serviciul în care activează nu este dintre cele de „linia a I-a“. Dinu Săraru, membru al CC al PCR, ia legătura cu mr. Măierean, șeful Serviciului 120: „contrainformații interne“, și îi cere să vi­nă la el, la teatru.

Pentru a fi sigur că informațiile pe care le livrează Securității vor fi tratate cu ma­xi­mă atenție, Dinu Săraru îi spune mr. Mă­ie­rean că nu se va opri la discuția avută cu el și va aduce personal acest caz la cu­noș­tința secretarului CC al PCR tov. Petru Ena­che.

Mr. Măierean Vasile întocmește o Notă–Ra­port despre informațiile primite de la Di­nu Săraru și o transmite serviciilor de re­sort ale Securității, care preiau „obiec­tivul“ semnalat în lucru.

Toate acestea aveam să le aflu după 31 de ani. Până atunci…

3.02.1984. Maternitatea Giulești

O însoțesc pe P.N., prietena mea, pentru un consult la un medic ginecolog. Data și ora consultației mi-au fost comunicate te­lefonic de o cunoștință care îl ştia pe doc­tor. La intrarea în spital, privirea îmi este atrasă de bărbatul îmbrăcat într-o haină lun­gă de piele, cu o geantă de piele strân­să la piept, care pare să aștepte pe cineva sprijinit de zidul clădirii. La revenirea spre casă, în autobuzul aglomerat, îl des­copăr pe cel pe care l-am văzut la intrarea în spital. Coboară la aceeași stație la care coboară prietena mea. O sun la telefon, ime­diat ce ajung acasă. Apel fără răspuns. Repet apelurile la nesfârșit, știu sigur că nu avea niciun program care să o scoată din casă. Seara, târziu, mă sună ea. Cu un ton mai destins ca oricând, mă invită să vin la ea, să bem o bere. O întreb de ce nu a răspuns la telefon, dacă s-a întâmplat ceva. Cu același ton ghiduș, de data asta cu o sesizabilă notă de fals, repetă in­vi­tația la o bere… La câteva minute după ce a intrat în casă, doi ofițeri de Securitate sună la ușă și o invită să-i urmeze. Tatăl fetei, profesor universitar, directorul unui mare institut de cercetare, cere explicații. Este atenționat să nu intervină. Cere per­misiunea să-și însoțească fiica. Este refu­zat. O mașină așteaptă în fața blocului, prie­tena mea se suie în mașină flancată de cei doi; mașina demarează imediat. Pro­fe­sorul se suie în mașina per­sonală și în­cearcă să se țină după ei. Îi pierde din ve­dere după primele minute.

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto-radu-f-alexandru-1.jpg

Interogatoriu. Nu i se pun în­trebări. I se cere direct să recunoască că vizita la spital a fost pusă la cale de numitul Radu F. Ale­xan­dru, în vederea unei in­ter­venții de întrerupere a sar­cinii. P.N. refuză să de­clare așa ceva, nu este în­săr­cinată, a fost doar un con­trol ginecologic de ru­ti­nă. După câ­teva replici schimbate într-un dialog al sur­zilor, unul dintre ofițeri o aten­ționează că, dacă persistă în refuzul de a re­cu­noaș­te adevărul, o vor supune imediat unui con­trol ginecologic. Este mo­mentul în ca­re fata cedează și recunoaște că este în­sărcinată și am apelat la serviciul doc­to­rului de la maternitate în vederea pro­vo­cării unui avort sau efectuării unui chiu­retaj. După ce semnează o declarație în ca­re este consemnat tot ce a spus, este suită în mașină și condusă acasă. Convinsă că te­lefonul este ascultat, „berea“ a fost pre­textul ca să mă cheme și să-mi spună tot ce s-a întâmplat.

4.02.1984.
Calea Rahovei:
Securitatea Municipiului București

Ora 7 dimineața. Sună telefonul. Un băr­bat extrem de amabil mă roagă să îl scuz că sună la o oră atât de nepotrivită și mă invită să mă prezint la ora 8 la sediul Mi­liției din Calea Rahovei. Îl întreb dacă poa­te să-mi fixeze altă oră, ca să mă duc întâi la serviciu (Studioul Cinematografic Ani­mafilm). Mă asigură că nu o să am nicio problemă la studio și repetă ora la care sunt așteptat.

La intrarea în sediul Miliției mi se oprește buletinul de identitate, sunt condus în­tr-o cameră unde mi se spune că va tre­bui să aștept câteva minute. O singură fe­reastră care dă în curtea interioară: un țarc, înconjurat în plasă de sârmă, în care sunt scoși la plimbarea zilnică, unul câte unul, cei reținuți în arestul Miliției. Umblă cu capul în pământ, din când în când fură o privire scurtă spre ferestrele clădirii.

După două ore sunt condus într-un birou. Trei bărbați, îmbrăcați în civil, niciunul nu-și spune numele. Au informații că am în casă și comercializez medicamente con­traceptive. Neg categoric. Mi se spune că nu există decât o singură cale să dovedesc con­trariul: percheziția la domiciliu. Ac­cept? Nu accept și le răspund că legea pre­vede că nu se poate face percheziție fără un man­dat semnat de procuror. Unul din­tre cei trei iese din încăpere revine după câteva momente, îmi pune sub ochi un mandat de percheziție semnat de un pro­curor.

Percheziția se întinde pe ore. La plecare, portbagajul mașinii e plin cu cărți și ma­nu­scrise care urmează să-mi fie înapoiate du­pă ce vor fi analizate. „Trofeul“: un pli­ant cu șase instantanee făcute de Hoff­mann, fo­tograful personal al lui Hitler, cu Füh­rer-ul repetând în fața oglinzii, expus în bi­blio­te­că la vedere, alături de o „poe­zie“ a lui Ceau­șescu. Nu mi s-a restituit ni­cio pa­gi­nă, nicio carte. În finalul pro­ce­sului-ver­bal se adaugă, la cererea mea, pre­ci­za­rea că nu s-au găsit medicamente con­tra­cep­tive, scopul declarat al per­che­zi­ției. În­tr-un ser­tar al biroului, în care au scotocit cu toată atenția, era o pungă cu ta­blete cu efect con­traceptiv, aduse din Uniunea So­vietică, du­pă o vizită făcută în urmă cu pu­țină vre­me într-o delegație a Uniunii Scrii­torilor. Nu și-au aruncat o privire asupra lor.

Înapoi în Calea Rahovei. Sunt condus în bi­­roul colonelului de Securitate Cernea. Jo­vial, binevoitor, ține să mă asigure de la în­ceput de respectul și de prețuirea de ca­re mă bucur la nivelul cel mai înalt al ins­tituției. Pentru prima dată după orele lungi scurse de la intrarea în rău vestitul se­diu al Securității încerc o clipă de re­la­xare. Nu simt niciun pericol. Colonelul Cer­nea, cu aceeași expresie pe față și cu același ton binevoitor, mă întreabă cum se poate ca un om de factura mea să de­clare: „Da­că aș avea un pistol, l-aș îm­pușca pe Ceau­șes­cu“? Șoc. Nu mă întreb dacă e mai bine să resping imediat acuza sau să caut un ter­tip de care să mă agăț. Răspund reflex, vo­r­bele îmi ies automat din gură: „Dacă tot ce e bine în țara asta se datorează to­va­ră­șului Ceaușescu, în­seamnă că și ce e rău i se datorează tot lui“. „Absurd!“ Ur­le­tul colonelului de Se­curitate nu-mi lasă nicio îndoială asupra ce avea să urmeze.

O săptămână de anchetă. Zilnic, de la 8 dimineața la 8 seara. La sfârșitul fiecărei zile, de la ieșirea din sediu și până acasă, pe jos, sunt însoțit la vedere de câțiva in­divizi care, la câțiva metri, merg răsfirați în urma mea.

Zilnic aceleași discuții, pe același unic subiect: politica de diktat a partidului față de cultură. Realitatea în care trăim și pe care i-o prezint până la detalii nu co­res­punde, nu este în acord cu documentele de partid, deci este falsă. Exemplele de notorietate pe care le invoc (liste negre cu scriitori care nu mai pot publica, cărți retrase din librării și trimise la topit, piese de teatru interzise, spectacole scoase din repertoriu, filme mutilate sau scoase de pe ecrane etc., etc.) sunt respinse cu țipete și amenințări. Într-un moment de furie, ca argument suprem al autorității, o cutie cu cartușe de revolver este scoasă din sertarul biroului și trântită pe birou. Concluzia finală: sunt de totală rea-cre­dință, pun pe același plan greșelile per­sonale ale unui activist sau altul cu po­li­tica PCR, așa cum a fost ea trasată de Ceaușescu. „Suntem cu ochii pe tine, ține minte!“ este avertismentul cu care se încheie săptămâna de anchetă.

Omul care face minuni, spectacol care se joacă cu sala plină, este scos din re­per­toriul Teatrului Nottara; Consiliul Cul­tu­rii și Educației Socialiste nu-mi mai aprobă, până în 1988, montarea niciunei piese; nu mai pot să public niciun volum până la începutul anilor ’90.

România statului de drept

11.03.2014
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)

Am sub ochi Nota–Raport întocmită de mr. Măierean Vasile, șeful Serviciului 120, în urma discuției avute cu Dinu Săraru, directorul Teatrului Mic:

„MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTULSECURITĂȚII STATULUI
SECURITATEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
120/M.V.
STRICT SECRET
Ex.nr.3

– NOTA–RAPORT –

Într-o discuție avută la data de 30.04.1983 cu directorul Teatrului Mic DINU SĂ­RA­RU, la solicitarea acestuia, au rezultat ur­­mătoarele aspecte:

A fost vizitat de dramaturgul RADU F. ALE­XANDRU (FELDMAN) care i-a co­mu­ni­cat că are o piesă a cărei acțiune se pe­tre­ce în America de Sud dată spre avi­zare la Consiliul Culturii și Educației So­cialiste (la tov. TRIF) și dacă va în­tîm­pina rezistență la punerea ei în scenă va face de așa manieră încît această piesă să se joace în străinătate.

RADU F. ALEXANDRU a mai adăugat că a luat legătura cu poetul DORIN TU­DO­RAN telefonic (aspect real) față de care are o mare admirație și i-a spus că este alături de el.

DINU SĂRARU a precizat că el va aduce acest caz la cunoștința tov. Secretar PE­TRU ENACHE.

Șeful Serviciului 120.
Maior, Măierean Vasile“

Pe document este notată rezoluția de de­pu­nere a Raportului la dosarul de „obi­ec­tiv“; confirmarea de primire a exem­pla­rului nr. 2 – ambele semnături sunt in­des­cifrabile.

Delațiunea comisă de Dinu Săraru con­sem­nată în Nota–Raport marchează „punctul 0“ al intrării mele în lista „obiectivelor“ ur­mărite de fosta Securitate.

Orice delațiune este infamă. Ce consider că dă o notă aparte celei practicate de Di­nu Săraru este felul în care s-a folosit de o turnătorie infamă pentru a-și proba o dată în plus loialitatea față de partid. El nu doar l-a atenționat pe maiorul de Se­cu­ritate că îl va informa personal pe se­cre­ta­rul CC al PCR, dar a și făcut-o. A făcut-o cu convingerea că, la rândul lui, Petru Ena­­che va informa mai sus, cât mai sus!, că Dinu Săraru este un „soldat credincios și vi­gi­lent al partidului“, un om devotat pe care se poate conta.

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto-radu-f-alexandru-2.jpg

Nota-Raport a Securităţii care îl incriminează pe Dinu Săraru

Dincolo de comentariile asupra mizeriei omenești, care pot continua pe pagini în­tregi, o întrebare se impune de la sine: cum califică CNSAS delațiunea dovedită a lui Dinu Săraru? În niciun fel. CNSAS nu își asumă dreptul să se pronunțe într-un ase­menea caz şi îmi refuză cererea de a proceda la o nouă verificare a relaţiilor lui Dinu Săraru cu Securitatea, împotriva pro­babilităţii majore de a descoperi noi probe ale delaţiunilor acestuia! Suntem în acel te­ritoriu al le­gislației românești aflat sub ocupația ab­sur­dului, care permite co­mi­te­rea unor gra­ve abuzuri și nedreptăți. În ca­zul de față, este vorba de Ordonanța de ur­gență nr. 24, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, emisă de Gu­ver­nul Tăriceanu la data de 25 mar­tie 2008. Articolul 32 stipulează:

„În cazul în care, urmare a preluării pre­văzute la art. 31 rezultă documente și in­formații noi și neprocesate cu privire la calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia a unei persoane pentru care a fost emisă anterior pre­zen­tei ordonanțe de urgență o decizie de nea­partenență sau de necolaborare cu Se­cu­ri­tatea, dacă persoana face parte din ca­tegoriile persoanelor verificate din ofi­ciu, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității inițiază și aplică, în mod corespunzător, procedura cuprinsă în prezenta ordonanță de urgență“.

Cine sunt cei care fac parte din categoria ce­lor verificați din oficiu? Cei care can­di­dează în alegerile prezidențiale, par­la­men­tare, locale sau la Parlamentul European. Și ceilalți? Felul în care este formulat ar­ti­colul creează, deliberat, sunt convins, o pa­ralizantă confuzie, inducând in­ter­pre­ta­rea că numai candidații sunt supuși unei noi verificări în urma apariției unor probe necunoscute la data verificărilor an­te­ri­oa­re – toți ceilalți (oameni care au lucrat sau au turnat din greu la Securitate) urmând să beneficieze pe viață de adeverința de onorabilitate pe care au obținut-o cândva, indiferent de probele care au apărut ul­te­rior și care relevă irefutabil un alt adevăr privind apartenența sau colaborarea lor cu Securitatea! Blocajul la nivelul CNSAS este urmarea deciziilor definitive și ire­vo­cabile ale Înaltei Curții de Casație și Justiție împotriva tentativelor anterioare ale Con­si­liului de a se pronunța în urma reluării unor verificări ale altor persoane decât ce­le verificate din oficiu. Un proces pierdut de CNSAS în fața Înaltei Curții costă bani, pe care Consiliul nu are de unde să-i achi­te.

Asociația Civic Media a adresat CNSAS do­uă cereri de verificare (P 2865/06/13.07.2006, P 2865/06/20.07.2006) a lui Dinu Săraru. În urma verificărilor, CNSAS i-a eliberat lui Dinu Săraru adeverința nr. 8530/08.09.2009, conform căreia „nu i se poate atribui ca­litatea de lucrător/colaborator al Se­cu­rității“. În virtutea art. 42 din Ordonanța de Urgență nr. 24/2008, dosarul relației între Dinu Săraru și Securitate pare în­chis. Chiar dacă între anul în care CNSAS a emis adeverința: 2009 și anul în care CNSAS a descoperit Nota-Raport a de­la­țiu­nii lui Dinu Săraru, 2014, au trecut 5 ani! 5 ani în care peste 20 km de dosare au fost transferate din arhivele SRI, Armată, SIE, Parchetele Militare în custodia CNSAS și în care au fost și vor fi în continuare des­coperite fapte oribile comise de oa­meni cărora Ordonanța de Urgență nr. 24/2008 le asigură o complice și inacceptabilă pro­tecție. Aducerea recentă a celor doi foști torționari Alexandru Vișinescu și Ion Fi­cior în fața justiției s-a făcut, pe bună dreptate, în virtutea faptului că crimele îm­potriva umanității sunt imprescriptibile. Există vreo rațiune pentru care crimele mo­rale – și delațiunea este crima morală care a trimis în pușcăriile comuniste sute de mii de oameni – să fie absolvite de ju­decata timpului?

Delatorul Dinu Săraru nu este un caz izo­lat. El este însă o pildă a felului în care com­plicități oculte, dar cu putere de de­ci­zie în România fac ca oameni vinovați de culpe de neiertat împotriva semenilor lor să rămână ascunși și să se poată sustrage oprobriului public. Drumul spre mult râv­ni­ta normalitate este greu încercat de ase­menea obstacole.

Guvernul Cioloș are posibilitatea și datoria să îndrepte în timpul cel mai scurt răul pe care îl produce în funcționarea liberă a jus­tiției Ordonanța de Urgență nr. 24/2008, emisă de Guvernul Tăriceanu.

Nu pot să închei aceste pagini fără a-mi ex­prima gratitudinea față de doamna Ger­mi­na Nagâț, directoarea Direcției de Inves­ti­gații a CNSAS, pentru solicitudinea exem­pla­ră cu care m-a sprijinit, pe parcursul ani­­lor, în toate eforturile de căutare a ade­vă­rului.

Distribuie acest articol

14 COMENTARII

 1. Felicitări, domnule Radu F Alexandru, pentru aceasta interventie !

  După origia terorii, călăii prosperă din tăcerea victimelor, se lăfăie-n ea ca-ntr-o baie de nectar

  Este moral si salutar ca acești criminali și acea epocă sa fie necontenit evocați și trași răspunderii

  Nu este aci vorba doar de persoana lui Dinu „Săralu”, una dintre cele mai sinistre figuri ale ceaușismului național-comunist, ci de întreaga acea lume abjectă, întoarsă cu susu-n jos, în care am fost siliți să trăim și care nu trebuie lăsată uitării

  Mă alătur apelului Dvs pentru revocarea/revizuirea Ordonanței de Urgență nr. 24/2008, dată de dl Tăriceanu, desigur la ordinul comanditarilor săi, spre veșnică impunitate a sutelor de mii de jigodii care au făcut posibil sistemul

  • Patru Milioane si Jumatate cum cu mindrie purtatori lor de cuvint declarau in 89 sint jigodii mai mari sau mai mici,fiecare dupa posibilitati si ambitii,
   azi stafeta este preluata din mers de Ebe si andrei

 2. O intrebare pentru politician caci cu ce spune aici scriitorul si urmaritul de securitatea comunista, ” instrumentul criminal al regimului comunist nelegitim” de la noi sunt absolut de acord si asemenea intamplari ar trebui sa fie date mai multe publicitatii de cei care le-au trait.
  Dar intrebarea mea este ce poate face PNL in situatia asta legata de Consiliul european de iarna si in acest sens va rog sa analizati cele de mai jos pe care le-am publicat pe feisbucul dlui Cristian Diaconescu si ulterior si la dl presedinte Basescu:

  ” Dle Cristian Diaconescu cu regretul ca nu sunteti dvs unul din cei care sa negocieze azi interesele ROMANIEI la UE, va scriu ca sunt intru totul de acord cu cele scrise de dl presedinte Basescu la ultima sa(in acest moment) postare pe feisbucul dsale de la :https://www.facebook.com/PresedinteleTraianBasescu, eu fiind convins ca motivul delegarii dlui Ciolos este faptul ca dl Iohannis nu se simte sigur pe dlui intr-o astfel de intrunire(stie ca in primavara nu a facut prea bine ce a facut) si spera ca dl PM Ciolos sa se descurce la fata locului mai bine decat ar reusi dlui, adica vreau sa spun ca dl Iohannis este mai responsabil si mai constient de limitele pe care le are decat ar fi fost dl Ponta dar problema esentiala acum este ce poate face conducerea tarii ca acolo sa nu fim prinsi in ofsaid? Cineva avertizat este mai greu de invins decat cineva surprins, asa ca poate o pregatire cat mai buna a dlui Ciolos sau o revenire a dlui Iohannis dar cu pregatire foarte buna a Dsale sa fie cat de cat eficienta. Succes va doresc si dvs asa cum ii doresc si dlui Traian Basescu.”

 3. Participant in calitate de actionar la jaful 8organizat prin Banca Religiilor, DS mai nou deplange „jupuirea Romaniei”!! Cine se inhama la a constitui fundatia „Niste ticalosi”?

 4. Domnule Radu F Alexandru, cred ca merita scrisa o carte despre degradarea morala in comunism. Un articol este mult prea putin. Aveti toate ingredientele necesare sa o faceti.

 5. Dar daca o turnatoare condamnata de Inalta Curte definitiv ca a incalcat drepturile omului in cazul fostului detinut politic dr.ION D.VULCANESCU si al familiei sale, este si in prezent Gral (r) SRI, ce mai e de spus? Macar dv. dupa 90 ati fost mai liber, dar fam.VULCANESCU a fost sistematic discriminata de tova de mai sus pe numele ei Holdevici Irina Alice, decorata in 2009 de ex-pres-Basescu. Ne „batem” in mizeriile facute de fosa si actuala securitate ?

 6. Se mai îndoieşte cineva din scumpa noastră patrie de „Era ticăloşilor”, atât de laborios prezentată de Marin Preda în romanul său”Cel mai iubit dintre pământeni” ?
  Marele scriitor a trebuit să moară, pentru ca Era să existe în continuare, cu toţi şi nenumăraţii ei ticăloşi, de toate calibrele. Dinu Săraru face parte dintre aceştia şi nu are a se teme de viaţa şi prosperitatea sa mizerabilă, câtă vreme T.B.C.-iştii (Tâlhari, Bandiţi, Criminali) şi şobomanii vor mai infecta pământul românesc
  Datorită acestei funeste congregaţii care se menţine bine mersi, România democratică şi europeană pare a fi o farsă care nu se mai isprăveşte. Datorită lor trăim o tragedie naţională şi ne plângem copiii şi zilele nefericite.
  Delatorii de teapa lui Dinu Săraru, mari ticăloşi, pot dormi liniştiţi, apăraţi de alţi mari delatori,recte ticăloşi, bine ancoraţi în sistem.
  Dar, stimate domnule Radu Alexandru, trebuie să vă felicit. Lupta nu se termină aici. Era ticăloşilor nu poate dispărea peste noapte. E nevoie de toată energia şi tenacitatea noastră.

 7. Salut Radu ,
  Reparatie istorica !
  Lustratie nu mai poate fi , ca am pierdut trenul .
  Faceti ca Radu !
  Scoteti-i la lumina in toate micimea si goliciunea lor !
  Jack

  • Salut, Jack, ai dreptate.
   Sustin apelul tau: VORBITI! DEMASCATI-I PE CEI DE FACTURA LUI DINU SARARU! NU ESTE VORBA DE O ”VANATOARE DE VRAJITOARE” – ESTE O OPERATIUNE DE DERATIZARE.

  • mi as pierde timpul ; acolo in patrie nu ca nu se stie,da e multi domnule,majoritate care a impartasit comunismul si l vor trait si azi.
   in patria rominilor caracterul e o prostie,inseamna sa nu te stii descurca;jmekereala ii la mare cinste, nu va faceti ca nu vedeti: cam tot trecutul de cind s a inventat rominul ( mestecatura de moldovean religios cu oltean hot) si adaugat omul de la sat din Transilvania, e un joc de a intorsul armelor
   rominul intoarce armele,in razboi,in politica…el trece fara sa clipeasca de la comunist la capitalist,de ramii trasnit
   unde mai vedeti asa ceva in lumea civilizata?

 8. Despre mizerabilul Dinu Sararu imi aduc aminte ca Monica Lovinescu (ori Andrei Ierunca) il descria ca „omul care a scris mai mult decit a citit”.

Dă-i un răspuns lui smaranda Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Radu F. Alexandru
Senator PDL. Profesor-asociat Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România; membru PEN-CLUB România; membru titular al Uniunii Cineaștilor din România

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

România, septembrie 2021: radiografia unui impas

Septembrie 2021 este, în România, momentul unui alt impas istoric. Scenele de pugilat din Parlament, isteria mediatică, confuzia guvernamentală, toate acestea sunt...

Despre educația morală a copiilor

Motto: V-am dat clasă cu opt clase /S-a terminat șmecheria / Sunt rege pe România! (Abi Talent)

Când plouă în Groenlanda e începutul apocalipsei climatice?

Așa s-ar putea deduce pe baza știrilor alarmiste declanșate de următorul anunț oficial: Pe 14 august 2021, în cel...

Era post-Merkel și soarta est-europenilor: continuarea integrării europene și restabilirea integrității teritoriale

Germania pășește inevitabil în direcția unei tranziții politice de importanță majoră, provocată de sfârșitul guvernării cancelarului Angela Merkel, care a durat neîntrerupt...

Când oamenii mici lasă umbre mari înseamnă că soarele e la asfințit

                                                 Una din acele istorii care se vor adevărate, deşi nimeni nu ştie cât sunt de exacte,...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

„Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel.” – Mihai Maci Comanda cartea cu autograful autorului. Editie limitata.